Newyddion Ysgol Llanllechid

 

Bara Caws

Dim Byd Ynni - Rhestr o Dyddiadau - cliciwch yma

Datganiad ir Wasg - Dim Byd Ynni - cliciwch yma

 

line

Childhood Influenza Vaccination (Saesneg yn unig...)

plant

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

Mynediad i Ysgol Gynradd Medi 2018

plant

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Haf hapus!

Haf hapus i bob un ohonoch a bydd y disgyblion yn ol yn yr ysgol ar Fedi 5ed!

line

Sioe Dyffryn Ogwen

Daeth llu o wobrau i`r ysgol ym maes Celf a Chrefft. Llongyfarchiadau i bawb a fu`n cymryd rhan ac i bawb a fu`n ddigon ffodus i gael gwobr!

line

Ffarwelio

Ffarweliwyd â 40 o ddisgyblion yr haf hwn mewn cyfarfod arbennig ar ddiwrnod olaf y tymor. Cafwyd cyfarfod arbennig iawn, a`r disgyblion yn cyfrannu`n ddoeth ac yn aeddfed. Pob dymuniad da i bob un ohonoch y nein cylchoedd newydd.

line

Avantika

Braint oedd bod yn nghwmni Avantika Sherma, prifathrawes o`r India yn ystod wythnos olaf y tymor! Cafwyd profiadau campus yn ei chwmni, ac ategodd ei hymweliad yn arwyddocaol tuag at ein rhagleni Addysg Byd Eang.

line

Llyfr Rysetiau

Mae cyfeillion yr ysgol yn awyddus i gynhyrchu llyfr ryseitiau arbennig i Ysgol Llanllechid. Os oes gennych rysait yr hoffech ei rhannu a fuasech cystal ag e bostio Angharad Llwyd Beech ar angharadllwyd@hotmail.com pan gewch gyfle. Diolch yn fawr.

line

Glynllifon

Aeth blwydyn 4 i Glynllifon er mwyn dysgu am bobol sy’n gweithio gydag anifeiliaid, a bywyd cefn gwlad. Cafwyd cyfle i bysgota, ac i weld adar a chwn hela yn cael eu hyfforddi. Dysgwyd am anifeiliaid fel y wiwer goch, tylluanod, ffesantod, dyfrgwn a phob math o greaduriaid. Diwrnod gwerth chweil!

line

Clwb Hanes Rachub

Cafodd dosbarth blwydyn 4 wahoddiad gan Glwb Hanes Rachub i roi cyflwyniad i’r aelodau ar yr hyn a ddysgwyd yn eu dosbarth am eu hanes lleol. Bu dros 30 o ddisgyblion yn brysur iawn yn canu ac yn actio hanesion a seiliwyd ar fywydau cymeriadau arbennig o’r ardal, sef Madam Chips, Robat Jôs Gwich, William Morgan, William Griffith Hen Barc a William Ellis Williams. Roedd y plant ar eu gorau, a’r gynulleidfa wedi gwirioni. Diolch i bawb a diolch i Mrs Marian Jones am ei gwaith.

line

Athletau

Llongyfarchiadau i dim ras gyfnewid yr ysgol sef Efa, Tiah, Madeline ac Ella ar ddod i’r brig yng nghystadleuaeth Eryri. Llongyfarchiadau yn ogystal i Madeline ar ennill y wobr gyntaf yn y ras traws gwlad i ferched blwyddyn 5 yn y Faenol yn ddiweddar. Rydym yn falch iawn ohonoch i gyd!

line

Noson ffilm

Braf oedd gweld neuadd yr ysgol yn orlawn ar gyfer dau ddangosiad o ffilmiau fel rhan o waith bendigedig cyfeillion yr ysgol. Rydym bob tro yn ddiolchgar i’r cyfeillion am eu gwaith yn codi arian ar gyfer yr ysgol ac roedd y syniad diweddaraf hwn yn boblogaidd iawn gyda’r disgyblion. Ac yn ôl pob sôn, roedd y popcorn yn flasus iawn hefyd!

line

Mrs Helen Williams


Mae gennym feddwl mawr o Mrs Helen Williams yn Ysgol Llanllechid. Mae hi’n berson arbennig iawn ac yn halen y ddaear. Ond mae’n debyg fod gan Mrs Williams dipyn o feddwl o blant yr ysgol hefyd, oherwydd cafodd disgyblion y dosbarth derbyn ymweliad yn ddiweddar gan Mrs Williams. A wyddoch chi be? Roedd ganddi fasged yn ei dwylo yn llawn o dedis bach oedd Mrs Williams wedi eu gweu ar gyfer y plant. Roedd pob tedi wedi cymryd rhyw awr i Mrs Williams eu gweu – tipyn o ymdrech a’r cyfan oherwydd ei bod wedi ei swyno gan gyfraniadau y plant mewn cyngherddau yn ystod y flwyddyn. Roedd yr hol lblant yn ddiolchgar iddi, ac un wedi mynd i gryn drafferth i ysgrifennu cerdyn diolch arbennig yn ôl i Mrs Williams. Oedd wir, roedd Ela Lois Williams wedi ysgrifennu cerdyn hyfryd i Mrs Williams a’r ysgrifen arbennig yn lliwiau’r rhuban oedd o amgylch gwddw y tedi. Diolch i Mrs Williams am fod mor garedig ac i Ela am ei ymdrech gampus.

line

Eisteddfod Llangollen

Ar ddiwrnod chwilboeth o hâf aeth disgyblion blynyddoedd 2 a 3 i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i gael blas ar ddiwylliant a cherddoriaeth y byd. Cawsant sesiwn ddifyr yn gwrando ar gerddoriaeth o Peru gan ryfeddu at yr offerynnau traddodiaol sydd yn cael eu chwarae yno. Yn ogystal roeddent wedi dotio ar y breichledau hyfryd a arddangoswyd gan frodorion o India. Roedd eraill wedi rhyfeddu gyda’r tylluanod a’r holl ddawnsio, a chael cyfarfod plant o ysgolion eraill! Ond mae’n siwr mai un o uchafbwyntiau’r diwrnod oedd cael mwynhau’r hufen ia blasus yn y gwres tanbaid!

line

Llyn Brenig

Bu disgyblion blynyddoedd 2 a 3 ar daith arbennig i Llyn Brenig yn dysgu llawer am fyd natur. Buont yn trochi yn y pwll yn chwilio am bryfetach, gan edrych yn ofalus drwy’r meicrosgôp, yn ogystal a cherdded o amgylch y llyn. Cawsant sesiwn hefyd yn dysgu am ailgylchu a pha mor bwysig yw’r ymdrech honno er mwyn gwarchod ein byd a’r amgylchedd.

line

Rhieni newydd

Cafwyd prynhawn bendigedig ar ddechrau mis Mehefin wrth i’r ysgol groesawu disgyblion y dyfodol a’u rhieni. Roedd y neuadd yn orlawn a chafwyd prynhawn difyr o rannu gwybodaeth am yr ysgol gan Mrs Davies Jones yn ogystal a straeon gan y disgyblion. Bu’r plant bach yn brysur yn chwarae ac yn peintio, ac roeddent yn ddigon o sioe! Croeso cynnes atom i Ysgol Llanllechid.

line

Yr Wyddfa

Gan ddilyn yr arferiad blynyddol, fe lwyddodd disgyblion blwyddyn 6 i gyrraedd copa’r Wyddfa dan arweiniad Cemlyn Jones a Morfudd Thomas. Roedd y disgyblion yn wych – yn llwyddo i gyrraedd y copa gan ymfalchio yn eu sgiliau o weithio fel tîm. Diolch i Mr Huw Edward Jones a Mr Stephen Jones am sicrhau profiadau bendigedig i’r plant, a llongyfarchiadau i Mrs Davies Jones ac i Miss Nicola ar eu camp hwythau o gyrraedd y copa gyda`r plantos!

line

Cydymdeimlo

Gyda thristwch mawr y derbyniodd yr ysgol y newyddion ysgytwol am farwolaeth Mr Dylan Richard Rowlands, sef tad Dion, sydd yn ddisgybl ym Mlwyddyn 2. Mae ein cofion anwylaf tuag atoch chi fel teulu yn ystod yr amser anodd hwn.

line

Côr Ysgol Llanllechid yn y Galeri, Caernarfon

plantBu côr Ysgol Llanllehcid yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn y Galeri, Caernarfon gan ddilyn thema`r Mabinogi ar gân gydag artistiaid eraill yn cynnwys Côr Ieuenctid Môn, Côr Siambr William Mathias a Mair Tomos Ifans yn storiwraig. Diolch i Mr Huw Edward Jones am ei waith yn hyffordidi`r côr i safon mor uchel. Cafwyd noson fendigedig a’r côr yn perfformio dwy gân yn llawn arddeliad gyda chyfeiliant arbennig Mrs Ann Peters Jones. Diolch i Mrs Sioned Webb ac i Mr arfon Gwilym am eu rhodd garedig i Ysgol Llanllechid. Diolch i’n rhieni bendigedig am bob cymorth, ac i’r plant fel arfer am roi eu gorau glas.

Gwyl Gyfeiriannu Pencampwriaeth Gwynedd

Llongyfarchiadau i Jack Thomas a Gwion Pritchard ar ddod yn ail yn y bencampwriaeth hon, ac i William ac Ursula ar ddod yn bumed. Camp yn wir, a braf gweld ein disgyblion yn serennu!

line

Llyfr Coginio

Mae cyfeillion yr ysgol yn awyddus i gynhyrchu llyfr ryseitiau arbennig i Ysgol Llanllechid. Os oes gennych rysait yr hoffech ei rhannu a fuasech cystal ag e bostio Angharad Llwyd Beech ar angharadllwyd@hotmail.com cyn gynted a bo modd. Diolch yn fawr.

line

Canlyniadau Sioe Dyffryn Ogwen

Bu`r ysgol yn brysur yn cefnogi`r Adran Celf a Chrefft Sioe Dyffryn ogwen a diolchir i bawb a fu`n arwain yn enwedig Anna Pritchard, sy`n seren!

Cliciwch yma i weld y canlyniadau

line

Mabinogi Ar Gân

plant

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma 

line

Bwydlen 2016 - 17

plant

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


 

line

Ras Ieuenctid Yr Wyddfa

plant

 

 

 

Poster Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - cliciwch yma

Pellter Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - cliciwch yma

Ffurflen Cofrestru Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - cliciwch yma

 

 

 

line

Athletau

plant

Amser: 5:30-7yh
Oedran: 5-12 oed
Pris: £2.50 pob sesiwn
Lleoliad: Trac Athletau Treborth

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Cartref Marbryn Caernarfon

Dydd Iau 25ain fe aeth dosbarth Mrs Rona Williams i ymweld a chartef yr henoed yng Nghaernarfon. Cafwyd croeso cynnes iawn gan y staff a’r trigolion. Bu cyfle i’r plant sgwrsio a chymdeithasu yn opgystal a chanu caneuon traddodiadol o dan arweiniad Mrs Ann Hopcyn, sydd yn ymweld a’r cartref yn wythnosol. Fe baratowyd gwledd ar ein cyfer ac roedd y plant wrth ei bodd yn cael helpu i weini’r bwyd. Braf oedd gweld y plant a’r trigolion yn mwynhau cwmni ei gilydd. Diolch yn fawr am y croeso a diolch i Mr Michael Downey, ein myfyriwr, am drefnu`r daith i ni.

line

Caerdydd

plantY daith orau eto! Bythgofiadwy! Bendigedig! Dyna rai o eiriau disgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt drafod eu hamser ar y daith breswyl i Gaerdydd. Unwaith eto, mae gennym achos i fod yn falch iawn o`n disgyblion. Nid ar chwarae bach mae mynd â phlant ar daith i Gaerdydd, yn enwedig yn y dyddiau sydd ohoni, a rhaid eu canmol i`r cymylau am eu hymddygiad boneddigaidd, aeddfed, sy`n glod i`n staff gofalgar ac i chi`r rhieni. Diolch i Anti Wendy a Ms Leanne am drefnu`r daith ac i Mr Huw Jones am arwain gyda chymorth Mr Stephen Jones, Ms Nicola a Ms Angharad. Diolch yn fawr. Gobeithio eich bod i gyd yn cael cyfle i edrych ar ein gwefan.

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Dymuniadau Da

Diolch a dymuniadau da i Dianne Jones oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid.

line

Pob Lwc!

Dymuniadau da yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Taf Elai i Gwenno Beech, Lois ac Efa Jones yn ogystal â Chenai Chicanza, Mari Watcyn, Ffion Tipton, Hanna Jones a Seren Mai. Rydym yn falch iawn ohonoch gan eich bod yn ein cynrychioli ni i gyd yn yr Eisteddfod!

line

Llongyfarchiadau

plantLlongyfarchiadau gwresog i Gwenno Llwyd Beech ar ei champ! Ail am ganu cerdd dant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Men y Bont! Rydym i gyd yn falch iawn ohonat, Gwenno! Braf cael enillydd cenedlaethol yn ein hysgol! Da iawn i bawb o Adran yr Urdd Dyffryn Ogwen ar eu perfformiadau hwythau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Am ragor o luniau cliciwch yma

 

 

 

 

line

Ymweliad dosbarth Mrs Tegid â Gelli Gyffwrdd

plantYn ddiweddar fel rhan o’u gwaith Gwyddoniaeth ar Grymoedd bu disgyblion blwyddyn 5 ar daith i Barc Hamdden Gelli Gyffwrdd ym Mhentir. Daeth perchennog y Parc, Mr Bristow atom am yr awr gyntaf i’n tywys o gwmpas y parc yn trafod rôl grymoedd yng ngwaith y parc. Cawsom sgwrs ddifyr am sut oedd grym dynol yn gwneud i’r Rolarcostar y Ddraig werdd weithio. Yn ogystal soniodd am sut oedd y syniadau’r chwarelwr flynyddoedd maith yn ôl i symud glô a llechi yn cael ei ddefnyddio yn effeithiol yn y parc. Hefyd soniodd am ddull y parc o ddefnyddio ynni glân fel dŵr glaw a ynni’r haul yn llwyddiannus yno. Roedd y plant wedi rhyfeddu ac yn awyddus iawn i holi mwy. Cafodd y disgyblion gyfle wedyn i fynd ar eu hoff atyniadau. Mae’n siwr mai’r reid ddŵr newydd, y solar sleid a’r certiau bach oedd yr atyniadau mwyaf poblogaidd. Diolch arbennig i Miss Gwen ac Adie am wneud y trip yn un llwyddiannus a hwyliog iawn.

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Y Weiren Wîb

plantTydi`n anfarwol fod yr ysgol wedi ei lleoli mewn lle hyfryd sydd nepell oddi wrth gyfoeth o adnoddau naturiol! Bu`n brofiad gwych i`r disgyblion gerdded o`r ysgol i weld y Weiren Wîb! Daeth dau gynrychiolydd o’r tîm yno atom i drafod y weiren. Dysgodd y plant ffeithiau rhyfeddol o ddiddorol fel cyflymdra uchaf y weiren fawr oedd 126 mya a’r weiren fach oedd 40 mya. Yn ogystal, trafodwyd bod unigolion ysgafn yn gorfod cael pwysau ychwanegol arnynt! Hefyd, gwelwyd sut oedd gwrthiant aer ar ffurf hwyl yn helpu i arafu’r weiren. Dan arweiniad gofalus Lliwen Jones, cawsom daith gerdded ddifyr yno ac yn ôl ar hyd peth o Lon las Ogwen. Dull arbennig o ddod i adnabod ein hardal leol. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at deithiau cerdded tebyg yn yr ardal

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Gwasnaeth Boreol
Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod draw yn gyson i`r ysgol i gynnal gwasnaethau boreol.

line

Mabolgampau Bangor Ogwen

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar eu llwyddiant ym mabolgampau’r Urdd:
Ras unigol 100m Bl 5 a 6.
Ras Unigol Bechgyn 100m Bl 5 a 6 - Jac Simone 3ydd
Ras Unigol Merched 100m Bl 5 a 6— Ella Bassinger 2il
Ras Unigol 600m Bl 5 a 6— Madeleine Sinfield 1af
Ras Gyfnewid Merched (4x 100m) Bl 5 a 6— 1af
Naid Hir Merched Bl 5 a 6—Madeleine Sinfield 3ydd
Taflu Pel Bechgyn Bl 5 a 6—Thomas Baker 3ydd
Ras Unigol 600m Bl 3 a 4—Ffion Tipton 3ydd
Naid Hir Merched Bl 3 a 4—Mia Williams 3ydd

line
Paid Cyffwrdd Dweud!

plantCafwyd sesiwn hynod o lwyddiannus am beryglon cyffuriau a gwahanol sylweddau gan Libby a Stuart yn neuadd yr ysgol a dysgwyd gwersi pwysig.

Am ragor o luniau cliciwch yma

 

 

 

 

line

Llyfrgellydd

Braint oedd cael croesawu Nia Gruffydd o`r llyfrgell yng Ngahernarfon i ddarllen a chyflwyno storiau i`r gwahanol ddosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen. Swynwyd y plantos a chafodd Nia wrandwaiad astud iawn.

line

Gig Gwilym Bowen Rhys

plantGan fod Michael Downey yn fyfyriwr yn Ysgol LLanllechid ar y funud, trefnodd syrpreis a hanner i ni yn ddiweddar! Braint oedd croesawu y talentog Gwilym Bowen Rhys i`r ysgol i berfformio i`n disgyblion – ac am berffromiadau a gawsom! Roedd hwn yn brynhawn a fydd yn aros yn y côf am amser maith; prynhawn llawn asbri a`r disgyblion yn ymuno i ganu`r hen ffefrynnnau - Defaid William Morgan, Bys Meri Ann ac roedd hi`n werth clywed yr anthem genedlaethol yn cael ei chanu gydag arddeliad ar ddiwedd y prynhawn. Dyma ddywedodd Gwilym Bowen Rhys wrthym wrth adael:
“Pleser oedd canu hefo`r plant,- mae nhw`n gantorion gwych ac angerddol! Gobeithio y caf y cyfle i ddychwelyd pan fyddaf yn byw dafliad carreg i fwrdd yn fuan!” Diolch i chi Syr! Gwerth chweil!

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Dosbarth Ms Llinos Parry

plantNi fuasai Anti Wendy wedi gallu trefnu gwell diwrnod i blant bach y Cyfnod Sylfaen i fynd ar drip i Pili Palas! Gyda’r haul yn tywynnu, roedd hen edrych ymlaen at gael gweld pa ryfeddodau fyddai yn ein disgwyl yno! Chawsom ni ddim ein siomi! Fel rhan o’n thema, Symud, mae dosbarth Derbyn wedi bod yn dysgu sut mae gwahanol wrthrychau, pobl ac anifeiliaid yn symud. Roedd y plantos wrth eu boddau’n arsylwi ar y gwahanol greaduriaid a’u cynefinoedd wrth iddnt gael eu tywys o baradwys trofannol byd yr ieir bach yr haf a’r adar egsotig, cyn ymlwybro drwy lecynnau llwyd-dywyll y pryfetach!

Am ragor o liniau cliciwch yma

line

Dosbarth Mrs Cranham

plantAr ddydd Mercher, 10fed o Fai, roedd hi’n ddiwrnod llawn cyffro yn nosbarth Blwyddyn 1. Roedd y diwrnod mawr wedi cyrraedd o`r diwedd! Diwrnod priodas Alena a Harry! Hynny yw, ein gwasanaeth cyfeillgarwch. Ers tro bu’r plant yn paratoi ar gyfer y briodas ac yn dysgu am y ddefod. Yn ein dillad gorau a’r haul yn tywynnu’n braf, cerddodd pawb ohonom i Gapel Carmel. Roedd y drysau lled y pen ar agor a Mrs Helen Williams yno i’n croesawu! Cafodd pawb eu dangos i’w seddi gan y tywyswyr, ac roedd y priodfab a Wil, ei was priodas yn y Set Fawr. Canodd Mrs Williams yr ymdeithgan yn dawel ar yr organ, ynghyd a’n grwp o blant ar yr offerynnau taro. Cafodd Alena ei harwain gan Cara a Talia, ei morwynion a’i ffrind Charlie. Yna, bu’r gwasanaeth o dan ofalaeth Mrs Cranham. Fe gafodd dau emyn eu canu yn fyrlymus gyda Mrs Helen Williams ar yr organ. Yna, cafwyd gwledd arbennig yn y festri, oedd wedi cael ei haddurno â blodau hardd gan Mrs Williams. Yn y prynhawn, cawsom wledd eto yng ngardd yr ysgol, sef danteithion oedd wedi eu pobi gan Ms Rhian a’r plant. Diwrnod da! Diolch i bawb!

line

Sealand Newydd

plantBraint oedd croesawu dau athro o Sealand Newydd i Ysgol Llanllechid i gael rhannu arferion da ein hysgol gyda hwy. Y maes tro hwn oedd ethos, sef sut i sefydlu ethos gadarnhaol, gynhaliol. Treuliodd ein hymwlewyr ran o`r bore yn nosbarth Mr Huw Edward Jones yn edrych ar arferion da.
Diwrnod o Hwyl i gofio am y diweddar Raymond Tugwell

Llongyfarchiadau i bawb o`r gymuned a weithiodd yn galed ar gyfer y diwrnod arbennig hwn yn y Clwb Criced.

