Croeso i Ysgol Llanllechid!

 

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid,

Mae'n bleser o'r mwyaf gennyf gyflwyno'r llawlyfr hwn i'ch sylw gan estyn croeso twymgalon i’ch plentyn i’n hysgol. Os oes gennych blentyn/blant eisoes yma hefo ni yn Ysgol Llanllechid, yr un yw’r croeso a’r cyfarchion!

Yn y llawlyfr, ceisir egluro sut mae ein hysgol yn gweithio wrth sicrhau'r addysg o’r ansawdd orau posibl i'n disgyblion mewn awyrgylch ddeinamig, weithgar a hapus.

Credwn fod angen y gwerthoedd a’r sgiliau â ganlyn wrth ddatblygu i fod yn ddysgwyr llwyddiannus ac yn bersonoliaethau crwn:
• caredigrwydd - y naill at y llall,
• cwrteisi,
• goddefgarwch,
• tegwch a chyfle cyfartal,
• gwybod ystyr y gair parch, a’i ymarfer at eraill o bob lliw a llun, pell ac agos a beth bynnag fo'r hil, rhyw neu’r anabledd a hyrwyddo bywyd iach,
• dyfalbarhad – y gallu i ddal ati, hyd yn oed pan fo sefyllfaoedd yn anodd,
• gwydnwch,
• brwdfrydedd,
• bod yn benderfynol,
• y gallu i gyd-weithio a gwrando ar ymatebion eraill yn foneddigaidd,
• y gallu i ddysgu oddi wrth ein camgymeriadau,
• y gallu i ganmol a gwerthfawrogi gwaith eraill,
• y gallu i weithio yn galed fel rhan o dîm, ac yn annibynnol,
• y gallu i ryfeddu a chwestiynu a datrys problemau,
• y gallu i greu, bod yn greadigol a meddwl am syniadau gwreiddiol,
• y gallu i roi cymorth a chefnogaeth i’n gilydd

Gan ein bod yn byw mewn byd technolegol sy’n datblygu ac yn newid yn barhaus, a llawer o swyddi’r dyfodol heb eu creu eto, llwyddwn i arfogi ein disgyblion gyda’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cymryd rhan ac arwain gweithlu’r dyfodol.

Fe'ch anogir felly, i ymddiddori yn holl weithgareddau'r ysgol; yn ei gwaith ac yn ei gwahanol weithgareddau; yn y gymuned leol ac ar raddfa fyd-eang.

Gyda staff brwdfrydig a gofalgar, sy’n mynnu safonau uchel, gallwn gynnig profiadau penigamp i'r disgyblion yn yr ysbryd fod pob un ohonom yn dysgu ac yn datblygu yn barhaus.

Yr eiddoch,

Gwenan Davies Jones
Pennaeth

Person Cyswllt: Gwenan Davies Jones
e-bost - gwenandaviesjones@gwynedd.gov.uk
Ffôn - 01248 600600