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Diwrnod o Hwyl i gofio am y diweddar Raymond Tugwell

Llongyfarchiadau i bawb o`r gymuned a weithiodd yn galed ar gyfer y diwrnod arbennig hwn yn y Clwb Criced.

line

Gwyliau Hanner Tymor

Mae`r ysgol yn cau prynhawn yfory ar gyfer wythnos o wyliau hanner tymor – gan obeithio y bydd yr haul yn parhau i dywynnu!

 

line

Dymuniadau Da

Dymuniadau da yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Taf Elai yr wythnos nesaf i Gwenno Beech, Lois ac Efa Jones. Rydym yn falch iawn ohonoch gan eich bod yn ein cynrychioli ni i gyd!

 

line
Cynulliad Cymru
plantBu disgyblion blwyddyn 6 yn dysgu mwy am Gynulliad Cymru gyda diolch i Ann Williams o swyddfa'r Cynulliad ym Mae Colwyn. Cafwyd sesiwn difyr dros ben yn dysgu am gyfrifoldebau'r sefydliad, ei hanes a sut mae'n gweithredu. Ar ddiwedd y sesiwn cafwyd maniffesto gan bleidiau dychmygol gyda phob disgybl yn llefaru datganiad perthnasol - llawer o syniadau doethach yn siwr na'r hyn glywir gan ein gwleidyddion y dyddiau hyn!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

line

Sut i gadw eich hun yn iach yn feddyliol
plant

 

 

5 Awgrym Llesol i Wella Eich Lles Meddyliol

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethline

Ras Moel Wnion
plantplant

 

 

 

 

 

 


Ar ôl y cawodydd diweddar, gwenodd yr haul ar Foel Wnion ar Ebrill 29, a daeth 64 o redwyr i Ysgol Llanllechid i gymryd rhan yn y ras flynyddol hon. Cafwyd diwrnod arbennig iawn, oedd wedi ei drefnu yn fanwl gan Dr Ross Roberts. Diolch arbennig iawn i Dr Roberts am ei holl waith caled. Cychwynodd y rhedwyr o Danybwlch, wrth giat Pont Hwfa gan redeg i gopa Moel Wnion, ac yna yn ôl i`r ysgol.
Llongyfarchwn yr holl redwyr a nodwn rhai o`r cyflymaf: Chris Richards, Becki Law, Sam Orton, Ruth Metcalfe, Russell Owen, Ali Thomas, Derek Weaver, John Morris, Gemma Moore ac Ann-Marie Jones.
Llongyfarchiadau gwresog i Mr Ady Jones, sy`n aelod o staff Ysgol Llanllechid, ar ei gamp yntau. Llwyddodd i redeg Ras Meol Wnion mewn 62 munud a chododd swm sylweddol o arian i gronfa`r ysgol a llongyfarchwn Mr Ady yn fawr.
Diolchwn hefyd i aelodau o`r Pwyllgor, o dan gadeiryddiaeth Mrs Angharad Llwyd Beech, am eu gwaith hwythau yn ymwneud â rhai o`r trefniadau.
Rhaid canmol criw gweithgar y gegin a diolch i Anti Gillian a’i thîm. Roedd y cawl cennin yn hynod flasus!
Nid ydym yn anghofio`r rhieni a fu`n brysur yn gwneud cacennau i ni hefyd! Gwerthwyd y cyfan mewn byr amser. Byddwn yn diolch i chi yn unigol!
I goroni`r cyfan, cafwyd rasus plant ar y cae wedi eu trefnu gan Mr Stephen Jones. Roedd y cae wedi ei osod fel stadiwm athletau a'r plant yn cwblhau cylchdro cyfan cyn cwblhau. Yn ogystal roedd yn wych gweld cynifer o blant wedi ymgasglu i redeg. Y tri uchaf yn y ras i blant blwyddyn 2 ac iau oedd Gruff, Mabon a Cafan; y pedwar uchaf yn y ras blwyddyn 3 a 4 oedd Erin, Bethan a Hari; a'r tri uchaf yn y ras blynyddoedd 5 a 6 oedd Madeleine, Gwion ac Adam. Llongyfarchiadau hefyd i Giorgio a ddaeth yn fuddugol yn y ras i flynyddoedd 7-9.
Diolch i LONDIS, Bethesda am eu cyfraniadau i`r gegin a diolch am eu cefnogaeth ar hyd y flwyddyn. Diolch i SIOP CROCHENDY Bethesda am eu rhoddion caredig ac am greu gwobrau yn bendodol i`r ras.
Diolch hefyd i aelodau o`r gymuned am fod mor barod i helpu hefo`r rhedwyr ar y mynydd. Yn wir, diolch i chi gyd am sicrhau diwrnod mor llwyddiannus.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Noson Talentau Ogwen
plantLlongyfarchiadau i William Roberts ar ennill gwobr anrhydeddus wrth ennill y brif wobr am ganu Dwy Law yn Erfyn. Gwych William! Edrychwn ymlaen at gael clywed mwy o dy hanes yn fuan William.

 

 

 

 

 

 

line

Gwobr gan yr Uchel Sirydd
plantDyma lun o Mr Huw Edward Jones gyda rhai o`n disgyblion yn derbyn tystysgrif am greu amgylchedd ddysgu ddiogel a chyfeillgar yn yr ysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Efa Glain ar gael ei dewis i berfformio`r prif gymeriad, mewn ffilm fer gan gynhyrchiadau Ie Ie, a fydd yn ymddangos ar S4C yn fuan. Da iawn chdi Efa Glain!

line

Diolch Mrs Willimas
plantLlawer o ddiolch i Mrs Helen Williams am ddod i`r ysgol i gyflwyno rhodd i bob un o ddisgyblion y Dosbarth Meithrin. Mae`r bwnis bach y Pasg yn werth eu gweld a bu Mrs Williams wrthi am oriau yn eu gwau! Dyma i chi beth yw caredigrwydd! A pha ffordd well o ddweud Pasg Hapus wrth ein disgyblion ieuengaf! Diolch o galon Mrs Williams!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 line

Parchedig John Pritchard
Llawer o ddiolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod i mewn atom i gynnal gwasnaethau boreol. Diolch i chithau am eich cymwynasgarwch.

lineYmweliad yr Archifdy
Yn ddiweddar daeth Dilwyn Williams o Wasanaeth Addysg Archifau a Amgueddfeydd Gwynedd at ddosbarth Mrs Tegid i sôn wrthym am dai Tuduriadd. Cafwyd cyflwyniad diddorol dros ben a sonwyd am dai Tuduraidd lleol fel Cochwillan. Adeiladwyd Cochwillan gan William ap Gruffydd o deulu`r Penrhyn ac roedd y tŷ yn enwog am ei grandrwydd a’i letygarwch. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i edrych ar arteffactau Tuduraidd.

line

Plas Mawr
Aeth blwyddyn pump yn ddiweddar i Blas Mawr, Conwy i ymweld a Tŷ Tuduraidd sydd wedi ei ail- adeiladau. Cawsom groeso gan actores oedd yn efelychu Dorothy, gwraig Robert Wynn perchennog gwreiddiol Plas Mawr. Cawsom ein harwain o gwmpas y tŷ ganddi a chael ymdeimlad o fywyd Tuduraidd. Roedd y tŷ wedi eu addurno’n grand gyda’r rhosyn Tuduraidd a nenfydau addurniedig a cherfluniau o rownd y byd. Cafodd y disgyblion gyfloen i wisgo mewn gwisgoedd Tuduraidd a chwarae gemau Tuduraidd. Daeth yr ymweliad a chyfnod y Tuduraidd yn fyw yng nghôf y plant.

line

Glanllyn
plantTri diwrnod o hwyl a sbri a gafwyd yn ddiweddar yng Nglanllyn yn heulwen dechrau Ebrill. Cafwyd profiadau lu gan gynnwys, dringo waliau, adeiladau rafftiau, cyfeiriannau, neuadd chwaraeon, canwïo, bowlio deg, saethyddiaeth disgo a nofio. Roedd staff y gweithgareddau yn gyfeillgar dros ben a staff y gegin yn ein bwydo…. Gwledd bob dydd! Roedd y plant yn ymddwyn yn arbennig o dda gyda’i gilydd. Profiad penigamp o gyd-weithio a chymdeithasu. Diolch arbennig i Miss Gwen, Mr Downey a Miss Rachel am ei wneud yn dri diwrnod hwyliog dros ben. Cofiwch edrych ar safwe’r ysgol i weld yr holl luniau!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Bethan Gwanas
plantAeth Derek, Chelsey, Ursula a Gwion i Neuadd Ogwen hefo Ms Rachel i gymryd rhan mewn gweithdy creadigol er mwyn creu chwedlau gyda Bethan Gwanas. Cafwyd diwrnod difyr, llawn creadigrwydd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Dosbarth Derbyn – Ymweliad â Storiel ym Mangor

plantPeidiwch â synnu os welwch chi blantos dosbarth Derbyn Ysgol Llanllechid yn mynd o gwmpas eu pethau’n ysgeintio dail te ar hyd y lle wrth helpu efo’r glanhau adref! Chewch chi ddim byd gwell i godi llwch o’r llawr! Dyna oedd un o’r ffeithiau rhyfeddol ddysgwyd mewn gweithdy glanhau a phurdeb yn y Storiel ym Mangor. Fel rhan o’n thema Llanast yn y Llaid, aeth y dosbarth i weld sut oedd pobl yn arfer glanhau`r ty a golchi dillad ers talwm.
Cafodd un grwp o blant gyflwyniad i hanes golchi dillad a chael gweld hen luniau lleol o bobl wrth eu gwaith yn glanhau ac yn golchi tra roedd grwp arall yn brysur fel lladd nadroedd yn gweini yn nhy Mrs Edwards! Er mwyn gweini, roedd yn rhaid gwisgo i fyny yn gyntaf; ffedog a chap wen gafodd y genethod, a’r hogiau mewn coleri gwyn, gwasgod a chap stabl.
Roedd yn rhaid i rai osod y tân yn y parlwr, eraill yn gorfod defnyddio brwsh plu i godi’r llwch a’r gwe pry copyn. Cafodd rhai y gwaith o guro’r matiau, eraill yn sgwrio byrddau tra bu ambell un wrthi’n glanhau’r llestri pres gyda lemwn a finagr nes eu bod yn sgleinio fel swllt newydd. Ond yn yr olchfa roedd yr hwyl, gyda chriw yn llenwi’r twb golchi â dwr yn gyntaf, cyn sgwrio’r dillad yn wynnach na gwyn, gyda sebon gwyrdd ar y bwrdd sgwrio, ac yna eu troi gyda’r doli yn y twb. Pegiau pren traddodiadol wedyn i ddal y dillad gwynion yn eu lle ar y lein ddillad!
Digon yw dweud fod y plant wedi hen ymlâdd ar y ffordd adre, wedi p`nawn caled yn gweini, fel yr oedd pethau ers talwm.

line

Urdd Gobaith Cymru - Sir

Llongyfarchiadau i'r canlynol:

Canlyniadau Urdd - Sir

Enw
Safle
Cystadleuaeth
Gwenno Beech
1af
Unawd Bl 2
Efa Glain Jones
3ydd
Unawd Bl 5 a 6
Lois a Efa Glain Jones
2il
Deuawd Bl 6

Celf a Chrefft Urdd - Sir

Idris John Temple Morris
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 5 a 6
Grwp Gruffydd
1af
Gwaith Creadigol 2D
Hari Vaughan Jones
3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2
Eban Pritchard
2il
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 a 4
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 – 6 (AA)
Margiad Temple Morris
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau
Grwp Hana
3ydd
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 3-6 (AA)
Grwp Elan
2il
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Craedigol 3D Bl 3-6 (AA)


line

Gwobr Uchel Siryf Gwynedd

plantBraint oedd cael derbyn gwobr gan Y Bonheddwr Peter Harlech Jones, sef Uwch Siryf Gwynedd am y gwaith y mae Ysgol Llanllechid wedi ei wneud yn taclo bwlio a chreu amgylchedd ddysgu ddiogel a chyfeillgar. Roedd hefyd yn gydnabyddiaeth o'r rhaglen KiVa yn yr ysgol - sef ein rhaglen gwrth fwlio, a bellach mae`r ysgol wedi cael llawer o gyfleoedd i readru`r arferion da gydag ysgolion eraill a chyda athrawon led-led Prydain mewn gwahanol fforymau. Mae`r rhaglen yn cydnabod mai gwan yw pob bwli, a`r unig ffordd y mae`n cael cryfder yw pan fo eraill yn gwrando a chefnogi neu`n dewis gwneud dim! Mae Ysgol Llanllechid wedi cydweithio mewn partneriaeth agos gyda Phrifysgol Bangor dros gyfnod o bum mlynedd ar yr agweddau hyn, a hoffem gydnabod cymorth arbennig Dr. Suzy Clarkson a'r Athro Judy Hutchings.

Yn y llun mae cynrychiolwyr o'r Cyngor Ysgol sef Maia, Ellie, Derek a William gyda'r Uwch Siryf Peter Harlech Jones a Mr Huw Edward Jones, sy`n arwain y gwaith yn yr ysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Canlyniadau Eisteddfod Sir yr Urdd

Llongyfarchiadau gwresog i Gwenno ar ennill dwy wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Sir! Camp a hanner! Edrychwn ymlaen at gael y cyfle i gefnogi Gwenno yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai.

Llongyfarchiadau hefyd i Efa Glain ar ennill y drydedd wobr ar yr unawd Blwyddyn 5 a 6. Llongyfarchiadau hefyd i Lois ac Efa ar ennill yr ail wobr am ganu deuawd. Da iawn chi!
Hefyd, canodd y parti Cerdd Dant yn soniarus a llongyfarchion iddynt ar ennill yr ail wobr.

line

Rygbi

plantLlongyfarchiadau i Tim Rygbi sef Tomos Baker, Harri Thomas, Jac Roberts, Adam Williams, Harrison Hinds, Cian Davies, Ariel Lichtenstein, Gwion Pritchard a Osian Moore ar ddodd yn ail yng nghystadleuaeth Rygbi Ysgolion Eyri. Llongyfarchiadau gwresog! Diolch i Mr cStephen Jones am eu hyfforddi. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Dawnsio Disgo

plantLlongyfarchiadau i`r tîm Dawnsio Disgo ar berfformio mor dda ac ennill y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Symudol. Llongyfarchiadau hefyd are u perfformiad yn yr eisteddfod Sir a dymunwn yn dda iddynt yn y Noswaith o Ddawns yn y Galeri nos yfory! Diolch i Ms Nicola am eu hyfforddi i safon mor dda! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Bingo Pasg

Llawer iawn o ddiolch i bawb a ddaeth i`r pwyllgor i`n cefnogi. Diolch am eich rhoddion o wyau Pasg a photeli ar gyfer y raffl. Cofiwch y dyddiad: Ebrill 5ed yn y Clwb Criced. Croeso cynnes i bawb!

line

Ysgol yn Cau

Bydd yr ysgol yn cau y dydd Gwener hwn. Dymunaf Basg Hapus i chwi i gyd gan ddiolch am eich cefnogaeth a`ch cymorth ar hyd y tymor. Dyddiad cyntaf y tymor newydd yw Ebrill 24.

line

Dymuniadau Da
Dymuniadau da i Mrs Alison Halliday yn ei chylch newydd ar ôl y Pasg - bu`n braf cael cydweithio hefo chi Mrs Halliday a phob dymuniad da i Mrs Lliwen Jones ar ei hantur newydd!

Canlyniadau Celf a Chrefft

 

Canlyniadau Celf a Chrefft
Enw
Safle
Cystadleuaeth
Grwp Elan
1af
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 (Grwp)
Grwp Chenai
2il
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 (Grwp)
Mari Roberts
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 3 a 4
Mari Roberts
1af
Argraffu Bl 3 a 4
Chenai Chicanza
2il
Graffeg Cyfrifadurol Bl 3 a 4
Chenai Chicanza
2il
Penwisg Bl 6 ac iau
Eban Pritchard
2il
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 a 4
Eban Pritchard
2il
Ffotograffeg/Graffeg Cyfriadurol Bl 6 a iau
Elan Jones
3ydd
Graffeg Cyfrifadurol Bl 3 a 4
Grwp Hana
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 (Grwp)
Mali Fflur Burgess
3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 a 4
Catrin Sian Jones
3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau
Grwp Gruffydd
1af
Gwaith Creadigol Tecstiliau Bl 2 ac iau (Grwp)
Grwp Gwenno
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau (Grwp)
Grwp Nansi
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 (Grwp)
Grwp Noa Gwern
3ydd
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau (Grwp)
Tomos Owain
2il
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau
Elsie Owen
1af
Gwaith Creadigol 3D Bl 5 a 6
Ffion Jordan
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 (Unigol)
Gwen Isaac
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 5 a 6
Hari Vaughan Jones
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 – 6 (AA)
Grace Williams
1af
Graffeg Cyfriadurol Bl 5a 6
Margiad Ann Temple Morris
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 2 ac Iau
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 – 6 (AA)
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3-6 (AA)
Margiad Ann Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac Iau (unigol)
Idris John Temple Morris
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 5 a 6

 

line

Dawnsio Disgo

plantLlongyfarchiadau i'r criw Dawnsio Disgo ar ennill y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Symudol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Chwaraeon Gwyliau Pasg

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 


 line


Canlyniadau Urdd

plant

 

 

I ddarllen llythyr gan y pennaeth - cliciwch yma

 

 

 

Canlyniadau Urdd
Enw
Safle
Cystadleuaeth
Gwenno Beech
1af
Unwad Bl 2 ac Iau
Mari Roberts
2il
Unawd Bl 3 a 4
Lois Jones
1af
Unawd Bl 5 a 6
Efa Jones
2il
Unawd Bl 5 a 6
Lois a Efa Jones
1af
Deuawd Bl 6 ac iau
Parti Leni
3ydd
Parti Unsain Bl 6 ac iau
Parti Chenai
2il
Côr Bl 6 ac iau
Parti Efa Glain
2il
Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Gwenno Beech
1af
Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Efa Glain Jones
2il
Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Lois a Efa Glain Jones
1af
Deuawd Cerdd Dant Bl 6 ac Iau
Gruffydd Beech
1af
Llrfaru Unigol Bl 2 ac Iau
Chenai Chicanza
1af
Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Parti Cerdd Dant
1af
Parti Cerdd Dant
Dawnsio Disgo
1af
Dawnsio Disgo dan 12

 

line
Ymwchil Hanes Ysgol Llanllechid

Bethesda yn oes y chwarel - cliciwch yma

Y dyddiau cynnar #2 - cliciwch yma

Disgwyliad bywyd chwarelwr #2 - cliciwch yma

Cysylltiad rhwng adre ar chwarel - y tun bwyd fersiwn #2 - cliciwch yma

Canu a diwylliant #2 - cliciwch yma

Canu a chodi arian i gefnogi'r Streic Fawr #2 - cliciwch yma

line

Baban Bach

Llongyfarchiadau i Ms Elen Evans ar enedigaeth ei baban bach – Erin; chwaer fach i Cain ac Abner. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at gael ei chyfarfod yn fuan!

line

Ffarwel

FFarweliwn a diolchwn i Ms Nerys Philips am ei gwaith fel cymhorthydd yn Ysgol Llanllechid. Dymuniadau gorau i chi i`r dyfodol Ms Philips.

line

Machu Pichu

plantAr ddydd Mercher, 15 fed o Chwefror, cawsom y pleser o groesawu Mrs Menna Jones, nain Hari a Hana, at ddosbarth Mrs Nerys Tegid i sôn am ei hymweliad diweddar gyda`r safle anhygoel Machu Pichu ym Mheriw! Mae`n debyg i Machu Pichu gael ei adeiladu gan Pachacuti Inca Yupanqui, sef y nawfed ymeradwr o lwyth yr Inca! Mae`r lleoliad, sydd 7,970troedfedd (2,430m), uwchben lefel y môr, ar ochor ddwyreiniol yr Andes, ac yn ôl Mrs Menna Jones, mae`n cael ei adnabod fel un o`r mannau archeolegol mwyaf enwog yn y byd i gyd! Roedd y plant wedi rhyfeddu at allu’r Incas i greu pentref mewn lleoliad mor bellennig ac anghysbell. Cafwyd cyfle i drafod hen, hen ffordd o fyw, ac ystyried bywyd ar y copaon uchel, wrth feddwl am “hen bethau anghofiedig teulu dyn”. Diolch i chi Mrs Jones am ysbrydoli ein disgyblion! Dydi sgiliau athrawes dda byth yn mynd yn angof!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Mordeithio

plantCafwyd gwers Ddaearyddiaeth heb ei hail gan Mrs Gwen Hughes, wrth iddi sôn am y gwahanol fordeithiau y bu arnynt yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Soniodd Mrs Hughes am dorreth o wahanol wledydd ar draws y byd, gan gynnwys Abu Dhabi a`r Burj Khalifa. Trafodwyd y pyramidiau a`r hieroglyphics, cyn dysgu am ganal y Panama. Rhyfeddwyd Mrs Hughes at wybodaeth gyffredinol y disgyblion a’r cwestiynau treiddgar yr oeddynt wedi eu paratoi ar gyfer yr ymweliad. P`nawn diddorol, addysgiadol arall! Diolch yn fawr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Hyfforddiant Llysgenhadon Chwaraeon Efydd Gwynedd

Ar ddydd Iau 3ydd o Hydref bu dau gynrychiolydd o`r ysgol, sef Boe Celyn Jones a Gethin Owen o blwyddyn 5 ar gwrs hyfforddi ar gyfer Llysgenhadon yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon. Cafodd y ddau gyflwyniad oedd yn eu dysgu am gemau amrywiol. Mae`r Llysgenhadon eisoes yn defnyddio eu sgiliau newydd drwy arwain grwpiau o blant i bwysleisio pwysigrwydd gwagle ac ati. Cawsant gyfle hefyd i ddysgu am bwysigrwydd diogelwch yn ystod y gweithgareddau ffitrwydd.

lineDosbarth Derbyn

plantDoedd Morus y Gwynt ac Ifan y Glaw, heb son am ryw ffluwch o eira, ddim am darfu ar hwyl Dydd Mawrth Ynyd o wneud crempogau! Cafodd y plant i gyd gyfle i fesur a chymysgu’r cynhwysion yn dda ac yna gwylio Miss Rachel yn chwysu chwartiau uwchben y badell ffrio’n creu platiad ar blatiad o grempogau melyn euraidd i’r plantos eu claddu. Cafwyd gwledd go iawn! Bu’n gyfle da i’r plant ymarfer canu Modryb Elin Ennog ar gyfer ein gwasanaeth Dydd Gwyl Ddewi .
Daeth y plant i’r ysgol ar Fawrth y 1af yn edrych yn ddigon o sioe wedi eu gwiso’n mewn cyfuniad o wisg traddodiadol Gymreig , lliwiau baner Cymru a gwisg y timau peldroed a rygbi cenedlaethol ar gyfer dathlu dydd ein nawdd sant. Cafwyd perfformiad gwerth chweil gan y plantos yn y gwasanaeth Dydd Gwyl Ddewi.

lineYmweliad ESTYN

Bu Mr Kevin Davies, arolygwr ESTYN, yn edrych ar arferion rhagorol yr ysgol yn y meysydd Daearyddiaeth a Hanes yn ddiweddar. Bydd yr arferion hyn yn cael eu rhannu gydag ysgolion led led Cymru.

line

Taith y Llwybr Llechi

plantMae Ysgol Llanllechid wedi bod yn gysylltiedig â`r Llwybr Llechi Eryri, fydd yn agor ym mis Hydref 2017. Chwiliwch ar y we am fwy o wybodaeth! Cafodd dosbarth Mrs Marian Jones wahoddiad i fynd i Amgueddfa Llanberis i gymryd rhan mewn diwrnod o weithgareddau amrywiol a diddorol. Roedd hyn yn benllanw ar brosiect a wnaethpwyd ar hanes lleol, ac roedd yn braf cael ymuno â thair o ysgolion cynradd eraill y sir, - pob un o wahanol ardaloedd y llechi. Yr uchafbwynt i blant Llanllechid oedd cael perfformio sioe gerdd wreiddiol a oedd yn seiliedig ar hanes Côr Merched y Streic. Ac am sioe ydi hon! Diolch i Mrs Marian Jones am hyfforddi`r plant ac am y sgriptio gwreiddiol. Roedd y gynulleidfa wedi gwirioni ar ôl gweld y fath sioe, - rhai, hyd yn oed, yn eu dagrau! Da iawn eto, blantos!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Cwmni’r Fran Wen

plantCafodd dosbarthiadau Mrs Marian Jones a Mrs Nerys Tegid wylio perfformiad theatrig gwych gan ‘Gwmni’r Fran Wen’.’ Sigl di Gwt’ oedd teitl y sioe, ac roedd yn canolbwyntio ar hynt a helynt teuluoedd o ffoaduriaid gan ystyried safbwyntiau gwahanol. Ar ddiwedd y perfformiad cafwyd sgwrs rhwng yr actorion a’r disgyblion, ac roedd hyn yn cyfoethogi’r profiad i bawb. Roedd y plant yn ymateb yn arbennig ar lafar ac mewn llun drwy gynhyrchu gwaith Celf, gan drafod y perfformiad gyda’r actorion! Profiad hyfryd!

line

Karate

plantDiolch i gwmni Shukokai a ddaeth i`r ysgol i roi blas i`r disgyblion o wersi Karate, fel rhan o`n darpariaeth ysgol iach. Diolch i Andy Plumb, Ffion Parry ac Emily Hall am eu cyfraniad.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 


line

Bingo Pasg

Cofiwch am ein Bingo Pasg yn y clwb Criced ar Ebrill 5ed. Dewch yn llu!

line

Gwyl Ddewi

plantCafwyd diwrnod llawn bwrlwm lle cafodd y disgyblion gyfleoedd i goginio bwydydd Cymreig e.e. cawl cennin, cacennau cri a.y.b a dysgu am Ddewi Sant. Ond, yr hyn fydd yn aros yn y côf am amser maith fydd perfformiadau grymus y disgyblion! Tro plant bach y Cylch Meithrin oedd hi gyntaf, a chofiwch mai dwy flwydd oed oedd y mwyafrif ohonynt! Pob un yn canu nerth esgyrn ei ben ac yn ddigon o sioe! Roedd y safon wedi ei osod, a chawsom ni ddim ein siomi wrth i ni wrando ar gyflwyniadau pob dosbarth wedyn o`r hynaf i`r lleiaf. Dyna chi beth oedd canu! A`r gwahanol ddosbarthiadau yn canu fel eosiaid! Diwrnod i`w gofio – diolch i bawb; i`r holl staff am eu gwaith da, ac yn enwedig i Mr Huw Jones am gyfeilio i`r cyfan mor ddawnus, yn ei ffordd ddiymhongar ei hun. Diolch i chithau rieni a ffrindiau`r ysgol am eich cymorth a`ch cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Diwrnod Rhyngwladol

plantAr Chwefror 15ed cynhaliwyd Diwrnod Rhyngwladol wedi ei drefnu gan y Cyngor Ysgol. Roedd pob dosbarth wedi cael gwlad benodol i`w hastudio ac roedd yn hyfryd gweld y disgyblion wedi mynd i gymaint o drafferth i wisgo dillad yn ymwneud â’r gwleydd hyn. Roeddent yn llawn bwrlwm wrth drafod y gwledydd ac roedd pob mathau o weithgareddau yn digwydd yn y dosbarthiadau. Yn ogystal, cafwyd sesiynau karate egniol yn y neuadd a’r disgyblion yn gwrando yn dda ar y Sensei. Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu ac am helpu i godi £190 tua at Ysgol Goffa Alec Jones yn Ghana, yn sgîl ymweliad gan Mrs D Jones â`r ysgol yn ddiweddar.

Y Senoritas o Sbaen yn werth eu gweld!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Athletwyr

Mae gan Ysgol Llanllechid athletwyr talentog! Cafwyd perfformiadau arbennig gan Ella, Leni – Ceirios, Efa, Tiah, Adam, Harrison, Jac, Leon, Ceirion a Gwion yng nghystadleuaeth athletau ‘Sportshall UK’ yng nghanolfan hamdden Arfon yn ddiweddar. Da iawn chi am gydweithio fel tîm a chystadlu’n frwdfrydig dros ben! Llwyddodd y tîm i gipio’r drydedd wobr – oedd yn gryn gamp! Ardderchog! Diolch Mr Stephen Jones am arwain y maes hwn i safon mor uchel.

line

Gorymdaith Gwyl Dewi

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y poster

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr

 

 

 

 

 

line

Ysgolion Heddwch

plantCliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

Sesiwn Stori yn Neuadd Ogwen - dewch yn llu!

poster

 

 

 

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 
line

Llwybr Llechi Eryri

plantBu Ysgol Llanllechid yn cymryd rhan yn y prosiect Llwybr Llechi Eryri yn ddiweddar. Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

 line

Gweithdy Karate

plantCynhaliwyd gweithdy Karate yn yr ysgol fel rhan o`n gwaith cadw`n iach a heini! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 
line

Gweithgareddau i'r Teulu
plant

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

 

 

 

plant

 

 


line

Pa wlad oedd eich gwlad chi?

plantCafwyd hwyl a sbri yn yr ysgol pan glustnodwyd un wald i bob dosbarth gan y Cyngor Ysgol. Cafodd y disgyblion gyfle i astudio eu gwlad arbennig a dysgu pob math o ffeithiau diddorol amdani. Yn y neuadd, cafodd pob dosbarth gyfle i adrodd yn ol i weddill y dosbarthiadau a rhannu yr hyn a ddysgwyd. Yn ddiweddar, daeth Mrs Jones i`r ysgol i drafod Ghana gyda`r disgyblion. Eglurodd sut y bu iddi hi a`i diweddar wr sefydlu ysgol yn Ghana o`r newydd. Roedd y Cyngor Ysgol yn awyddus i godi arian i helpu`r ysgol hon. A dyna a wnaethpwyd! Cafwyd diwrnod llawn bwrlwm a phawb wedi gwisgo mewn dillad oedd yn gysylltiedig a`u gwledydd a phob un yn lliwgar dros ben! Diolch i`r rhieni am fod mor barod i`n cynorthwyo ac i bawb yn yr ysgol am sicrhau diwrnod mor hwyliog! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

POB PLENTYN YN AELOD LLYFRGELL YN 2017!

plant


Cliciwch yma i weld y poster

line

Ysgol Llanllechid yn serennu

Darllenwch yr adroddiad yma! - Adroddiad Estyn Rhagfyr 2016

line

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Anti Gillian a Dafydd Griffiths ar ddod yn hen nain a taid! Ganed merch fach i Liam a Lucy, a`i henw yw Elliw. Mwynhewch y magu!

line

Anfon cofion

Anfonwn ein cofion at ferch Ms Sian, Awen, sydd wedi bod mewn damwain car yn ddiweddar. Rydym mor falch o gael dweud ei bod yn gwella ar ôl y llawdrinaieth.

line

Disgo Santes Dwynwen

plantRoedd calonnau coch i`w gweld ar bob cwr o`r neuadd ac roedd y gerddoriaeth yn diasbedain dros bob man yn ystod ein disgo Santes Dwynwen! Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gyfle i ddangos eu doniau i ddechrau, ac yna daeth disgyblion yr Adran Iau yn ôl i`r ysgol ar gyfer eu disgo hwy! Diolch i`r ddau Mr Jones am fod yn DJs a diolch arbennig i`r Cyfeillion am ein helpu. Hon oedd y weithgaredd gyntaf i`r gadeiryddes newydd, Mrs Angharad Llwyd Beech i ymhel â hi, ac aeth popeth yn ei flaen yn hollol ddidramgwydd. Diolchwn iddi ac i aelodau`r Pwyllgor am eu cymorth a`u cenfogaeth. Cofiwn hefyd am ein cyn-gadeiryddes Mrs Lowri Roberts ac am ei chyfraniad arbennig hithau, ers y cyfnod pan oedd Buddug yma hefo ni yn ddisgybl. Pwy all anghofio am gyfraniad Mrs Iona Robertson hefyd! Ni does modd newi pawn yn fan hyn – ond yr un yw`r diolch i chi i gyd. Bu`r disgo yn llwyddiant ysgubol! Yn ddiau, caiff ei ail-adrodd yn fuan! (Priodol hefyd yw diolch i Anwen Jones a Ceri Isaac am eu gwaith di-flino hwythau yn trefnu`r Bore Coffi.) Braf cael dweud mai Ms Leanne ac Anti Wendy yw`r ysgrifenyddion newydd!

line

‘State or Slate?’

plantNoson lansio prosiect celf gan Walker & Bromwich
15 Chwefror 2017
6:30pm
Y Bar, Neuadd Ogwen, Bethesda

Hoffai’r artistiaid Walker & Bromwich eich gwahodd i ymuno â nhw ar y 15 Chwefror yn Neuadd Ogwen er mwyn clywed mwy am brosiect celf cyffrous newydd.

Bwriad ‘State or Slate?’ ydi talu teyrnged i Streic Fawr y Penrhyn drwy roi presenoldeb cadarn ac amlwg i’r hanes yng Nghastell Penrhyn - ac mae angen eich cymorth i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am bobl:
• Gyda gwybodaeth dda o hanes y streic
• I ymchwilio i syniadau Newydd
• I gymryd rhan mewn pared agoriadol cyffrous
• Sydd yn gallu gwnio.

Ymunwch â Zoe a Neil ac artist lleol Rebecca Hardy-Griffith am baned a sgwrs i glywed mwy am y prosiect a sut gallwch gyfrannu.

Am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu gyda Rebecca drwy e-bost: rfhardy@hotmail.co.uk

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

line

Dyddiadau i`ch Dyddiaduron

Cofiwch am ein Bingo Pasg a gynhelir ar Ebrill 5ed yn y clwb Criced. Diolchir i`r clwb Criced am fod mor barod eu cymwynas. Cofiwch hefyd am ein Ras Moel Wnion ar Ebrill 29. Croeso cynnes i bawb!

line

Ymweliad dosbarth Mrs Tegid â bwyty Tsieiniadd Fu’s yng Nghaernarfon

plantFel rhan o waith y dosbarth ar ‘Y byd rhyfeddol ‘ ac i gyd-fynd gyda dathliad Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd, aethpwyd `am dro` i fwyty Fu`s. Cafodd y disgyblion gyfle i weld y reis a’r cyw iar melys a chwere yn cael ei goginio mewn wok chwilboeth! I ddilyn, cafwyd gwers ar sut i ddefnyddio chop sticks a chyfle i ddal pen y milwyr terracotta a dysgu am eu hanes. Cliciwch yma i weld lluniau


line

Castell Caernarfon a Dolbadarn

plantFel rhan o’n thema Chwedlau’r Ddraig, cychwynodd y dosbarth Derbyn ar fore digon llwm yr olwg, ar antur i Gaernarfon er mwyn cael syniad o sut oedd pobl yn byw mewn castell. Cafwyd cyfle i wylio ffilm am freuddwyd Macsen Wledig a sut y bu i gaer gael ei sefydlu yng Nghaernarfon, cyn mynd i fusnesu ymhob twll a chornel! Roedd angen cryn egni wrth gerdded yr holl risiau troellog a mynd lawr i ddyfnderoedd ambell selar! Cafwyd cinio yno, a chyfle i wisgo coron y brenin Edward y 1af, cyn symud ymlaen am Llanberis ac ymweld â chastell Dolbadarn. Roedd y plant wrth eu boddau yn clywed sut bu i Llywelyn ein Llyw Olaf garcharu ei frawd Owain Goch yn y gorthwr am ugain mlynedd. Cafodd y plant ryddid i ymchwilio i weld lle oedd y neuadd a’r ddau dŵr arall oedd yn rhan o’r castell gwreiddiol, cyn cael tynnu eu lluniau ar risiau y gorthwr! Yr un fu taith disgyblion Mrs Marian Jones, wrth iddynt astudio Oes y Tywysogion mewn manylder. Cliciwch yma i weld lluniau

line

Ymweliad Mr Deri Tomos â dosbarth Blwyddyn 1

plantYn ddiweddar, fe fu disgyblion Ms Cranham a Ms Jones yn ffodus iawn o gyfarfod ymwelydd arbennig o`r enw Mr Deri Tomos i drafod Deinosoriaid a daeth Mr Tomos a phob math o arteffactau ar gyfer cynnal sgwrs am ffosiliau gyda’r dosbarth! Uchelgeisiol iawn i blant mor ifanc, medde chi! Dim o gwbwl! Llwyddwyd i gyfareddu`r disgyblion drwy ddysgu llawer am sut mae ffosiliau yn cael eu creu cyn mynd ati i greu ffosiliau eu hunain! Hyfryd! Diolch i chi Mr Deri Tomos am fod yn ffrind mor dda i`r ysgol, ac am fod mor barod i`n helpu.

line

Mr Alun Pritchard a Lesotho

plantBraint oedd cael cwmni Mr Alun Pritchard at ddosbarthiadau Mr Huw Jones a Mr Stephen Jones pan ddaeth i gyflwyno ei atgofion am ei gyfnod yn Lesotho. Yn 2003 aeth Mr Pritchard i Lesotho – sef y wlad fechan sydd wedi ei amgylchynu gan ei chymydog De Affrica. Mae Cymru wedi gefeillio gyda Lesotho a dolen arbennig rhwng y ddwy wlad yn dilyn y cyswllt cyntaf nôl ym 1985. Dangosodd lawer o ffotograffau o’i ymweliad ynghyd â nifer o arteffactau ee gwisg draddodiadol, het Basotho ac ysgub. Roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando ar ei straeon a’i natur hyfryd o gyflwyno. Gwnaeth argraff fawr arnynt wrth rannu nifer o straeon ee pan soniodd am wraig y tŷ pridd a`r tô gwellt oedd yn rhyfeddu fod dyn gwyn wedi aros yn ei chartref; gwraig oedd yn teimlo`n ansicr os oedd ei chartref yn ddigon da i’r ymwelydd o Gymru fach, a Mr Pritchard yn teimlo`n ddiymhongar yn ei chwmni wrth ryfeddu at ei chroeso twymgalon gyda`i hadnoddau prin. Diolch o galon Mr Pritchard am brynhawn arbennig ac am gael y cyfle i ddysgu cymaint am wlad mor ddiddorol. Cliciwch yma i weld lluniau

line

Mr Eli Lichtenstein a’r Holocaust

Ar ddiwrnod coffa yr Holocaust daeth Mr Eli Lichtenstein i ddosbarth blwyddyn 6 i drafod hanes ei deulu yn dianc o orthrwm a chreulondeb y Natsiaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda’r plant wedi paratoi nifer o gwestiynau treiddgar rhag blaen. Dysgodd y plant lawer wrth wrando ar ei atebion gan gyflwyno eu barn hwythau ar y cyfnod erchyll hwn mewn hanes, yn ogystal â gwneud cymhariaeth gyda systemau llym apartheid yn Ne Affrica. Diolch i Mr Lichtenstein am fore mor ddiddorol, gan wneud i bawb sylweddoli mor greulon y gall dyn fod at ei gyd-ddyn. Dysgwyd gwersi pwysig ynglŷn â`r angen i gyd-weithio a pharchu ein cyd-ddynion beth bynnag fo eu hîl a`u diwyllaint. Hefyd, cafwyd cyfnod yn trafod effaith y cyfnod erchyll hwn mewn hanes; cyfnod s`yn dangos yn glir beth yw canlyniad creulondeb, amharch a gormes un genedl dros genhedloedd eraill.

line

Mrs Helen Holland a Môn ar Lwy

plantEr mwyn dysgu am entrepeneriaeth, gwahoddwyd Mrs Helen Holland draw i`r ysgol i ddysgu`r disgyblion hyn ynglŷn â sut i sefydlu busnes. Bellach mae llwyddiant Môn ar Lwy ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol ac rydym yn Ysgol Llanllechid yn ymfalchio yn llwyddiant Mrs Holland a’i theulu, a hithau wrth gwrs yn wriag o Fethesda! Ar ddiwedd y cyflwyniad, rhoddodd Mrs Helen Holland rodd i Jess, sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Alder Hey. Diolch am eich caredigrwydd Mrs Holland ac am gael cyfle i flasu eich campweithiau! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Mrs Dilys Jones a’r ysgol a sefydlodd yn Ghana

plantFel y gwelwch o ddarllen hanes blwyddyn 6 mae gogwydd rhyngwladol a daearyddol yn perthyn i’r thema y tymor hwn. Ac fe barahaodd y thema hwnnw pan ddaeth Mrs Dilys Jones, gwraig yn wreiddiol o Fethesda, a modryb i Mr Stephen Jones, sef athro blwyddyn 6, i siarad am ei phrofiadau yn byw yn Ghana, Gorllenwin Affrica. Tra’n byw ac yn gweithio yn Ghana sefydlodd Mrs Jones a’i gŵr Mr Alec Jones ysgol i’r plant lleol gan nad oedd y fath adeilad na’r addysg yn bodoli ar eu cyfer. Bellach mae 750 o blant yn mynychu’r ysgol sydd wedi cael ei henwi ar ôl ei diweddar ŵr - Mr Alec Jones. Soniodd am fywyd yn Ghana a’r pwyslais ar ailgylchu er mwyn byw ee creu tegannau allan o boteli coffi a fflip fflops. Yr hyn oedd yn amlwg oedd fod y plant – er nad oes ganddynt hanner yr hyn sydd gennym ni, yn blant mor hapus a dyfeisgar. Diolch i Mrs Jones, am brynhawn mor arbennig ac mae ein hedmygedd ni yn fawr tuag atoch.

Diolch a Ffarwel

Ar ddiwedd y tymor, cafwyd cyfle i ddiolch i Mrs Angaharad Parry Owen am bum mlynedd a`r hugain o wasanaeth clodwid i Ysgol Llanllechid. Cyflwynwyd llu o anrhegion i Mrs Parry Owen yn neuadd yr ysgol i ddiolch iddi am ei gwaith a`i gwasanaeth i Ysgol Llanllechid. Dymunwn bob dymuniad da i chi yn ystod y bennod newydd yn eich hanes ac i`r dyfodol.

line

Sioe Nadolig – Cynllwyn Canslo’r Nadolig

Cafodd y gynulleidfa gref yn Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen eu cludo mewn amser yn ôl i ddechrau’r ganrif ddiwethaf ar y noson hon ym mis Rhagfyr. Dosbarthiadau Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mr Stephen Jones a Mr Huw Jones oedd yn perffromio, ac roedd hon yn sioe wreiddiol, wefreiddiol, wedi ei seilio yng nghyfnod Streic Chwarel y Penrhyn yn y flwyddyn 1901.

Dilyn hynt a helynt un teulu penodol oedd yr edau oedd yn gwau drwy`r cyfan, ac roedd hi`n ofynnol i`r teulu bach hwnnw feddwl sut i oresgyn sefyllfaoedd anodd, heriol oedd yn eu hwynebu; sefyllfaoedd real o`r cyfnod – ee y ferch hynaf yn canu yn y côr merched gan deithio ar hyd a lled Prydain er mwyn codi arian; y tad yn symud i dde Cymru er mwyn chwilio am waith yn y pyllau glo; a’r ferch oedd yn cwrdd â ffrindiau newydd mewn ysgol newydd ac yn gorfod symud i`r ysgol honno oherwydd y sefyllfaoedd oedd yn codi. Ac yn gysgod ar y cyfan oll roedd gorchymyn ffug yr Arglwydd Penrhyn i ganslo’r Nadolig.
Cafwyd perffomriadau arbennig gan yr holl blant – yn geirio yn glir ac yn actio a chanu hyd eithaf eu gallu! Gwelwyd disgyblion oedd wedi dechrau yn Ysgol Llanllechid yn dair mlwydd oed, â dim gafael ar yr iaith Gymraeg, yn perfformio yn hollol huawdl yn yr iaith.
Noson wefreiddiol yn wir, a chymaint o bobl yn cysylltu gyda`r ysgol i ganmol y safon. Diolch i’r staff a`r plant am eu gwaith caled ac i`r rhieni am eu cymorth a`u cefnogaeth. Bydd y sioe hon yn aros yn ein côf am amser maith, a pha ffordd well o ddysgu`r disgyblion am eu hanes nag actio`r cymeriadau, a throedio ar hyd eu llwybrau. Wrth gwrs, roedd y sgript a geiriau`r caneuon yn gwbwl wreiddiol! Dyna beth yw dawn!

line

Cyngerdd Nadolig y Cylch Meithrin

Roedd y rhieni wedi dotio clywed a gweld y plantos bach yn perfformio, ac roedd pawb yn synnu a rhyfeddu wrth weld plant mor ifanc yn cofio eu geiriau wrth lefaru, ac yn ei morio hi! Diolch i Anti Debbie a`i thîm am fod mor weithgar ac am eu gwaith caled.

line

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Meithrin

Tro`r Dosbarth Meithrin oedd hi wedyn, llond llwyfan ohonyn nhw, yn trio eu gorau glas, ac yn edrych yn ddigon o ryfeddod yn eu gwisgoedd! Diolch i Ms Hâf a`i thîm am y wledd!

line

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Bu dosbarthiadau Ms Elen Evans a Mrs Parry Owen yn torchi llewis er mwyn perfformio o flaen llond neuadd o rieni a chyfeillion yr ysgol. Gwledd arall! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Cyflwyniad Drama`r Geni

I gapel Carmel aeth dosbarthiadau Mrs Wilson, Mrs Williams a Mrs Bethan Jones i actio stori`r Geni, a chanu carolau traddodiadol a llwyddwyd i greu naws Nadoligaidd hyfryd. Diolch i Mrs Helen Williams am ei chefnogaeth ac am ei chymorth parod pob amser.

line

Gwasanethau Boreol

Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod i mewn atom yn rheolaidd ar gyfer cynnal gwasnaethau boreol, a diolch hefyd i Morgan am ddod yma i ddarllen storiau o`r Beibl yn y gwahanol ddosbarthiadau.

line

Gweithgareddau Amrywiol

Cafwyd torreth o weithgareddau amrywiol; gormod o lawer i ni eu rhestru yma, ond digon yw dweud i`r disgyblion gael ystod helaeth o wahanol brofiadau yn ystod bwrwlm y Nadolig.

line

Taith i Ynys Môn

Cafodd dosbarth Mrs Marian Jones fore hynod greadigol pan aethant i ‘Weithdy Crefftau Nadolig’ yn Oriel Môn, Llangefni. Bu’r disgyblion yn brysur iawn drwy’r bore yn creu pob math o addurniadau lliwgar a deniadol. Yna, yn y p`nawn, aethpwyd ati i ymhél â gweithgareddau map yng ngerddi Plas Newydd. Roedd rhaid dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus a darllen y map yn gywir er mwyn cwblhau’r daith ar hyd y llwybr. Gwelsom ryfeddodau lu, yn ogystal â golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

line

Cyfarfod Sion Corn

Diwrnod i’w gofio oedd dydd Iau yr 8fed o Ragfyr i blant y dosbarth Derbyn! Dyma’r diwrnod pan aeth y plant ar y trên i weld Sion Corn! Cafwyd taith yn gyntaf ar hyd llyn Padarn yn Llanberis, ac wrth i’r trên nesau at yr Orsaf a oedd wedi haddurno’n Nadoligaidd, dechreuodd y plant gyffroi a chanu “ Pwy sy’n dwad dros y bryn?” ac yno’n wir, roedd Sion Corn yn aros i’w cyfarch. Roedd y plant wedi gwirioni cyfarfod Sion Corn, a oedd yn hynod o glên a charedig!

Yng nghanol yr holl rialtwch, cafodd pob disgybl gyfle i gyfarfod Sion Corn yn yr ysgol, gwledda a dawnsio yn y partion, ac wedi hynny, daeth yn ddiwedd tymor yn chwap, a chyfle i drefnu Nadolig ar ein haelwydydd! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Dathlu ein Cymreictod

Braint oedd croesawu Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn atom ynghyd a`i chymar, Tudur. Cafwyd diwrnod o farddoni, chwarae gemau geiriol a dysgu sut i glocsio! Brwdfrydedd a bwrwlm yn wir! Diolch o galon!

line

Pantomeim Blodeuwedd

Pleser pur oedd cael mynd i Pontio i fwynhau pantomeim Blodeuwedd!

line

Bore Coffi Nadolig

Diolch yn fawr i`r Pwyllgor ac i bawb a ddaeth i gefnogi`r Bore Coffi yn Neuadd Ogwen. Byddwn yn trefnu Ras Moel Wnion y tymor hwn a`r Bingo Pasg blynyddol ar ddiwedd y tymor. Diolch i bawb sy`n gweithio`n galed i gefnogi`r ysgol mewn cymaint o wahanol ffyrdd er budd ein disgyblion.


line

Sut i newid eich Cyflenwr Ynni

plantCliciwch yma
i weld y ddogfen

 

 

 

 

 


Cylch Meithrin

plantBu plant bach y Cylch Meithrin am dro draw i gapel Carmel, lle cawsant groeso mawr gan Mrs Helen Williams.
Cliciwch yma i weld lluniau

 

 

 


line

Diwrnod Cymru

Dydd Llun nesaf, sef Tachwedd28 trefnwyd ymweliad gan Anni Llŷn (Bardd Plant Cymru) a Tudur Phillips.

Cliciwch yma i weld y llythyr

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plantLlongyfarchiadau i`r disgyblion ar eu llwyddiannau lu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen a llongyfarchiadau arbennig i Gruffydd Beech ar ennill y cwpan am y perfformiad gorau drwy`r Eisteddfod yn yr adran llefaru. Diolch i bawb a ddaeth i`r Eisteddfod i gefnogi`r disgyblion, a diolch arbennig i bawb a fu`n brysur yn hyfforddi ac yn cynorthwyo mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Cliciwch yma i weld rhestr o'r canlyniadau

Cliciwch yma i weld lluniau

line

Mrs Brenda Wyn Jones

Daeth yr awdures Mrs Brenda Wyn Jones, Tregarth draw i sgwrsio gyda disgyblion Mrs Marian Jones yn ddiweddar, a threuliwyd prynhawn tu hwnt o ddifyr yn ei chwmni. Roedd y plant eisiau gwybod yn benodol am hanes y Côr Merched enwog a deithiodd Prydain yng nghyfnod y Streic Fawr yn codi arian i helpu teuluoedd y streicwyr,- a phwy well i ddweud yr hanes wrthynt na Mrs Brenda Wyn Jones! Nain Mrs Jones, sef Mary Ellen Parry, oedd yn arwain y côr, a chafwyd gwybod yr hanes i gyd! Roedd y plant wedi dysgu geiriau cân Gwynfor ap Ifor, ‘Strydoedd Bethesda,’ a ffurfiwyd côr! A wyddoch chi pwy oedd yr arweinydd? Mrs Brenda Wyn Jones siwr iawn, - yn union fel y gwnaeth ei nain! Diolch am brynhawn gwerth chweil!

line

Strydoedd Bethesda

Wrth gerdded un diwrnod drwy strydoedd Bethesda
Yng nghysgod y creigiau a`r poncydd mor brudd
Fe welais chwarelwr ym machlud ei ddyddiau
Yn cyfri`r gaeafau ar derfyn y dydd.

Ni chedwyd ei enw yn llyfrau`r haneswyr
Wrth lusgo o`r chwarel a`i fywyd ar drai,
Mae`r llwch ar ei `sgyfaint o greigiau`r canrifoedd
A neb eisiau gofyn ar bwy oedd y bai…

line

Y Pwdin Nadolig!

Oeddech chi`n gwybod fod Pwdin Dolig anferth wedi dod i Fethesda yn y flwyddyn 1901?! Do, bu Blwyddyn 4 yn ymchwilio i hanes y ‘Pwdin ‘Dolig Anferthol’ hwn a ddaeth i`r ardal yn ystod cyfnod y Streic Fawr. Bu llawer o holi a stilio, cyn mynd ati i E-bostio Dr J. E. Hughes er mwyn dysgu mwy am y digwyddiad hanesyddol arbennig. Yna, cafwyd cyfle i chwilota yn yr Archifdy, a darganfod erthygl yn yr Herald Gymraeg yn sôn am y pwdin yn cyrraedd ‘stesion’ Bethesda mewn 27 cist fawr, - a’r cyfan yn pwyso dros dair tunnell! Roedd y pwdin wedi ei bacio’n daclus mewn tuniau o un, dau a thri phwys, - gyda’r cyfarwyddiadau wedi eu cofnodi’n daclus ar bob tun. Rhodd gan gwmni John Hill a’i fab, Ashton under Lyne, oedd y pwdin. Roedd rheolwr eu cwmni wedi clywed am y streic fawr ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu trigolion Bethesda, a pha ffordd well na chreu`r pwdin Nadolig arbennig hwn! Bu’r plant yn ymchwilio ar y We i geisio darganfod mwy o wybodaeth, ac o ganlyniad, cysylltwyd â Hill’s Bakery. Dychmygwch y syndod a gafwyd pan dderbyniwyd llythyr gan Hill`s Bakery yn dweud mai hen, hen daid y perchennog presennol oedd John Hill, a`i bod yn gwybod am y stroi hon! Mae`r cwmni am gynnwys ein llythyr ar eu gwefan y Nadolig hwn. Felly, mae`r cysylltiad wedi ail agor, dros ganrif yn ddiweddarch! Dyma beth yw addysg go iawn – gwersi hanes perthnasol am y gymuned leol a chyndeidiau ein disgyblion!

line

Addurno ffenest Siop Ogwen

Mae rhai o`r disgyblion hynaf wrthi`n brysur yn paratoi gwaith Celf er mwyn addurno ffenest y siop hon, a beth dybiwch chi fydd i`w weld yno`n fuan?! Pwdin `Dolig!

line

Noson Stwff a Straeon y Chwarel

Cynhaliwyd noson hynod ddiddorol yn ein hysgol yn ddiweddar ar y cyd gydag aelodau o Gôr Meibion y Penrhyn. Pwrpas y noson oedd hel pob math o `stwff` at ei gilydd, gan gynnwys recordiadau o drigolion yr ardal yn hel atgofion am fywyd yn ystod oes aur y chwareli. Bu`r disgyblion wrthi`n brysur yn croesawu`r ymwlewyr, sgwrsio a gwarndo ar eu straeon, sganio, cofnodi ar fapiau ac wrth gwrs yn gweini panad i bawb. Mae`r weithgaredd hon yn rhan o brosiect Llwybr Llechi Eryri a bydd y `stwff` a gasglwyd at ei gilydd yn cael ei osod ar ap ffôn, a fydd yn gydymaith i deithwyr wrth iddynt grwydro ar lwybrau drwy bentrefi Rachub, Llanllechid a Bethesda. Diolch yn fawr i Sian Shakespear am ei chymorth ac i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson. Gweler y lluniau ar ein gwefan.

line

Dr Ed Rowe

Rydym yn ffodus fel ysgol fod gennym rieni sydd yn barod i gyfrannu eu harbenigedd i gyfoethogi addysg ein plant. Yn ôl yn y Gwanwyn fe ddaeth Ms Karen Rowe, mam Ursula i’r dosbarth i sôn am ei gwaith yn Kenya a rhannau eraill o`r Affrig. Y mis hwn fe ddaeth tad Ursula, Dr Ed Rowe i siarad gyda’r disgyblion am Wyddoniaeth pridd gan ein bod wedi bod yn astudio planhigion a chynefinoedd. Cafwyd prynhawn difyr dros ben a’r dosbarth yn byrlymu wrth arbrofi gyda graddfa pH. Yn dilyn yr ymweliad, bu’r disgyblion yn ysgrifennu cyfarwyddiadau manwl er mwyn mynd ati yn y dyfodol i lunio arbrawf tebyg. Diolch eto i Dr Rowe am roi ei amser ac am sbarduno gwyddonwyr y dyfodol!

line

Canolfan Llyn Brenig

Fel rhan o waith y dosbarth ar ynni, daeth Arfona Evans o Ganolfan Llyn Brenig i wneud cyflwyniad ar Arbed Ynni i ddisgyblion dosbarth Mrs Tegid. Canolfan i ymwelwyr yw Llyn Brenig a ariennir gan Ddŵr Cymru. Yn ystod y sgwrs, bu Arfona yn trafod y gylched ddwr a phwysleisio yr angen i arbed dwr. Yn ogystal, cafodd y disgyblion gyfle i wisgo i fyny fel cymeriadau i hyrwyddo gwaredu sbwriel mewn modd cyfrifol. Ei chenadwri oedd: rhowch sbwriel yr ystafell ymolchi a’r gegin yn y bin, ac nid i lawr y draen, lle mae’n achosi problemau. Yn sgil hyn, trefnwyd taith ddifyr i ganolfan Llyn Brenig.

line

Oriel Môn

Orielau yw thema disgyblion blwyddyn 6 yr hanner tymor hwn, ac roedd pawb yn llawn cyffro wrth fynd ar ymweliad ag Oriel Mon i astudio gwaith yr artistiaid Charles Tunnicliffe a Kyffin Williams. Cafwyd bore prysur o greu dan arweiniad Ms Anna Pritchard. Mae disgyblion Ysgol Llanllechid yn hynod ffodus o gael eu dysgu gan Ms Anna Pritchard ac mae’n werth gweld y gwaith Celf sy’n cael ei gynhyrchu. Diolch Ms Anna am gyfoethogi profiadau’r disgyblion yn yr Oriel yn yr un modd.

line

Coginio

Braint oedd croesawu Mr Guillano Malvasi a`i wraig, Mrs Olwena Malvasi, sy`n daid i Hana a Harri i goginio bwydydd Eidalaidd i ddisgyblion dosbarthiadau Mrs Llinos Wilson a Mrs Rona Williams. Mae Guillano yn enedigol o`r Eidal a chawsom hanesion difyr am sut y daeth i Gymru a`i blentyndod yn yr Eidal. Roedd wedi coginio llond sosban anferth o sbageti bolonês ac wedi paratoi ‘antipasti’ i ddod i`r ysgol. Yn ôl y plant, hwn oedd y bolonês gorau ‘rioed ! Cyn i`r sesiwn ddod i ben, dysgwyd beth oedd lliwiau’r faner a sut i gyfri i ddeg mewn Eidaleg. Grazie Guillano!

Roedd arogl hyfryd yn yr ysgol am yr eildro yr wythnos diwethaf pan ddaeth Anti Gillian i ddysgu’r plant sut i wneud bara brith traddodiadol. Roedd rhiad amseru a mesur yn ofalus ac roedd y plantos i gyd wedi eu plesio ac yn llyfu eu gweflau! Mae pawb yn yr ysgol wrth eu boddau gyda bara brith Anti Gillian!!

line

Piggery Pottery

Cafwyd taith flynyddol fendigedig i Piggery Pottery i`r dosbarth Derbyn, a phawb wedi cael cyfle i addurno`r moch yn eu ffyrdd di-hafal eu hunain! Gwelwyd moch o bob lliw dan haul!!

line

Castell Penrhyn

I Gastell Penrhyn yr aeth dosbarth Mrs Parry Owen i grwydro o amgylch y gerddi a dysgu enwau`r gwahanol goed, cyn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Bu`r disgyblion yn dawnsio, astudio teganau o`r oes Fictoria, gwneud addurniadau mewn dull origami a chreu llygod bach, gan ddefnyddio siwgr eisin!

line

Balchder Bro

Diolchwn i griw Balchder Bro Bethesda am ddod atom i gasglu sbwriel yn y gymuned eto eleni. Casglwyd 21 o fagiau du yn ystod y bore wrth grwydro ar hyd Lon Bach Odro, o amgylch Maes Bleddyn a Phlas Ffrancon. Mae criw gwyrdd Ysgol Llanllechid yn gofyn yn garedig i bawb roi sbwriel yn y bin pob amser! Diolch!

line

Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Erin Griffiths, Elsie Owen a Madeleine Sinfield am eu perfformiadau yng nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd yn ddiweddar ym Mhenygroes. Cafwyd perfformiadau o safon uchel iawn. Da iawn chi ferched!

line

Clwb Pelrhwyd

Llawer iawn o ddiolch i Ms Sioned Sturrs am gynnal Clwb Pelrhwyd i`n disgyblion hynaf yn wythnosol ar ôl ysgol. Mae`r clwb hwn yn mynd o nerth i nerth, a byddwn yn mynd ati i drefnu twrnament i`r plant yn y flwyddyn newydd.

Caneuon Sioe Nadolig 2016

Geiriau y caneuon - cliciwch yma

I glywed y caneuon:

Cân 1 - cliciwch yma

Arglwydd P - cliciwch yma

Bwyd digon o fwyd - cliciwch yma

Deffra - cliciwch yma

Dewch at eich gilydd - cliciwch yma

I'r gad - cliciwch yma

Mae'r nadolig ar y gorwel - cliciwch yma

Mae'r wlad hon yn eiddo i - cliciwch yma

Mr Puw - cliciwch yma

Pan fydd hi'n - cliciwch yma

Plwm Pwdin - cliciwch yma

Annwyl Santa - cliciwch yma

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plantLlongyfarchiadau i`r holl blant a fu`n cystadlu yn yr eisteddfod eto eleni - ar y llwyfan ac yn yr adran Celf a Chrefft.

Derbyniwyd gwobrau lu i`r ysgol. Llongyfarchiadau i bawb am eu holl ymdrechion. Da iawn wir! Cliciwch yma i weld y canlyniadau.

Dymunaf ddiolch o galon i’r holl blant, staff a rhieni am fod mor barod i ddod i’r Eisteddfod dydd Sadwrn diwethaf. Unwaith eto, daeth ein disgyblion a chlod aruthrol i’r ysgol a llongyfarchwn bob un ohonynt. Diolch yn fawr hefyd i bawb a’u hyfforddodd i safon mor uchel. Llongyfarchiadau hefyd i bawb are u llwyddiant ym maes Celf a Chrefft a Llenyddiaeth. Cafwyd Eisteddfod i`w chofio. Diolch o galon i bob un ohonoch. Gweler y canlyniadau ac ewch draw i`n gwefan yn y dyddiau nesaf am fwy o wybodaeth. Diolch i bawb!

line

Plant Mewn Angen

plantCafwyd diwrnod o hwyl a`r cyfanswm eleni oedd £224.80. Diolch yn fawr i bawb am fod mor barod i gyfrannu.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 lineApel Bocsys Esgidiau /T4U

plant

Diolch hefyd i bawb sydd wedi dod â bocs esgidiau yn llawn o anrhegion i`r ysgol ar gyfer yr apêl hwn. Derbyniwyd dros 43 o focsys. Gwych!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line

Bore Coffi Nadolig
poster

 

 

Cofiwch am y Bore Coffi Nadolig ar Rhagfyr 3ydd yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Buasem wrth ein boddau cael cacennau i’w gwerthu. Gadewch i ni wybod os ydych ar gael i`n helpu ar y bore!

 

 

 

 

line

Apêl Pabi 2016

tystysgrif

 

 

Diolch am eich cefnogaeth gyda`r ymgyrch hon hefyd. Casglwyd £261.26 a derbyniodd yr ysgol dystysgrif.

 

 

 

 

 

line

Bardd Plant Cymru Bl 2-6
Dydd Llun nesaf, sef Tachwedd 28, bydd Anni Llyn (Bardd Plant Cymru ) a Tudur Phillips S4C yn ymweld â`r ysgol.
Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau ar gyfer y disgyblion, gan gynnwys clocsio, twmpath ac adrodd storiau. Edrychwn ymlaen at ddiwrnod llawn hwyl a bwrlwm! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Tachwedd 23 - Noson Siopa Hwyr ym Methesda

posterMae hi'n noson `Siopa Hwyr` ym Methesda (Tachwedd 23) a bydd nifer o'r busnesau ar agor tan 8 o`r gloch, yn cynnwys y Crochendy newydd, Siop Ogwen, Fitzpatricks ac O Law i Law. Mae Marchnad Ogwen yn cynnig adloniant Nadoligaidd gyda`r Boncathod yn diddanu yn Neuadd Ogwen hefyd. Bydd yn noson i'w chofio!

Cliciwch yma am wybodaeth

line

Bethan Billington

bethan

 

Llongyfarchiadau i Bethan Billington ar ennill cymaint o wobrau yn nofio ac yn mynd ar gefn beic! Da iawn!
line

Rygbi Eryri

Llongyfarchiadau i Jac Roberts, Osian Moore, Thomas Barker a Harrison Hinds ar ael eu dewis i gynrychioli carfan rygbi Eryri ‘dan 11eg yn 2016 - 2017. Mae hon yn dipyn o gamp gan fod y garfan wedi ei dewis gan chwaraewyr o Eryri gyfan.

line

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn gyda theuluoedd y diweddar Lorna Williams a`r diweddar Jodie Roberts yn fawr. Ffarweliwn a`r ddau ohoynynt yn llawer rhy gynnar. Anfonwn ein cofion annwyl atoch fel teulueodd ar adeg hynod o anodd.

line

Profedigaeth
Ar nodyn trist arall, cafodd yr ardal gyfan ei hysgwyd, pan glywyd am farwolaeth ddisymwth Mr Raymond Tugwell. Cofiwn am Mr Tugwell fel gŵr cymwynasgar oedd bob amser yn barod i helpu a meddwl am eraill. Ar hyd ei fywyd bu`n hynod weithgar yn codi arian at amrywiol elusennau a chofiwn am yr holl waith da a gyflawnodd. Bydd yn chwith i`r ardal gyfan ar ei ôl ac anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf at Ann a`r teulu oll yn eu hiraeth.

line

Codi tatws
Yn ystod tymor yr Haf bu blwyddyn 4 wrthi’n brysur yn plannu hen datws yng ngardd yr ysgol. Bu cyfleoedd i chwynnu a phalu a phawb yn chwys domen!  Yna, cyn hanner tymor yr Hydref buom yn codi’r tatws! Ac am gwnd! Ar ddydd Gwener olaf cyn yr hanner tymor cafwyd profi`r cyfan drwy goginio cawl tatws a chennin yn y dosbarth. Pa ffordd well o gloi`r hanner tymor hwn!

line

Diwrnod y chwedegau
Thema dosbarth Mrs Tegid oedd y chwedegau yn ystod yr hanner tymor hwn a bu`r disgyblion yn dysgu am Dryweryn a chysylltiad Lerpwl â`r hanes. Cafwyd taith anturus i Lerpwl a chyfle i ymweld ag amgueddfa`r Beatles ac ati. Cafwyd diwrnod o readru gwaith yr hanner tymor yn y dosbarth a phawb wedi rhyfeddu at swmp y gwaith a gyflawnwyd!  

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Llanberis
Fel rhan o waith Blwyddyn 4, sef dosbarth Mrs Marian Jones am y chwareli, aeth y dosbarth i Lanberis am y diwrnod, gan alw yn gyntaf yn ysbyty’r chwarel. Gwelwyd rhyfeddodau yno, yn ogystal â dysgu am y damweiniau erchyll a ddigwyddai yn ein chwareli llechi ers talwm. Yna ymlaen i chwarel Glyn Vivian, lle gwelsom nofwyr tanddwr yn ymddangos ar wyneb y llyn!. Treulio’r pnawn, wedyn, yn yr Amgueddfa Lechi lle cafwyd profiadau lu, - o ffilmiau, a sgyrsiau i weld yr olwyn ddŵr enfawr a thŷ o gyfnod y Streic Fawr. Dyma rai o gerddi`r disgyblion â ysbrydolwyd gan y profiad o ryfeddu at y nofwyr tanddwr ym mhwll tywyll y chwarel wrth gofio am yr oes â fu:
O Dan y  Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ..
Clywed ysbryd chwarelwyr yn taro`r cŷn.
Clywed swn anadlu trwm
Nofio, nofio drwy’r twneli tywyll
Ofn, ofn y dŵr lliw glas y nos
Chwilio, chwilio am sgerbydau’r chwarelwyr
Gweld dim…
Dim ond clywed lleisiau llwglyd yn canu calon lân.
Mari Watcyn
O Dan y Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ….
Chwilio am bethau yn y tywyllwch.
Gwrando ar ysbrydion y chwarelwyr,….
Teimlo’r llechi pigog a miniog!
Edrych ar y swigod mawr….
Clywed y cynion a’r morthwylion blinedig yn curo a churo yn ddi-baid,
A lleisiau swynol y chwarelwyr yn canu calon lân.
Gweld sgerbydau diliw yr hen chwarelwyr yn hollti a naddu.
A gwrando ar ysbrydion y penaethiaid cas yn gweiddi ar y chwarelwyr druan.
Erbyn hyn mae’r cyfan yn bell, bell, bell o dan y dŵr du …..!
Elan Jones
Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Cadw`n Heini
Fel rhan o’n thema daeth Mr Ross Roberts sef tad Evie a Harri i siarad gyda dosbarthiadau Mrs Williams, Mrs Bethan Jones a Mrs Llinos Wilson am bwysigrwydd cadw’n heini. Ar ôl sgwrs ddifyr, cafwyd sesiwn cadw’n heini. Roedd Mr Roberts wedi dod a llawer o adnoddau diddorol er mwyn galluogi`r disgyblion i fesur curiad calon cyn ac ar ôl ymarfer yn ogystal ag adnoddau i fesur pa mor heini a chryf oedd pawb! Cafwyd bore prysur iawn nes oedd  bochau coch  fel tomatos gan bob un!! Diolch yn fawr Mr Roberts!

line

Gweithdy Gwyddoniaeth
Braint oedd croesawu Dr Dylan Jones o`r Adran Wyddoniaeth o Brifysgol Bangor i ymweld â`r ysgol. Bu`n egluro swyddogaeth y gwahanol organnau mewn ffordd ddifyr a diddorol. Roedd o wedi dotio at wybodaeth y disgyblion! Diolch Dr Jones.

line

Beicio
Does dim dwywaith fod llwyddiannau y beicwyr yn Rio wedi ysbyrdoli llawer gan gynnwys y Cymry Owain Doull a Becky James. Fe welsom yn Rio fod angen bod yn ofalus ar y ffyrdd, ac yn flynyddol mae disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Llanllechid yn derbyn hyfforddiant beicio. Bu’r criw egniol wrthi am ddiwrnod cyfan yn datblygu eu sgiliau dan oruchwyliaeth Ifan, Paul a Steve gan basio eu lefel 1 a 2. Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn teithio yn ddiogel gyda’r helmed ar eich pen o amgylch ffyrdd Dyffryn Ogwen o hyn ymlaen!

line

Bwystfilod bychan
Daeth Rosanna Robinson o Brifysgol Bangor gyda llu o fwystfilod bychan i ysgogi diddordeb disgyblion blwyddyn 6. Cafwyd prynhawn difyr o astudio drwy ddefnyddio meicrosgopau ac allweddau ynhgyd a chreu bwystfilod eu hunain gyda Selena – myfyrwraig o’r Brifysgol. Rydym yn ddiolchgar am y cyswllt agos sydd gennym â’r brifysgol. Diolch am ysbrydoli y disgyblion unwaith eto.

line

Ymweliad gan yr Uchel Sirydd
Cafwyd y fraint o groesawu Peter Harlech Jones, Uchel Sirydd Gwynedd i`r ysgol i siarad gyda rhai o`r disgyblion am ein systemau gwrth-fwlio. Cadeirwyd y cyfarfod gan Mr Huw Edward Jones a bu`r plant yn byrlymu siarad a thrafod  yr agwedd hon. Diolch yn fawr iawn am alw draw i`n gweld ac am roi cydnabyddiaeth i ni o`r gwaith da.

line

Cystadleuaeth i Ddisgyblion

poster
Cliciwch yma am wybodaethline

Bwytewch, Mwynhewch a Byddwch Lawen

posterCliciwch yma am wybodaeth
line

Llwyddiant am ysgrifennu Cerdyn Post

Cynhaliwyd cystadleuaeth ysgrifennu cerdyn post i ysgolion Gwynedd gan y Gwasnaeth Llyfrgell ac Ysgol Llanllechid ddaeth yn fuddugol!
Llongyfarchiadau mawr i Ffion Meredith, Blwyddyn 5 ar ddod i`r brig. Bydd yn derbyn pecyn Roald Dahl fel gwobr am ei llwyddiant. Hefyd, bydd yr ysgol yn derbyn sioe ‘Dychmygwch’ gan gwmni Mewn Cymeriad fel gwobr ehangach am ymdrechion yr ysgol! Da iawn chi blant a daliwch ati!

line
Stwff a Straeon am y Chwarel

Cynhelir noson yn Ysgol Llanllechid yfory sef 9/11/2016 am 6.30p.m. ar y cyd hefo Côr Meibion y Penrhyn. Bwriad y noson yw i drigolion yr ardal rannu hanesion am yr oes a fu. Felly, mae croeso cynnes i bawb ddod draw i Ysgol Llanllechid i ymuno yn yr hwyl ac i siarad neu wrando ar atgofion pobl o`r ardal. Croeso cynnes i bawb!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Nofio

Daeth yr amser i ddisgyblion Blwyddyn 4, sef dosbarth Mrs Marian Jones, ddechrau ar gyfres o wersi nofio. Hwy li chi i gyd!

line
Bocsys T4U

Os gwelwch yn dda gawn ni`r Bocsys Esgidiau erbyn Tachwedd 14 os ydych yn dymuno cymryd rhan yn yr ymgyrch hon. Llawer o ddiolch.

line
Ysgol Werdd

Diolch yn fawr i griw Balchder Bro Bethesda am fod mor barod i ddod atom i gasglu sbwriel yn y gymued. Llwyddwyd i gasglu 21 bag du mewn awr wrth grwydro ar hyd Lon Bach Odro, Maes Bleddyn a Phlas Ffrancon. Da iawn yn wir! Mae`r plant yn gofyn yn garedig i bawb i roi sbwriel yn y bin pob amser, os gwelwch yn dda.

Darllen Mawr Direidus

Llongyfarchaidau i`r canlynol ar eu llwyddiant gyda`r Sialens Ddarllen yr Haf.

1. Gwenno Llwyd Beech
2. Bethan Billington
3. Afra Haider
4. Seren Hinchliffe
5. Elan Morris
6. Leusa Morris
7. Elsa Wyn Roberts
8. Ursula Rowe
9. Madeleine Sinfield
10. Gruffudd Beech
11. Dylan Billington
12. Zain Haider
13. Harri Hinchliffe
14. Matthew Hughes
15. Catrin Haf Jones
16. Erin Jones
17. Mia Lois Griffith
18. Catrin Sian Jones
19. Chenai Chikanza
20. Mali Haf Hughes
21. Cadi Efa Hughes
22. Charlie Glyn Roberts
23. Cian Wyn Roberts
24. Osian Jones
25. William Hugh Jones
26. Hana Pierce Jones
27. Hari Vaughan Jones

Golyga hyn fod y disgyblion wedi llwyddo i ymweld â’r llyfrgell o leiaf 3 gwaith yn ystod gwyliau’r haf ac wedi llwyddo i ddarllen o leiaf naw o lyfrau dros y cyfnod.

Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd!

 

poster


 

line

Cystadleuaeth

poster
Cyfle i ennill sioe ‘Dychmygwch’ Roald Dahl i'r ysgol!

Cliciwch yma fam fwy o wybodaeth
line

Rhannu Arfer Dda: KiVa

Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Adroddiad Carlos Manuel Sánchez - cliciwch yma

line

NSPCC

poster

 

Cliciwch yma i ehangu'r llun

 

poster


Cliciwch yma
i ehangu'r llun

line

Llythyr i Rieni: Stwff a Straeon y Chwarel

Cliciwch yma i weld yr llythyr

line

Her Stori Fer Aled Hughes, BBC Radio Cymru

poster
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais

Cliciwch yma i weld y Telerau ac Amodau
line

Hwyl Fawr a Diolch
Anrhegwyd Ms Fiona Sherlock yn neuadd yr ysgol gan ddweud diolch wrthi am ei gwaith da yn arwain y Clwb ar ôl Ysgol a’r Clwb Gwyliau. Diolch Fiona a phob  dymuniad da i’r dyfodol  yn Nhafarn Llangollen.

line

Diolch am y Ffair

2 berson Roedd Ffair Hydref yr ysgol yn llwyddiant ysgubol o’r dechrau i’r diwedd er gwaethaf y ffaith fod y gwynt yn chwyrlio! Llongyfarchiadau i Ariel Lichtenstein  a Chelsey Morris ar ymddangos ar raglen Heno S4C yn hysbysebu ein Ffair mewn ffordd mor glir a llawen! Diolch i bawb a wnaeth gynorthwyo mewn unrhyw ffordd, ac yn enwedig felly ein pwyllgor gweithgar. Gwnaethpwyd elw o dros £1,300, sy’n swm anrhydeddus. Bydd yr arian yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynorthwyo gyda ein teithiau addysgol i’r dyfodol. Mae’n braf gweld cefnogaeth gref gan bob un ohonoch a thrigolion yr ardal mor barod i helpu ein hysgol.
Diolch yn fawr i chi i gyd. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Coedwig Eithinog


2 bersonAeth disgyblion blwyddyn 6 ar hynt y bwystfilod bychan sydd yn byw yng Ngwarchodfa  Eithinog, Bangor. Dan arweiniad Mr Ben Stammers cafwyd hyd i lawer o fwystfilod bychan ee y Tarian Bryf, Sboncyn y gwair, Llyffant y Sboncyn a phlanhigion amrywiol ee Gorfanhadlen a’r  Pen galed. Roedd hyn yn wrthgyferbyniad i’r bwystfilod ddarganfuwyd ar gaeau yr ysgol ar ddechrau’r gwaith ymchwil. Rydym yn ddiolchgar iawn i Mr Stammers – sydd yn riant yn yr ysgol wrth gwrs, ac yn arbennigwr yn ei faes, sydd bob tro yn barod ei gymwynas a’i gyngor. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Tŷ Mawr Wybrnant


2 berson2 berson

 

 

 

 

 

Aeth disgyblion blwyddyn 6 i Dŷ Mawr Wybrnant i ddysgu mwy am hanes a gwaith yr Esgob William Morgan. Ond yr hyn wnaeth y profiad yn unigryw oedd y ffaith eu bod wedi cael mwynhau yr hanes ar ffurf sioe gan yr actor Llion Williams. Bu’r disgyblion yn cyfrannu yn frwdfrydig i’r sioe gan gymryd rhannau blaenllaw ee yn actio fel Harri VIII ac Edmwnd Prys. Roedd ymateb bywiog y disgyblion yn dyst i’r ffaith fod Llion Williams wedi cyflwyno’r hanes mewn modd mor ddiddorol gan gynnwys canu a rapio ar y cyd! Ar ôl y sioe cawsant daith o amgylch cartref William Morgan gan ryfeddu at y Beiblau gwreiddiol oedd yn 500 oed. Taith gofiadwy, a da oedd clywed rhai o’r plant yn gweiddi “George” wrth weld yr actor adnabyddus! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Taith y Llwybr Llechi


2 bersonAeth dosbarth Mrs Marian Jones ar daith ddiddorol yn ddiweddar gan ddilyn y llwybr llechi. Arweinwyd y daith gan Anita Daimond, a chawsom gychwyn yn hen safle Chwarel Pantdreiniog lle cawsom wybod am y gwaith prysur oedd yn arfer bod yno yn ystod Oes Fictoria. Cafwyd sgyrsiau difyr gyda chyfeillion ar y ffordd, a chlywyd fel y cafodd un gŵr lleol ddamwain fawr, sef syrthio i waelod y twll anferth, pan oedd yn ddim ond  deuddeg oed ! Yna, ymlwybro drwy fferm Cae Gymro, a’r Ffridd i Moel Faban, lle cafwyd wneud gweithgareddau Celf difyr gyda’r llechi. Mae nifer fawr o chwareli bychain ar y Foel. Ymlaen wedyn i Chwarel Bryn gan ryfeddu at yr olygfa fendigedig ar hyd y ffordd. Roedd hi’n amser mynd adref erbyn i ni gyrraedd yn ôl yn yr ysgol, a phawb wedi blino’n lân! Diolch Anita am ddiwrnod gwerth chweil!
Diolch hefyd i Mrs Karen Williams am roi lluniau o Chwarel Pantdreiniog i ni ac am rannu ei hatgofion. Disgrifiodd Mrs Karen Williams y lle yn y saithdegau,  pan oedd hi’n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Ogwen a daeth y cyfan yn fyw i’n disgyblion. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Parchedig John Pritchard

Braint pob amser yw gwahodd y Parchedig John Pritchard i’n gwasanaethau boreol. Roedd y plant yn glustiau i gyd wrth ddysgu am y wyrth Troi’r Dŵr yn Win ac am sut i weddio.
Rhoddwyd croeso hefyd i Parchedig Christina McCree o Eglwys Glan Ogwen.

line

Ymweliad gan yr Heddlu

2 berson

 

Daeth PC Maldwyn Williams i`r ysgol i ddysgu`r plant am sut i ymddwyn yn gall a chyfrifol a sut i gadw`n ddiogel. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line

Ymweliad a’g Amgueddfa Beatles, Lerpwl


2 bersonFel rhan o’r gwaith dosbarth ar y chwedegau aeth plant blwyddyn 5  ar ymweliad ag Amgueddfa Beatles yn  Lerpwl.  Yn gyntaf, teithiwyd ar hyd llwybr y Beatles gan glywed yr hanes ar ffonau clust pwrpasol.   Roedd posib ymweld â’r Clwb Cavern a blasu bywyd yn y chwedegau drwy pob math o arteffactau e.e piano wen John Lennon a gitar Paul Mc Cartney.  Cawsom gyfle i wneud gweithgareddau fel creu Celf Pop, gwisgo’n  amryliw  fel y Beatles, cyfansoddi ar biano llawr anferth a chanu caneuon fel ‘Yellow Submarine’ ac ‘Octopus Garden in the sky’.  I gloi’r diwrnod aethpwyd i’r Pier Head i wylio ffilm Fab 4D.  Dyma brofiad gwefreiddiol; nid yn unig oedd y cadeiriau yn symud ond roedd dwr yn chwistrellu arnom o’r tywyllwch! I goroni’r diwrnod cawsom ymlwybro ar hyd y Mersi gan wylio’r cychod! Cyfle gwych iawn i brofi bywyd yn y chwedegau! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Adnoddau am y Corff


2 bersonLlawer o ddiolch i Mr Robert Hughes am gael benthyg adnoddau arbennig ar gyfer disgyblion Bl 2 a 3! Dyma Mathew ac Erin yn edrych ar ôl ein sgerbwd!

 

 

 

 

 

 

 

line

Stwff Straeon y Chwarel
Cofiwch am y noson ‘Stwff a Straeon y Chwarel’ a gynhelir yn Ysgol Llanllechid rhwng 6.30pm – 7.30pm ar Dachwedd 9fed, 2016. Noson ar y cyd â Chôr Meibion y Penrhyn yw hon. Rydym yn gwahodd unrhyw un o’r ardal i droi i mewn atom i drin a thrafod atgofion am y canlynol:

  • Bywyd yn y cartref a’r chwarel
  • Enwau lleoedd
  • Dywediadau a llysenwau
  • Traddodiadau ac arferion
  • Cymdeithasu a hamddena

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed eich straeon. Dewch i mewn atom am baned a sgwrs. Braint fydd cael rhoi rhai o’ch atgofion ar gôf a chadw! Dyma rai o`r eirfa ydym ni yn eu dysgu yn yr ysgol: bargan, clwt, rybelwr, swpar chwarel, crawan, gwythien, caniad corn, ponc, cwt tân, Jerry M, caban, cŷn, tun bwyd, ffustion, hollti a naddu..

line

Cwmni Anelu
Diolch yn fawr i Mr Stephen Jones am arwain ein disgyblion hynaf ar deithiau cerdded o amgylch yr ardal leol. Pa ffordd well i’r plant ddod i adnabod eu cynefin a’u cymdogaeth. Diolch yn fawr.

line

Tatws Bryn – llysiau i bawb
Yng nghanol mis Medi aeth dosbarth Derbyn i ymweld â Fferm Bryn Hafod-y-Wern, Llanllechid i weld sut mae Chris Jones yn tyfu ei lysiau o hadau. Mae pob math o lysiau ar gael yma – e.e. betys, broccoli, bresych, blodfresych, tatws, rwdins, corn melys a llu o rai eraill.. Diolch i Chris Jones am ei rodd o focs o lysiau i`r ysgol. Bu`r plant wrthi`n ddyfal yn gwneud cawl blasus allan o`r cyfan. Mae Chris yn gwerthu`r bocsys yma i drigolion yr ardal a phawb yn brolio pa mor ffres yw ei gynnyrch! Edrychwn ymlaen at yr ymweliad nesaf a diolch i chi am eich croeso! Ewch i wefan tatwsbryn@yahoo.com i gael gwybod mwy.

line

Revolting Rhymers
plantCliciwch yma
am fwy o wybodaeth
 

poster

line

Lansio Ynni Ogwen
2 bersonMae Ysgol Llanllechid ynghyd a'r gymuned leol yn falch iawn o gael bod ynghlwm a'r fenter newydd gyffrous leol Ynni Ogwen. Eisoes mae Mrs Meleri Davies wedi bod yn siarad gyda'r holl ddisgyblion yn y neuadd, ac ar fore Llun Gorffennaf 11eg aeth dau aelod o'r grwp gwyrdd sef William a Gwion i'r lawnsiad. Dymuniadau gorau i bawb sydd ynghlwm.

 

line

Menter yr ifanc
Yn ddiweddar bu disgyblion blwyddyn 4 yn cymryd rhan mewn ymgyrch sef Menter yr Ifanc. Daeth Mr Griffiths o Menter yr Ifanc at y plant am dair sesiwn, oedd yn canolbwyntio ar greu busnes. Bu’r plant yn trafod pwysigrwydd cyfathrebu, pobl, cyfrifoldebau, safle a rhwydwaith gyflenwi wrth gynllunio cwmni. Y cam olaf oedd ymchwilio a dylunio cartonau sudd ffrwythau ar gyfer eu cwmni hwy gan ymgorffori`r hyn oll a ddysgwyd.

line

Noson Wobrwyo Chwaraeon Ysgolion Gwynedd a Mon
Braint i’r ysgol oedd cael ymuno a chôr Ysgol Dyffryn Ogwen a Chôr Ysgol Penybryn i gymryd rhan yn ystod y noson wobrwyo chwaraeon ysgolion Gwynedd a Môn. Fe aeth cynrychiolaeth o flwyddyn pump i’r noson yng nghanolfan tennis Caernarfon i ganu Sosban Fach a Rhedeg i Paris, ac roedd digon o forio canu caneuon a chysylltiad agos a byd y campau. Diolch I Mr Hefin Evans – pennaeth yr adran gerddoriaeth yn Ysgol Dyffryn Ogwen am y gwahoddiad ac i’r rhieni am sicrhau fod y plant yn gallu bod yn bresennol a`n diolch arferol i Mr Huw Edward Jones.

line

Rhyd Ddu 2016
Unwaith eto eleni aeth disgyblion blwyddyn 6 i ganolfan awyr agored Rhyd Ddu i ddatblygu eu sgiliau ym maes awyr agored. Ar y diwrnod cyntaf cafwyd taith hyfryd o amgylch Llyn y Dywarchen gan g;ywed yr hen chwedl boblogaidd gan ein arweinydd Mr Cemlyn Jones. Roedd pob un disgybl wedi cael esgidiau cerdded addas a dillad I atal glaw a chadw’r cynhesrwydd. Y disgyblion eu hunain oedd yn paratoi eu pecynnau bwyd yn y ganolfan, a chafwyd spwer blasus dros ben. Ar ol codi`n blygeiniol ar yr ail ddiwrnod, fe gychwynodd y criw am gopa’r Wyddfa ac ar ol tair awr a chwarter roeddent ar y copa! Criw arbennig o dda oeddent eto eleni, a llawer o ddiolch i;r staff am eu hamser a’u gofal ynghyd a Mr Cemlyn Jones a Mrs Morfudd Thomas am arwain yr holl fenter.

Englyn Mis Medi
2 berson

 

 

 


line

 

Cystadleuaeth Gymnastics Eryri Cynradd 2016

Llythyr - cliciwch yma

Mwy o fanylion - cliciwch yma

line

Disgo Cylch Bangor Ogwen
poster

 

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Trawsgwlad Faenol

poster
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line

Prynhawn Agored

2 bersonDiolch i bawb a ddaeth i Ysgol Llanllechid i gefnogi ein prynhawn agored. Bu`n brynhawn braf a chafwyd cyfle i weld y plant yn ymwneud a`u gwahanol dasgau. Cafwyd cyfle hefyd i bori drwy hen lyfrau log o`r flwyddyn 1905 ymlaen. Braf oedd cael cyfle i gymdeithasu a sylwi ar yr holl newidiadau ym myd addysg. Roedd y baned werth ei chael gan Ms Leanne , Anti Wendy ac Anti Gillian cyn i bawb ei throi hi am adref! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line

Cystadleuaeth Cyfeiriannu Rhyng Siriol

2 fachgenLlongyfarchiadau i Cai Wyn ac Idwal Temple Morris ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu o amgylch y Plas ym Machynlleth yn ddiweddar. Daethant yn bedwerydd mewn cystadleuaeth wrth gystadlu yn erbyn Siroedd Caerfyrddin a Gwynedd ac rydym yn falch iawn ohonynt. Diolch i Mrs Jen Temple Morris a Mrs Ceri Davies am gludo'r hogiau i Fachynlleth.

 

 

 

 

line

Mabolgampau'r Urdd

Mabolgampau'r UrddCanlyniadau Mabolgampau'r Urdd - cliciwch yma
line

Gweithdy Hedd Wyn
Bu`n fraint cael ymweld â Phlas Tanybwlch i fod yn rhan o weithdy arbennig ar gyfer coffau canmwlyddiant Hedd Wyn. Cafwyd cyfarfchiad gan Paul Hughes, sef datgeinydd y corn gwlad, a derbyniwyd cerdd gan y Prifardd Guto Dafydd. Cafwyd boddhad mawr yn gwrando ar Aled a Dafydd, Cowbois Rhos Botwnnog a Haf Llewelyn yr awures yn darllen o`i nofel hyfryd: Cyn Diffodd y Sêr. Yn ogystal â hyn, cafwyd gweithdy creadigol gan Siwan Llynor a gweithdy gan y Ffiwsiliwyr Cymreig.

line

Gwybodaeth Brechu Plant Cymru Rhag y Ffliw

Llythyr - cliciwch yma

Gwybodaeth - cliciwch yma

 

line

Ffarwelio â Mrs Heather Williams
anti heather  ac eraillAr ôl cyfnod o ddwy flynedd ar hugain o wasanaeth i Ysgol Llanllechid, ffarweliwyd a Mrs Heather Williams mewn gwasanaeth arbennig yn neuadd ein hysgol. Cafwyd cyfle i hel atgofion, a bu`r plant yn morio canu i Anti Heather cyn i ni gyflwyno anrhegion mewn seremoni arbennig. Roedd Llyr a Bobi Jac wrth eu boddau cael tynnu lluniau hefo Anti Heather! Diolchwn i Heather am ei chyfraniad a`i gwaith caled i Ysgol Llanllechid dros yr holl flynyddoedd. Rydym yn gwybod na fyddwch yn cadw`n ddieithr o hyn ymlaen. Pob dymuniad da i chi yn eich swydd newydd.
Cliciwch yma
i weld y lluniau

line

Bedydd

plantAeth disgyblion dosbarth Mrs Parry Owen draw i gapel Carmel ac yno cafwyd bedydd yng nghwmni Mrs Helen Williams. Profiad a hanner. Diolch am y croeso ac am yr addysg. Cliciwch yma i weld y lluniauRhagoriaeth yn Ysgol Llanllechid
Mae’n fraint gennym gyhoeddi fod Ysgol Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan arolygwyr ESTYN ym mis Mawrth eleni a daethpwyd i`r casgliad fod agweddau o ragoriaeth yn ein hysgol, sy`n adlewyrchu`r profiadau deinamig a`r safonau uchel. Mae`r adroddiad yn tystio i ymdrechion ein disgyblion; ymroddiad yr holl staff, cefnogaeth ein rhieni ac arweiniad ein Llywodraethwyr.

Dywed yr adroddiad fod safonau’r ysgol yn y Cyfnod Sylfaen yn y 25% uchaf drwy Gymru ym maes llythrennedd a mathemateg yn ystod y dair blynedd diwethaf. Yn yr un modd, yn yr Adran Iau, mae perfformiad yr ysgol mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn y 25% uchaf, ac yn uchel ym maes Llythrennedd, yn ystod yr un cyfnod.

Dywedir fod darpariaeth yr ysgol ar gyfer datblygu agweddau ysbrydol a diwylliannol yn gadarn iawn a chanmolwyd ein gwasanaethau a’n sesiynau cyd-addoli yn fawr.

Barnwyd fod y ffordd y mae`r ysgol yn hyrwyddo gofal a lles y disgyblion yn rhagorol.

O ran arweinyddiaeth, dywedir fod arweinyddiaeth y Pennaeth a`r tîm rheoli yn flaengar a chadarn ac yn gosod cyfeiriad strategol clir i ddatblygiad yr ysgol.

Nodwyd fod gan yr ysgol ystod dda o bartneriaethau strategol sy’n ehangu profiadau dysgu’r disgyblion yn llwyddiannus ac sy’n cael effaith arwyddocaol ar eu deilliannau a’u safonau.

Wrth ystyried gwerth am arian, mae’r ysgol yn rhoi gwerth da am arian, yn nhermau deilliannau disgyblion ac ansawdd y ddarpariaeth.

Dywedodd Mr Walter Williams, Cadeirydd y Llywodraethwyr,

“Mae hwn yn adroddiad y gall pob un o randdeiliaid Ysgol Llanllechid ymfalchio ynddo. Ar ran y Llywodraethwyr a`r rhieni, dymunaf longyfarch a diolch i`r brifathrawes a`i staff i gyd am eu holl waith caled a`u hymroddiad. Llongyfarchiadau gwresog ar adroddiad mor dda ac am gyrraedd y safonau uchel.”

line

Llongyfarchiadau i  Gylch Meithrin Llanllechid
Mae Cylch Meitrhin Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan ESTYN!

Dywed yr adroddiad fod,
“Cylch Meithrin Llanllechid yn darparu cwricwlwm effeithiol ac mae’n adlewyrchu ethos y Cyfnod Sylfaen yn dda. Mae’r profiadau dysgu yn targedu anghenion a diddordebau’r plant yn llwyddiannus”

“Mae’r arweinydd yn cynllunio’r cwricwlwm ac mae’r staff yn chwarae rhan weithredol gyda’u syniadau a’u mewnbwn yn ddyddiol”

“Mae’r staff yn rheolil ymddygiad plant yn dda iawn”.

“Mae’r arweinydd yn rheoli addysgu a dysgu’n dda ac mae’r disglwyliadau yn uchel”.

“Mae’r arweinyddiaeth yn gadarn”.

“Mae’r cyswllt gyda’r ysgol yn gadarn iawn”

“Yn sgil y ddarpariaeth, y staff diwyd, y pwyllgor rheoli cefnogol a’r arweinyddiaeth bwrpasol, mae’r lleoliad yn darparu gwerth da iawn am arian”.

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Debbie Griffiths  ar  ei harweinyddiaeth ac i weddill y staff am eu gwaith caled. Llwyddiant yn wir!

 

line

Lynne Edwards

Daeth cwmwl tywyll a thon o dristwch dros yr ardal yn ddiweddar, a phawb yn ceisio dygymod â cholled teulu Mr a Mrs Dafydd Griffiths, Dylan, Liam, a Sion bach, sydd ym Mlwyddyn 3, ac sy'n 7 oed. Bu farw mam Sion yn dawel yn ysbyty Walton ar ddydd Sul, Mai 29 yn dilyn llawdriniaethau. Gedy fwlch anferth ar ei hol, nid yn unig ar yr aelwyd, ond yn yr ardal gyfan. Roedd Lynne, neu Cockles, i'w ffrindiau, yn gymeriad dymunol, hwyliog a chlen oedd pob amser yn barod ei gwen a'i sgwrs. Ac, er fod ei hangladd wedi ei gynnal ar Fehefin 7fed, mae'n dal i fod yn anodd credu ein bod wedi colli Lynne. Gobeithiwn yn wir y bydd y teulu a'i holl gydnabod a'i ffrindiau yn cael nerth i wynebu'r dyddiau a'r wythnosau nesaf, ac yn llwyddo i gael rhywfaint o gysur wrth hel atgofion amdani a chofio'r amseroedd da.....A gwyddom fod y gynghanedd: "Cledd a mîn yw colli mam" yn boenus o wir ar adeg fel hon.

line

Llongyfarchiadau
Llongyfarchwn Ffion Mai Jones a`i gŵr Dewi ar enedigaeth yr hogyn bach delia a welsoch erioed - Gruff Lloyd Jones! Edrychwn ymlaen at gael ei weld yn fuan!

line

Y Ci Defaid
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell – i’r mynydd
A’r mannau anghysbell;
Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
Thomas Richards, Wern, Llanfrothen 1948

plant

Ar ôl bod wrthi`n arlunio`r darlun bendigedig o`r ci defaid, gan efelychu arddull Kyffin Williams, a dysgu`r englyn ar y côf, aeth dosbarth Mrs Marian Jones i wylio taid Erin Jones, Mr Kevin Eccles yn dangos ei ddoniau gyda`i gwn defaid. Roedd Jess a Cadi ar eu gorau, - y ddwy yn gwrando’n astud ar y cyfarwyddiadau. Rhyfeddod oedd deall sut oedd un ast yn dysgu oddi wrth y llall. Roedd Erin yn falch o gael dangos ei dafad hi i weddill y plant, sef yr unig ddafad ddu yn y cae! Diolch yn fawr iawn i Kevin a Wendy Eccles am y croeso, ac am drwytho ein plant mewn sgiliau cefn gwlad.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line

Taith Addysgol i Landudno
plantAeth dosbarth Mrs Tegid ar daith i Landudno yn ddiweddar, ac un o`r uchafbwyntiau oedd dod wyneb yn wyneb â Blodwen! Pwy ydi Blodwen? medde chi! Wel, mae stori Blodwen yn un rhyfeddol! Roedd hi`n trigo ar lethrau`r Gogarth yn amaethu dros bum mil o flynyddoedd yn ôl, ac mae`r gwybodusion wedi gallu darganfod llawer am ei hanes a`i ffordd o fyw, yn yr oes bellenig honno. Rydym wedi dysgu ei bod rhwng 55 a 65 pan fu farw, a chladdwyd mochyn hefo hi yn y bedd! Roedd Blodwen oddeutu pum troedfedd a dengys ei breichiau ei bod wedi arfer cario nwyddau trwm. Hefyd, yn ddiddorol iawn, gellid dweud mai`r rheswm iddi farw oedd y ffaith ei bod yn dioddef o gancr y fron... Cafwyd cyfle i ymweld â nifer o atyniadau yn ystod y dydd, ac oedd, roedd hi`n ddiwrnod braf o haf! Pawb wedi mwynhau a dysgu llawer! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Plannu tatws
Diolch i Idris, Idwal a Marged Temple Morris, Fferm Tan y Garth, Gerlan, am gasglu tail gwartheg i ni ar gyfer plannu tatws. Disgwyliwn yn eiddgar at gael gweld ffrwyth ein llafur!

line

Ymweliad gan PC Williams
plant

Neges bwysicaf PC Williams oedd: Peidiwch â chael eich dylanwadu gan bobl eraill sy`n eich arwain ar gyfeiliorn. Digon gwir! Trafodwyd cyffuriau a`u heffaith ar unigolion a`u teuluoedd. Gwers bwysig iawn.

 

 

 

line

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd !
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth i`r plant chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Braf croesawu mis y mel! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Dysgu am Kenya
Afonydd Cymru a'r byd oedd maes astudiaeth y disgyblion hynaf yn ystod yr hanner tymor hwn. Braint oedd croesawu Karen Brock, sef mam Ursula, sydd wedi treulio amser yn byw yng ngogledd yr Affrig. Croesawyd Mrs Brock i'r dosbarth i siarad gyda'r plant a soniodd am fywyd ar y fferm gan ganolbwyntio ar ffrind iddi oedd yn gweithio fel ffermwraig; dynes arbennig o'r enw Mary. Roedd Mary yn gofalu am ei theulu ac yn gweithio`n galed yn tyfu bwyd ar y fferm. Pan oedd yr hîn yn ffarfriol roedd y cnwd yn lluosog, ond stori hollol wahanol oedd hi mewn sychder. Cawsom fore bendigedig yng nghwmni Karen ac roedd yn agoriad llygad cael cymharu Cymru a Kenya.

line

Cyfeiriannu
disgyblionMae tymor yr haf yn gyfle i'r disgyblion hynaf gael datblygu eu sgiliau cyfeiriannu ar dir yr ysgol ac yna oddiar dir yr ysgol. Mae'r disgyblion yn ffodus o gael cymryd rhan mewn gwyl gyfeiriannu yn lleol ar dir Parc Padarn yn Llanberis. Eleni, fe aeth disgyblion blwyddyn 6 i Lanberis ac fe gawsant hwyl dda ar deithio o amgylch y parc yn chwilio am y baneri penodol. Fe lwyddodd dau bar i orffen yn y deg uchaf sef Idwal, Cai Wyn, Sam a Danial ac aeth Sam, Idwal, Osian Davies a Cai Wyn i'r rownd nesaf yng Nglynllifon. Fe lwyddodd Idwal a Cai i ddod yn ail allan o'r holl ysgolion ac fe fyddant yn mynd trwodd i'r rownd nesaf ym Machynlleth. Da iawn i bawb am lwyddo, a diolch hefyd i fam Idwal am gludo'r pedwar i Lynllifon.

line

Cwrwgl
plantAr fore hyfryd o haf, daeth Mr Haydn Davies a'i gwrwgl ar iard yr ysgol. Magwyd Mr Davies yn Sir Aberteifi. Soniodd wrth y plant am ei ddyddiau yn rhwyfo ar yr Afon Teifi yn ei gwrwgl arbennig wedi ei wneud o'r goeden onnen a'r gollen ynghyd a calico a bitumen. Dyma oedd ei gwrwgl personol ef - y cwrwgl yr oedd ef yn ei defnyddio i bysgota a dal eogiaid. Cawsom glywed am lawer o'i anturiaethau difyr yn y cwrwgl, ac ambell gyfrinach hefyd!! Diolch i Mr Davies am ei sgwrs ddiddorol dros ben ac am roi'r cyfle i'r plant gael profiad gwerth chweil. Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Fron Goch
plantBu`r dosbarth Meithrin yng nghanolfan Arddio Fron Goch. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am dyfiant blodau, perlysiau, ffrwythau a llysiau. Cafwyd llawer o hadau a phlanhigion yn y Ganolfan a bu`r plant bach yn eu plannu yng ngerddi`r ysgol. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

line

Llyfrgell Cenedlaethol
Dewiswyd Ysgol Llanllechid gan y Llyfrgell Genedlaethol i gymryd rhan mewn prosiect arloesol sef er mwyn creu adnodd digidol cyffrous yn seiliedig ar thema arbennig. Oherwydd fod Ysgol Llanllechid wedi ei lleoli mewn ardal hanesyddol ac unigryw, penderfynodd disgyblion Blwyddyn 6 greu adnodd digidol yn seiliedig ar yr ardal leol drwy animeiddio, sganio a ffilmio. Edrychwn ymlaen at gael ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol draw yn Aberystwyth i ddathlu lansiad yr adnodd digidol!

line

Cyfeiriannu
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis. Llongyfarchiadau arbennig i Sam, Osian,Cai Wyn a Idwal ar lwyddo i fynd ymlaen i’r rownd nesaf.

line

Cylch Meithrin Llanllechid

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

Cyngor Ysgol
Da iawn i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r weithgaredd sgipio noddedig hefo’r plant, rhieni a’r Llywodraethwyr. Casglwyd £234.31 tuag at Ymchwil y Galon.


line

Eisteddfod Sir yr Urdd
Llongyfarchiadau gwresog i’n parti Cerdd Dant. Camp a hanner oedd llwyddo i gael y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Sir. Da iawn chi! Rydym yn falch iawn ohonoch! Llongyfarchiadau hefyd i’r parti Unsain a gafodd y drydedd wobr. Yn serennu, unwaith eto eleni y mae Efa Glain! A chyntaf yw’r wobr a gafodd hithau yn Eisteddfod y Sir am ganu Cerdd Dant. Pob lwc i chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yr un yw ein llongyfarchion i Idris ac Idwal am ddod i’r brig ym maes Celf a Chrefft.


line

Croeso’n ôl
Croesawn Ms Rhian Haf yn ôl i`n plith a felly hefyd Ms Angharad a Ms Holly. Croeso nôl hefyd i Mrs McDonald i`r gegin.


line
Priodas Arian
Llongyfarchiadu mawr i Mrs Rhian Jones a’i gŵr, Mr Gerallt Jones ar ddathlu eu priodas arian. Ymlaen rwan am y 25 nesaf!


line
Dyweddio
Llongyfarchiadau i Martha Parry-Owen ar ei dyweddiad â Mark yn ddiweddar.


line
Rhannu Arfer Dda: KiVa
Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Adroddiad Carlos Manuel Sánchez - cliciwch yma


line
Yr hîn yn cynhesu!
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB, Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl, a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Tydi`n braf croesawu mis y mel, `dwch! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Cwmni Da
Daeth dau o aelodau Cwmni Da i’r ysgol yn ddiweddar i gynnal Gweithdy Drama gyda disgyblion blwyddyn 4 a 5. Cafwyd gweithdy cyffrous a bywiog. Cafodd y disgyblion gyfleon i ymateb yn ddramatig i wahanol sefyllfaoedd. Cafwyd sesiwn cynhesu i fyny bywiog oedd yn canolbwyntio ar ddangos rheolaeth wrth ddilyn cyfarwyddiadau amrywiol. Yna cafodd y disgyblion gyfleon i chwarae rôl a datblygu sgiliau cymeriadau. Roedd pwyslais bob amser ar wella ac amrywio’r perfformiad. Diolch am brofiad gwahanol ac unigryw. Braf iawn oedd croesawu Elin Gwyn yn ôl i’w hen ysgol!


line

Becws Cae’r Groes
Tro dosbarth Mrs Williams oedd ymlwybro draw i Fecws Cae’r Groes y tro yma er mwyn cael blasu`r cynnyrch lleol! Diolch i Fecws Cae`r Groes am y cacennau cri blasus, - fe`u rhannwyd ymysg y teuluoedd. Cwestiwn i chi! Dyfalwch faint o gacennau cri sydd yn cael eu cynhyrchu yn ddyddiol yn y Becws! Ateb: Ugain mil! Pan yn siopa, mynnwch gacennau cri Becws Cae`r Groes, Rachub!


line
Ynni Ogwen
Rydym wrth ein boddau cael cyd-weithio gydag Ynni Ogwen, a braint yn wir oedd cael croesawu Meleri , mam Lloer a Gwydion atom i roi cyflwyniad a ysbrydolodd ein disgyblion i gyd yn neuadd yr ysgol, ar ein diwrnod Ysgol Werdd. Er mwyn diolch i`r siaradwyr, cafwyd cyfle i gyd-ganu rhai o`n hen ffefrynnau e.e. Defaid William Morgan, Rownd yr Horn, Clychau Aberdyfi, Ar lan y mor a`i donnau ac adrodd ein hoff farddoniaeth gan gynnwys: Ffarwel i Gwm Penllafar.


line
Glanllyn
plantAeth criw egnïol ac anturus o flwyddyn 5, unwaith eto i Glynllyn i fwynhau tridiau o heulwen braf a gweithgareddau awyr agored ar lan llyn Tegid. Cawsant brofiadau bythgofiadwy, gan gynnwys dringo, bowlio deg, nofio, y cwrs rhaffau uchel, saethyddiaeth, cyfeiriannu, taith o amgylch Llyn Tegid a chanŵio! Roedd y disgyblion wedi blino’n lân erbyn iddynt ddychwelyd ar y prynhawn dydd Gwener! Diolch i’r holl staff am eu gofal o’r disgyblion yn ystod yr ymweliad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Noswaith o Ddawns
plantDaeth dyddiad Noswaith o Ddawns y Galeri i`r fei unwaith eto, a`r plant werth eu gweld yn eu dillad dawnsio lliwgar. Y dawnswyr y tro hwn oedd Efa, Tiah, Kayla, Ellie, Ella, Erin, Megan, Hanna, Leni, William, Osian Jones, Aron, Maia a Mali. Roedd y ddawns ei hun yn gymysgedd o ‘ddisgo’ a dawnsio stryd’ a phawb yn cydsymud yn osgeiddig! Diolch yn fawr i Miss Nicola a Miss Sara am hyfforddi’r plant i safon mor uchel! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Ras Moel Wnion
plantRoedd dydd Sadwrn Ebrill 23, sef diwrnod Ras Moel Wnion, yn llwyddiant ysgubol! Daeth cant a phedwar o redwyr i Ysgol Llanllechid o ardal eang a phob un ohonynt wedi llwyddo i redeg i ben Moel Wnion ac yn ôl i Ysgol Llanllechid.Ynghyd â hyn, cafwyd rasus i’r plant ar gae’r ysgol o dan ofal Mr Stephen Jones. Cafwyd diwrnod bendigedig, awyr las ac awyrgylch braf a phopeth yn rhedeg fel cloc. Diolch arbennig i Dr Ross Robert (tad Evie a Harri) am ei waith caled yn trefnu ac i Mr Stephen Jones (tad Danial a Dafydd), Cadeirydd y Pwyllgor Rhieni/Athrawon am ei waith.Yn wir, diolch i holl aelodau’r Gymdeithas Rhieni /Athrawon a phawb a weithiodd yn galed yng nghegin yr ysgol, sef Anti Gillian, Anti Carol, Caroline Jones, Iona Robertson, Lowri Roberts ac Emma Roberts. Roedd yr holl gacennau a’r cawl cennin yn hynod flasus a’r rhedwyr a phawb arall yn llowcio’r cyfan, gan lyfu eu gweflau! Diwrnod hynod o lwyddiannus! Ac, fel unrhywbeth sy’n llwyddiant ysgubol, melys moes mwy! Felly cofiwch edrych allan am y dyddiad y flwyddyn nesaf! Meddai Gwyn Williams, un o’r rhedwyr, “Diolch am drefnu ras fythgofiadwy, wedi ei threfnu yn dda gyda phawb yn tynnu hefo’i gilydd i wneud campwaith llwyddiannus.” Braf iawn gweld yr ysgol yn cydweithio mor effeithiol hefo aelodau’r gymuned fel hyn, a chyfraniad ein rhieni yn allweddol i’n llwyddiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Owain Glyndwr - Ymarferion
plantWrth i gôr yr ysgol baratoi at gyngerdd mawreddog Pontio fe ddaeth Mr Bryner Jones i’r ysgol i sôn am hanes Owain Glyndwr. Roedd y côr yn canu cân am Owain Glyndwr allan o’r sioe gerdd ‘Y Mab Darogan’ gan Penri Roberts, Linda Gittins a Derek Williams. Felly roedd yn fendigedig cael ychydig o hanes Owain Glyndwr er mwyn tanio dealltwriaeth y plant o eiriau’r gân a’i neges. Diolch i Mr Bryner Jones am ei sgwrs ddifyr.
Grace, Elan, Maia, Hanna a Megan yng nghwmni Mr Bryner Jones ac Mrs Enid Griffiths.


line

Perfformiad Pontio
plant Llongyfarchiadau i gôr Ysgol Llanllechid ar eu perfformiad gwefreiddiol yn y cyngerdd mawreddog ‘Gwaddol’ ar lwyfan Pontio ar Ebrill 30eg. Roedd hi`n fraint i gôr yr ysgol rannu llwyfan gyda John Pierce Jones, Cefin Roberts, John Ogwen, Maureen Rhys, Iwan Charles, Alys Williams a Chôr Ieuenctid Môn a chyflwynydd y noson oedd Hywel Gwynfryn. Anrhydedd yn wir!Llongyfarchiadau i`r côr am eu perfformiadau o safon uchel, a da iawn hefyd i’r plant oedd yn canu a dawnsio cân Hogiau’r Buarth gyda Iwan Charles, sef Erin Griffiths, Adam Williams, William Roberts, Mared Morris, Cai Wyn Davies a Cerys Elen.Llawer o ddiolch i Mr Huw Edward Jones am hyfforddi’r disgyblion ac i Mrs Enid Griffiths am gyfeilio. Diolch hefyd i Ms Rhian Haf am ei chymorth gyda’r gwisgoedd.Noson i’w chofio! Diolch i bawb!
poster


line
Tesco
Aeth dosbarth Mrs Rona Williams i Tesco yn ddiweddar i ddilyn taith ein bwyd ‘O’r Fferm i’r Fforc’. Cafodd pawb gyfle i flasu bwydydd iach, gwneud bara, dysgu am wahanol gaws, a bwydydd mor. Cafodd pawb lond bag o nwyddau i fynd adref yn ogystal a llond bbocs o nwyddau iach i’r ysgol!


line
Taith i’r Sŵ
plantAeth dosbarth Mrs Marian Jones i’r Sw Fynyddig ym Mae Colwyn, er mwyn cael astudio anifeiliaid fel rhan o’u thema. Gyda phelydrau haul ddechrau Mai yn eu hanterth, cafodd y plant weld llu o anifeiliaid, - rhai nad oeddent wedi eu gweld erioed o’r blaen, fel y Panda Coch swil a’r aderyn hyfryd o Affrica, sef y Drudwy Ysblennydd yn ei amryliw blu a`i wisg o liwiau llachar! Dotiodd y plant at y neidr anferthol, y teigrod hardd a`r mwnciod bywiog. Diwrnod gwerth chweil! Cliciwch yma i weld y lluniau


line
Y Llyfrgell Genedlaethol
Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn cyd-weithio gyda`r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac yn casglu henebion ynghyd ar gyfer eu rhoi ar gôf a chadw.

Penblwydd Hapus
Penblwydd Hapus i Anti Gillian oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid! Mwynhewch y dathlu a`ch penblwydd arbennig! Llongyfarchiadau hefyd ar ddod yn nain i William Ellis! Cyfle arall i fagu a sbwylio!

line
Diolch
Diolch i Mrs Ffion Mai Jones am dreulio cyfnod hefo ni yn Ysgol Llanllechid. Dymuniadau gorau dros yr wythnosau a`r misoedd nesaf, a chofia ddod â`r bychan i`n gweld!


line
Eisteddfod Cylch yr Urdd
plantCafwyd Eisteddfod Cylch hynod lwyddiannus. Dyma nhw`r canlyniadau:

 

 

 

 

 

 

Enw Cystadleuaeth Safle
Gwenno Beech Unawd Bl2 a Iau 1
Lois Jones Unawd Bl 3/ 4 1
Erin Griffiths Unawd Bl 5/ 6 2
Mari Bullock Unawd Bl 5/ 6 3
Lois & Efa Deuawd Bl 5/ 6 1
Parti Unsain Parti Cain 1
Côr Côr Ysgol Llanllechid 2
Mared Morris Unawd Alaw Werin 2
Mari Bullock Piano 3
Gwenno Beech Unawd Cerdd Dant 2
Efa Glain Jones Unawd Cerdd Dant Bl 5/6 1
Parti Cerdd Dant Parti Ysgol Llanllechid 1
Seren Roberts Llefaru Bl2 ac Iau 2
Chenai Chicanza Llefaru Bl 3 / 4 2

Diolch yn fawr i Mr Huw Edward Jones, Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mrs Menai Williams a Mrs Helen Williams am eu gwaith ac i Miss Elin Lloyd Griffiths am gyfeilio i`r côr.

line
Cyngerdd Dydd Gwyl Ddewi yng Nghastell Penrhyn
plantBu`n fraint cael rhannu llwyfan gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru yn Nghastell Penrhyn ar ddiwrnod ein nawdd sant. Diolch yn fawr i Mr a Mrs Bevan am y gwahoddiad. Bu`n brofiad bendigedig i`n disgyblion. Llongyfarchiadau i Gwydion Rhys ar safon ei berfformiadau ar y soddgrwth! Anhygoel Gwydion! Rydym yn falch o gael dweud dy fod yn un o`n cyn-ddisgyblion!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Te Bach Cymreig Dosbarth Mrs Rona Williams
Bu`r disgyblion yn brysur yn gwneud cacennau cri! Be ` well?! Cacen gri a phaned!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Capel Carmel a Thaith o Amgylch Rachub
Diolch i Mrs Helen Williams am y croeso cynnes, pan aeth dosbarth Mrs Wilson i ymweld â chapel Carmel yn ddiweddar. Cawsant ddysgu am nodweddion y capel a`r holl weithgareddau gwahanol sydd yn cael eu cynnal yno. Cafwyd cyfle i graffu ar y Beibl mawr, sefyll yn y pulpud ac eistedd yn y sedd fawr. Y diwrnod canlynol, tro dosbarth Mrs Bethan Jones oedd hi i gael eu tywys o amgylch Rachub, gan Mrs Helen Williams. Cafwyd taith gerdded llawn hanesion, a`r disgyblion yn cael cyfle euraidd i ddysgu am eu hardal leol. Diolch i Mrs Helen Williams!

line
Ymweliad Prifardd
plantBraint oedd cael croesawu y Prifardd Ieuan Wyn at y dosbarthiadau hynaf. Bu trafod brwd ar bontydd yr ardal – eu henwau a`u lleoliadau. Dyma beth oedd addysg werth chweil; cael dysgu am yr hyn sydd wrth eu traed a dysgu am hanes, er mwyn ei gadw ar gôf a chadw, i`r cenedlaethau sydd i ddod. Diolch yn fawr.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line


Dr J.Elwyn Hughes

plantBraint arall oedd croesawu Dr J.Elwyn Hughes i`n plith, wrth i ni wrando`n astud ar ei anerchiad i`r disgyblion hynaf ar y Rhyfel Mawr a`i ddylanwad ar Ddyffryn Ogwen a thrigolion yr ardal. Cafwyd gwrandawiad astud, a`r disgyblion wedi eu cyfareddu gyda`r holl hanesion difyr. Diolch o galon i chi am ddod atom ac am rannu o`ch fynnon wybodaeth ddi-waelod.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line


Diwrnod y Llyfr

Cafwyd môr o liw a`r plantos i gyd yn werth eu gweld – pob un wedi gwisgo yn debyg i`w hoff gymeriad!

Cyngerdd Gwyl Ddewi yng Nghastell Penrhyn

poster

Cyngerdd yn dechrau am 7.30y.h.
Bod yn y castell erbyn 6.45y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

 


line

Meilyr Owen - Cadw'n Iach

plant

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

 

line

Priodas a Phrofedigaeth
Roedd digwyddiadau mis Rhagfyr yn nheulu Cynan, yn dorcalonnus a dirdynnol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 12fed, priododd mam a tad Cynan sef Tracy a Geraint Jones yn ward Alaw, ond, cwta ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, ffarweliodd Geraint â’r fuchedd hon. Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r gwasanaeth angladdol yn yr amlosgfa ym Mangor a thraddodwyd teyrnged rymys i’r diweddar Geraint Jones gan ei frawd, Lesley. Cydymdeimlwn o waelod calon gyda Cynan, Tracy Jones, Valerie ac Islwyn Jones, Lesley a Gethin Jones a Dafydd a Gillian Griffith a’r teulu oll yn eu colled a’u galar o golli gŵr, tad, mab a chyfaill mor arbennig.

line
Cydymdeimlo â Chyn Athrawes
Anfonwn ein cofion cynhesaf at Mrs Eirian Jones, Jenifer, Alison a`u teuluoedd yn eu profedigaeth lem o golli gŵr, tad a thaid arbennig iawn, sef y diweddar Dr Robert Jones. Bu`n fraint cael gwrando ar ei ferched yn talu teyrnged i`w tad yn ystod y gwasnaeth angladdol yng nghapel Bereia Newydd ym Mangor; gŵr amryddawn, yng ngwir ystyr y gair. Roedd ganddo ddiddordebau lu, ac roedd meddwl am eraill ar frig ei agenda. Anfonwn ein cofion cynnes atoch oddi wrthym i gyd fel ysgol Eirian. Yn sicr, byddwch yn ein meddyliau yn ystod yr wythnosau a`r misoedd sydd i ddod.

line
Cydymdeimlo ag un o`n Llywodraethwyr
Anfonwn ein cofion a`n cydymdeimlad at Mr a Mrs Godfrey Northam; bu farw chwaer Mr Northam yn ddiweddar.

line
Plas Tan y Bwlch a Phortmeirion
plentynCafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ddiwrnod yn dysgu am ddau ffigwr adnabyddus yn hanes Cymru – sef Clough Williams Ellis a Hedd Wyn. Ym Mhortmeirion cafodd y plant daith o amgylch y pentref unigryw hwn gan ddysgu am hoffterau y pensaer Clough Williams Ellis a’i freuddwyd o greu lleoliad yn cyfuno gwahanol arddulliau a thraddodiadau. Ym Mhlas Tany Bwlch cafodd y disgyblion ddysgu am hanes bardd y gadair ddu. Ar hyn o bryd mae buddsoddi mawr yn digwydd yn yr Ysgwrn a bydd yr Ysgwrn yn ail agor i`r cyhoedd ar ei newydd wedd y flwyddyn nesaf. Cafwyd cyfle i astudio arteffatctau o’r cartref ynghŷd â gweld copi maint llawn o’r gadair gan werthfawrogi gwaith ei chynllunydd, a hanai o wlad Belg. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Archifdy
Diolch unwaith eto i ffrind da yr ysgol sef Gwenda o’r archifdy am ddod i ddangos arteffactau o’r Ail Ryfel Byd gan gynnwys mygydau nwy, llyfrau dogni, helmedau a llawer mwy. Mae’r plant wedi ymgolli yn yr hanes erchyll hwn, sy`n rhan o`n hanes,ac roedd eu brwdfrydedd yn amlwg wrth wrando ar y cwestiynau doeth a ofynwyd. Gweler llythyr diddorol â astudiwyd gan y plant ac a ysgrifenwyd gan ….am y bom a ddisgynodd ar Gaellwyngrydd. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Dinas Dinlle a Chastell Caernarfon
plantBu disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar daith i fwynhau gweithdy yn amgueddfa’r Royal Welch Fusiliers yng nghastell Caernarfon, lle roedd Jerry yn eu tywys trwy agweddau o’r Ail Ryfel Byd, ynghŷd â dangos y gwahanol arteffactau. Yn ogystal, cawsant gyfle i orywmdeithaio fel milwyr y catrawd gan ddilyn cyfarwyddiadau yr arweinydd are u hunion! Yna, maes awyr Dinas Dinlle oedd y gyrchfan a chafwyd amser da yn yr amgueddfa awyrennau tra`n astudio rhai o’r awyrennau fu’n hedfan yn ystod y rhyfel a gweld mwy o arteffactau. Roedd y disgyblion wedi eu cyfareddu yn eistedd wrth y llyw ac yn cael cyfle i deimlo fel peilotiaid go iawn! Diolch i Dave am y croeso ac am yr anrheg arbennig o fodel awyren wrth i ni ymadael. Bendigedig! Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Newyddion 9 a Radio Cymru
Welsoch chi ddosbarth Mr Huw Edward Jones ar Newyddion 9 yn ddiweddar? Fe wyddoch fod Ysgol Llanllechid yn ymwneud â`r rhaglen gwrth fwlio o`r Ffindir sef KIVA ers pedair blynedd bellach ac, yn sgil hyn, wedi derbyn sylw rhyngwladol. Daeth ein gwaith da i glustiau rhaglen Newyddion 9 ar S4C a Radio Cymru a daethant draw i arsylwi ar wers yn nosbarth Mr Jones. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn cymryd rhan mor frwdfrydig a naturiol gan siarad yn ddoeth gyda’r gohebydd newyddion, Dafydd Gwyn. Da iawn chi blantos!

line
Cyngor Ysgol
Mae’r Cyngor Ysgol yn parhau i weithio yn frwdfrydig y tymor hwn. Eisoes maent wedi trefnu disgo Santes Dwynwen a chystadleuaeth creu poster ar gyfer annog plant i yfed dŵr yn y dosbarth a lalwer mwy.

line
Siarter Iaith a Chadair i Erin!
Aeth disgyblion blwyddyn 6 i Ganolfan Tennis Arfon i fwynhau prynhawn yng nghwmni cyflwynwyr sioe Tag S4C. Ar ôl canu nifer o ganeuon, cafwyd cyfle i ymuno mewn gemau a chafwyd cystadlaethau. Roeddem yn hynod falch o Erin Robertson! O`r holl blant oedd yno, Erin enillodd y gystadleuaeth am gwblhau limerig. Cafodd ei chadeirio o flaen yr holl blant mewn seremoni arbennig!

line
Wrecsam – Celtiaid Bl 3
plantCafodd dosbarth Mrs Bethan Jones ddiwrnod arbennig ym mhentref y Celtiaid yn Wrecsam wythnos diwethaf. Ar ôl cyfarfod Angharad i gael hanes Culhwch ac Olwen, gwisgwyd fel Celtiaid er mwyn ymuno â llwyth Angharad. Tiwnig a siol oedd y dillad ac roedd yn amhosib adnabod y plantos gan fod eu wynebau wedi eu peintio`n las! Roedd golwg ffyrnig a brawychus ar bawb; pob un yn barod i ddychryn y gelyn! Ond, doedd dim cyfle i ymlacio, gan fod rhaid gweithio fel lladd nadroedd drwy’r dydd! Beth oedd ar y gweill? Gwehyddu, dylunio tarian, gwneud potiau clai, adeiladu tŷ crwm gyda dwb, cyn ymarfer taflu gwaywffon at darged yn barod i ymladd y Rhufeiniaid rhyfelgar! Cafwyd diwrnod prysur, hwyliog ac arbennig iawn gyda llawer o Geltiaid blinedig iawn yn cyrraedd yn ôl i Rachub.
“Mi wnes i fwynhau adeiladu wal i’r tŷ crwm gyda dwb sef dŵr,tail, gwair a chlai.” Elan Jones
“Roeddwn i yn meddwl fod y diwrnod yn ardderchog, y gorau, oherwydd rydw i wedi dysgu sut i wehyddu dillad Celtaidd” Chenai.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Santes Dwynwen
Roedd hwn yn ddiwrnod arbennig, - pawb yn gwisgo coch neu binc, ac yn cael mwynhau disgo hwyliog yn y neuadd! A stori Santes Dwynwen yn werth ei chlywed! Diolch i`r Cyngor Ysgol am drefnu. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Gwasanaeth Tân
plantDaeth o`r Gwasnaeth Tan draw i sgwrsio am ddiogelwch yn y cartref ac atgoffa`r plant am beryglon sy`n llechu yn ein cartrefi. Felly, cofiwch ddiffodd eich tacla trydanol cyn mynd i gysgu!

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

line
`Drwg’ Neuadd Ogwen
Cafodd Blynyddoedd 1 a 2 fynd i Neuadd Ogwen i wylio sioe arbennig gan Gwmni Bara Caws, sef ‘Drwg’. Roedd yn gyflwyniad llawn hiwmor am Rhita Gawr, ac roedd y cyfan yn hynod weledol , gyda set hyfryd, pypedau doniol a stori dda! Roedd y plant i gyd wrth eu boddau’n ymuno yn yr hwyl drwy ddawnsio a chanu.

line
Castell Beaumaris Bl 4

plant

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

 

line

Diwrnod Pyjamas Meithrin
Beth sy’n digwydd yn y Dosbarth Meithrin? Mae pawb wedi dod i’r ysgol yn eu pyjamas! Dyna hwyl ydi gwneud thema ‘Pan af i gysgu’!

line
Arwyr
Mae Dosbarth Mrs Marian Jones yn sôn am arwyr ac archarwyr yn ystod yr hanner tymor hwn. Un diwrnod gwisgodd pawb fel arwyr a chael hwyl yn creu sioeau ar y cyfrifiadur! Ond wnewch chi byth goelio pwy ddaeth i`r dosbarth yr wythnos diwethaf! Owain Glyndwr ei hun gyda`i faner a`i gleddyf. Atebodd Owain Glyndwr holl gwestiynau`r disgyblion, a phawb yn rhyfeddu at ei hanes. Dysgwyd hefyd am gerdd Iolo Goch sydd yn canu clodydd Sycharth a`r gerddi o amgylch:
Popty llawn poptu i’r llys,
Perllan, gwinllan ger gwenllys;
Melin deg ar ddifreg ddŵr,
A’i glomendy gloyw maendwr;
Pysgodlyn, cudduglyn cau,
A fo rhaid i fwrw rhwydau;
Amlaf lle, nid er ymliw,
Penhwyaid a gwyniaid gwiw,
A’i dir bwrdd a’i adar byw,
Peunod, crehyrod hoywryw;
Dolydd glân gwyran a gwair,
Ydau mewn caeau cywair,
Parc cwning ein pôr cenedl,
Erydr a meirch hydr, mawr chwedl;
Gerllaw’r llys, gorlliwio’r llall,
Y pawr ceirw mewn parc arall;
Ei gaith a wna pob gwaith gwiw,
Cyfreidiau cyfar ydiw,
Dwyn blaendrwyth cwrw Amwythig,
Gwirodau bragodau brig,
Pob llyn, bara gwyn a gwin,
A’i gig a’i dân i’w gegin.

line

Tim Peldroed Cymru
Oherwydd bod tȉm peldroed Cymru wedi cael llwyddiant ysgubol yn ddiweddar, mae dosbarth Mrs Marian Jones wedi bod yn astudio data am ein harwyr cenedlaethol. A chwarae teg i mr Meilyr Owen, daeth draw i`r dosbarth i sgwrsio gyda’r plant am ‘gapiau’ cenedlaethol, ac am y modd mae peldroedwyr yn ymarfer. Yna, cafwyd sesiwn sgiliau ardderchog ganddo, ac roedd Ina, ei wyres, wedi gwirioni gweld taid yn y dosbarth! Diolch yn fawr Meilyr! Ffordd arbennig o dda o dreulio ein diwrnod Ysgol Iach.

line
Cyngerdd Santes Dwynwen
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi ein cyngerdd Santes Dwynen. Cafwyd pleser dibendraw yn gwrando ar ein disgyblion sy`n cael gwersi offerynnol yn yr ysgol yn perfformio; ein côr a rhai o ddisgyblion bl 2. Diolch i`n cerddorion: Mrs Sioned Webb Jones a Mr Huw Edward Jones am eu hymdrechion ac i bawb a ddaeth draw i`n cefnogi. Diolch hefyd i Ms Leanne, Anti Wendy, Anti Gillian, Anti Carol, am eu cymorth ac am y bara brith a`r bisgedi siap calon bendigedig!

line

Gwahoddiad i Lansiad Ynni Ogwen Cyf

posterFel y gwyddoch, mae Partneriaeth Ogwen wedi bod yn datblygu cynllun Hydro cymunedol arloesol ar Afon Ogwen ers tua 2 flynedd. Cynllun cymunedol pur yw hwn. Cynllun rydym eisiau i’r gymuned ei berchnogi ac elwa ohono. Ysgrifennaf felly i’ch gwahodd yn gynnes i lansiad Ynni Ogwen Cyf yn Neuadd Ogwen ar y 27ain o Chwefror am 2 o’r gloch cliciwch yma i ddarllen y llythyr neu cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 


Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur!

Ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 23ain 2016 ar y cyd â chlwb rhedeg Eryri Harriers, byddwn yn cynnal Ras Moel Wnion (Moel Wnion fell race) yn yr ysgol. Caiff rasys i ddisgyblion hŷn a disgyblion Iau eu cynnal a bydd yr holl arian gaiff ei godi yn mynd tuag at yr ysgol. Mae’r CRHA wedi cytuno i helpu gyda`r trefniadau. Buasem yn hynod falch o gael gymorth rhieni ar y diwrnod yn ogystal.

Gallwch gynorthwyo mewn sawl ffordd, o helpu gyda parcio ceir, rhoi pobl mewn trefn, cadw amser, a darparu teisennau ar gyfer y rhedwyr! Mae hyn yn gyfle rhagorol i godi arian tuag at yr ysgol felly y gobaith yw gweld cymaint ohonoch a bo modd, (naill ai’n cymryd rhan neu’n cefnogi aelodau o’ch teulu).

Ceir tudalen gweplyfr ble gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y digwyddiad. (https://www.facebook.com/rasmoelwnion) neu gallwch gysylltu â threfnydd y ras sef: Mr Ross Roberts (tad Evie a Harry) ar 07834818553 neu ross.roberts@bangor.ac.uk am fanylion pellach.

line

Priodas a Phrofedigaeth
Roedd digwyddiadau mis Rhagfyr yn nheulu Cynan, yn dorcalonnus a dirdynnol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 12fed, priododd mam a tad Cynan sef Tracey a Geraint Jones yn ward Alaw, ond cwta ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, ffarweliodd Geraint â’r fuchedd hon. Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r gwasanaeth angladdol yn yr amlosgfa ym Mangor a thraddodwyd teyrnged rymys i’r diweddar Geraint Jones gan ei frawd, Lesley. Cydymdeimlwn o waelod calon gyda Cynan, Tracey Jones, Valerie a Islwyn Jones a’r teulu oll yn eu colled a’u galar o golli gŵr, tad, mab a chyfaill mor arbennig.

line

Sioe Tag

poster

 

Cliciwch yma am fwy o fanylion

 

 

 

 

 

line

Gwobr Aur

plant

 

Llongyfarchiadau i Ysgol Llanllechid ar ennill tystysgrif Gwobr Aur, Siarter Iaith.

 

 

 

 

 Nadolig Llawen!
Dymuniadau gorau am Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac fe`ch gwelwn yn ôl yn Ysgol Llanllechid ar Ionawr 5ed.

line
Rhaglen Nigel Owens

Cofiwch wylio rhaglen Nigel Owens ar ddiwrnod Nadolig pan fydd rhai o blant Ysgol Llanllechid yn cymryd rhan ac yn egluro`r Nadolig o`u safbwyntiau hwy. Mae naturioldeb y plant yn fendigedig!

line
Radio Cymru
Dyma syndod a gafwyd pan ffoniodd Sion Corn Ysgol Llanllechid i siarad hefo Deio Wager a Cadi Efa a hynny ar y radio.

line
Teithio i weld Sioeau Nadolig
Cafodd holl blant y Cyfnod Sylfaen fynd i Ysgol Uwchradd Llangefni i weld sioe Nadolig Cyw. Pawb wedi gwirioni ac yn canmol y sioe.

Bu dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 yn adeilad newydd Pontio yn gweld sioe Melltith y Brenin Lludd. Sioe arall werth ei gweld!

I Neuadd Ogwen aeth Blwyddyn 3 i weld perfformiad Saer y Ser. Unwaith eto, cafodd pawb eu plesio. Braf gallu cerdded i lawr i Stryd Fawr Bethesda a bod hyn i gyd yn digwydd ar ein trothwy.
line
Sioeau Nadolig Ysgol Llanllechid
Cafwyd pedair sioe Nadolig i gyd:

Un gan y Dosbarth Meithrin a`r Cylch Meithrin o dan arweiniad Ms Evans ac Anti Debbie`r Cylch. Roedd y plant bach hyn yn fendigedig ac yn portreadu drama`r Geni yn anfarwol. Da iawn chi am ddysgu cymaint o ganeuon ac am berfformio mor dda o flaen eich rhieni. Cliciwch yma i weld y lluniau

Cafwyd sioe llawn hwyl gan y dosbarth Derbyn a daethom wyneb yn wyneb â chymeriadau e.e. y pryfaid cop, tylluanod, llygod, ystlumod, sêr, llwynogod a Sion Corn, wrth gwrs! Cliciwch yma i weld y lluniau


Cafwyd sioe wreiddiol arall gan Flynyddoedd 1 a 2: Wyddoch chi fod Sion Corn yn sownd ar y Weiren Wib a Ceridwen yn casglu diarhebion i`w rhoi yn anrheg iddo? A wyddoch chi fod y Llipryn Llwyd a Rodni yn chwilio am waith i dalu am y Nadolig?! Sioe Nadolig wreiddiol a`r neuadd yn llawn hwyl a chwerthin. Cliciwch yma i weld y lluniau

Yn Ysgol Dyffryn Ogwen y llwyfanwyd sioe`r Adran Iau a daeth cynulleidfa luosog ynghyd i wrando ar yr holl berfformiadau. Pedair chwedl a baban oedd y teitl a chafwyd gwledd! Noson gampus a phawb yn canmol!

line
Diolch
Diolch i Mrs Helen Williams am fod yn ffrind mor dda i Ysgol Llanllechid.

line

Diolch
Diolch i Ms Leah Jones am dreulio bron i dymor hefo ni ar Brofiad Ysgol. Mae`n chwith yma rwan hebddoch chi Leah! Pob dymuniad da i`r dyfodol!

line
Diolch
Diolch i Mr Eifion Hughes am ei rodd Nadoligaidd arbennig i Ysgol Llanllechid – gwerthfawrogi`n fawr.

line
Pili Palas
Aeth y dosbarth Meithrin draw i Bili Palas i gyfarfod y dyn ei hun – Sion Corn! Pawb yn rhyfeddu a gwirioni! Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Castell Penrhyn
Bu Bl 4 yng Nghastell Penrhyn yn dysgu am Nadolig yn oes Fictoria. Cyfle i wisgo dillad o`r cyfnod a throi`r cloc yn ôl. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Canu Carolau Traddodiadol
Treuliwyd cyfnodau yn ystod dyddiau olaf y tymor yn cyd-ganu carolau traddodiadol a`r plant wrth eu boddau ac yn awyddus i ddweud pa un oedd eu hoff garol: I orwedd mewn preseb, A weliast ti`r ddau a ddaeth gyda`r hwyr? Dawel Nos, O deuwch Ffyddloniaid ac ati.

line

Radio Cymru
plantPleser oedd gwrando ar yr Adran Iau yn canu `I orwedd mewn preseb` mor swynol ar raglen Dylan Jones ar Radio Cymru. Mae pawb yn teimlo ysbryd y Nadolig ar ôl clywed y plantos yn canu!

Gwrandewch ar blant yr Adran Iau yn canu y garol hyfryd I orwedd mewn preseb - cliciwch yma

 

line

Cofion
Anfonwn ein cofion at Rhian Haf a dymuniadau gorau am wellad buan iawn oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid.

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen
plantCafwyd chwip o Eisteddfod eleni, a daeth y wobr gyntaf i`r côr, parti unsain, parti llefaru, a`r ensemble offerynnol a`r ail wobr i`r criw dawnsio disgo, ynghŷd â myrdd o wobrau eraill i unigolion dawnus. Llongyfarchiadau hefyd i Efa Glain Jones ar ennill anrhydedd arbennig a derbyn y tlws am y perfformiad cerddorol gorau yn yr Eisteddfod. Diwrnod llwyddiannus dros ben! Llongyfarchiadau i bawb! Dymunaf ddiolch o galon i`r holl blant, staff, cyfeillion a rhieni am eu hegni ac am fod mor barod i gynorthwyo. Cliciwch yma i weld y lluniau

Canlyniadau Eisteddfod

Canlyniadau Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen 2015 - cliciwch yma

Canlyniadau Celf a Chrefft Eisteddfod Dyffryn Ogwen - cliciwch yma

line

Plant Mewn Angen
plant

 

Yn ôl ein harfer, cefnogwyd yr ymgyrch hon a chasglu £299.08 tuag at yr elusen. Diolch i bawb.

 

 

 

 

line

Ysgol Werdd
plantDa iawn i bawb ym Ml 6 am ymgymryd â’r hyfforddiant beicio. Pawb yn gwrando’n astud ac i’w gweld o bell ar y lôn fawr yn eu siacedi llachar; pawb hefyd yn llawn sylweddoli`r angen i wisgo helmed. Hefyd, ar ddydd Llun Tachwedd 23, daeth ‘Doctor Beics’ i’r ysgol i atgyweirio beics unrhyw un oedd angen help. Trodd un gilfach o`r ysgol yn weithdy beics a llwyddwyd i atgywieirio llawer un gan y Tîm Beicio. Byddwch yn llawer saffach ar hyd y lonydd rwan! Diolch i bawb am gymryd rhan a llongyfarchiadau ar dderbyn eich tystysgrifau. Un o`r gweithgareddau a oedd at ddant pawb yn ddiweddar, wrth i ni edrych ar ail-gylchu ac ail-ddefnyddio, oedd y Ffair Gyfnewid Dillad. Egwyddor dda yn cael ei gweithredu`n effeithiol. Cliciwch yma i weld y lluniau. Cliciwch yma i weld lluniau Dr Beics

line

Sian Williams - Diolch
Diolch i Mrs Sian Williams, mam Sion ac Osian McColin am wneud addurniadau arbennig yn rhodd i`r ysgol. Pob un o lythrennau o`r geiriau `Nadolig Llawen` wedi eu gwnio`n gelfydd.

line

Caroline Jones – Diolch
plantDiolch i Mrs Caroline Jones, (mam Noah) am ddod i`r ysgol i helpu gwaith y tîm Menter drwy gynhyrchu torchau Nadoligaidd gwerth eu gweld. Gwerthwyd y torchau yn ystod ein Bore Coffi ac roedd pawb am y cyntaf i`w prynu! Llawer o ddiolch i chi Mrs Jones am eich cyfraniad pwysig i`n gweithgareddau Nadolig. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

line

Tŷ`n y Maes
I Dŷ`n y Maes yr aeth Blwyddyn 4 i ddysgu sut i gadw`r corff yn iach a heini drwy gymryd rhan mewn sesiynau Yoga yng Nghaban Eryri, Ty`n y Maes. Bu`r disgyblion yn cael cyfleoedd i symud fel llewpart a phob math o anifeiliad y jyngl. Roedd yr ymweliad hwn wedi bod at ddant pawb ac edrychwn ymlaen at gael ailadrodd hyn i gyd yn fuan. Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Gweithdy Pontio a Chyngerdd Arbennig
Cafodd y disgyblion weithdy drama heb ei ail yn neuadd ein hysgol gan Iwan Charles, Mared a Gwennan. Llawer o ddiolch i chi am ysbrydoli ein disgyblion ac am ddatblygu eu creadigrwydd. Bydd Ysgol Llanllechid yn ymddangos yn Theatr Bryn Terfel ar Nos Sadwrn, Ebrill 30eg am 7.30p.m. Dewch yn llu! Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Addurniadau Nadolig
Diwrnod o grwydro gerddi Castell Penrhyn gafodd dosbarth Mrs Rona Williams, a hynny er mwyn gwneud addurniadau Nadolig. Cafwyd gweithdy creadigol o dan y coed a chyfle i greu gyda deunyddiau naturiol y goedwig. Daeth y plant yn ôl i’r ysgol wedi gwneud pob math o addurniadau gan gynnwys sêr bach cywrian wedi eu gwneud o foncyffion. Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Dringo Eferest - Mr Richard Bale
Rydym i gyd yn adnabod Mr Richard Bale yma yn Ysgol Llanllechid fel tad Aron a Harri. Ond, bellach mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn adnabod Mr Bale fel gŵr sydd wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth i dîm Achub Mynydd. Felly, fel rhan o waith y dosbarth wrth astudio arwyr yn ein hardal leol, fe ddaeth Mr Bale i siarad gyda'r disgyblion am ei waith yn achub pobl oedd wedi bod mewn trafferthion ar fynyddoedd Eryri, gan ddangos yr offer arbenigol sydd ganddo.

Ond, roedd gan Mr Richard Bale gyfrinach! A dyma hi: Mae Mr Bale wedi dringo i gopa`r mynydd uchaf yn y byd! Ydi wir, heb air o gelwyddau! Dyna i chi beth ydi arwr! Treuliwyd orig ddifyr yn gwrando arno`n trafod yr antur honno ac roedd gweld y lluniau a'r golygfeydd ysblennydd yn brofiad hollol unigryw i'r disgyblion. Hefyd, cafwyd cyfle i chwarae rôl ac ystyried sut y buasent yn goroesi`r tywydd garw ar lethrau Eferest. Rydym yn ddiolchgar iawn i Mr Bale am brynhawn fydd yn aros yn y côf am amser maith.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Bore Coffi Nadolig
Diolch yn fawr i bawb a fentrodd allan drwy ryferthwy`r storom i gefnogi ein Bore Coffi ar ddechrau Rhagfyr eleni! Cafwyd cefnogaeth anhygoel a llwyddwyd i godi £670 i gronfa`r ysgol. Mae gennym bwyllgor effeithiol iawn sy`n fodlon trefnu pob math o weithgareddau i helpu Ysgol Llanllechid. Diolch i chi ac i bawb a helpodd. Rydych yn gwybod pwyd ydych chi! Diolch o galon! Mae`r arian a godir yn cael ei sianelu yn ôl i`r plant ac yn ein cynorthwo mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Braf hefyd oedd gweld stondin Siop Ogwen yn bresennol gyda dewis da o lyfrau Cymraeg i blant! Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Ysgol Iach
Bu rhai o’n disgyblion ym Mwyty Dylan’s ym Mhorthaethwy, gan gymryd rhan mewn cynllun FLAG Gwynedd a Môn. Pwrpas y cynllun yw dysgu am y maeth sydd mewn bwyd y môr a chefnogi ein cymunedau pysgota lleol. Cafwyd araith gan Dylan Evans, Llysgenhad Bwyd y Môr ac yna cyfle i wylio ffilmiau byr am fywydau pysgotwyr a dysgu am wahanol brosiectau ynglŷn â sut i bysgota mewn ffordd sy’n gynaliadwy. Cafwyd amser da a chafodd Hanna, Ariel ac Anti Wendy ginio blasus ar ôl dysgu llawer, cyn dychwelyd i’r ysgol. A beth oedd ar y fwydlen? Wel, amrywiaeth o fwyd môr, wrth gwrs! Diolch i Anti Wendy am ei chymorth. Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Diarhebion Noddedig
Fel rhan o’n gwaith Siarter Iaith, mae pawb yn yr ysgol wedi bod wrthi fel lladd nadredd yn dysgu diarhebion! Felly os ydych yn cerdded ar hyd goridoriau Ysgol Llanllechid fe glywch: Nid aur yw popeth melyn; I’r pant y rhed y dŵr; Deuparth gwaith yw ei ddechrau; Un wennol ni wna wanwyn; Un celwydd yn dad i gant a.y.b. Ac mae hyd yn oed ein plant bach Meithrin wedi llwyddo i ddysgu rhai, ac maent werth eu clywed! Diolch i chi rieni am fod mor barod i gefnogi’r disgyblion gyda’n Diarhebion Noddedig. Gwerthfawrogir yn fawr. Cliciwch yma i weld y fideos.

line

Piggery Pottery
Aeth y Dosbarth Derbyn i ‘Piggery Pottery’ unwaith eto eleni, a dychwelyd i’r ysgol yn hynod falch o’u campweithiau crochenyddol!

line

Archfarchnad
Diolch i Lisa am y croeso yn siop Tesco, Bangor yn ddiweddar. Cafwyd cyfleoedd i flasu pob math o fwydydd i gyd-fynd â thema’r dosbarth sef ‘Bwyd Byd-eang’ ac ym mysg yr holl weithgareddau amrywiol, cafodd pob un gyfle i bobi bara a rhyfeddu at effaith y burum! Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Clwb Yr Henoed
Do, daeth aelodau o Glwb yr Henoed i`r ysgol yn ôl eu harfer, i wrando ar ein disgyblion yn eu morio hi! Cyflwynwyd caneuon ein sioeau Nadolig, gan gynnwys carolau traddodiadol megis, I Orwedd Mewn Preseb. Diolch hefyd i rai o ddosbarthiadau`r Cyfnod Sylfaen am adrodd ribidires o ddiarhebion. Braf iawn oedd gweld ein cyfeillion unwaith yn rhagor eleni cyn y Nadolig a diolch i chi fel Clwb am eich rhodd garedig i`r ysgol. Diolch arbennig i Anti Gillian, Anti Carol a Ms Leanne am baratoi`r wledd ar eu cyfer. Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Gwasnaethau Boreol
Daeth y Parchedig John Pritchard i`r ysgol i gynnal gwasanaethau boreol. Cyflwynwyd llinell amser Y Beibl mewn ffordd ddiddorol iawn. Yn ystod y cyflwyniad, cafwyd cyfle i ddysgu`r dyddiadau â ganlyn: 1588 – William Morgan yn cyfieithu`r Beibl i`r Gymraeg; Beibl John Davies yn 1620; Y Beibl Cymraeg Newydd 1988; Y Beibl Cymraeg Newydd diwygiedig 2004; Beibl.net 2015 Arfon Jones. I goroni`r cyfan, cyflwynodd ein gweinidog gopi o`r Beibl.net newydd yn anrheg i`r ysgol, a bydd o fudd garw i ni yn ein gwasanaethau boreol. Diolch o galon! Hefyd, cafwyd gwasaneth boreol llawn miri gan gwmni Ephapha yn ddiweddar i ychwanegu at ein harlwy.

line

Mynydd Gwefru
Aeth dosbarthiadau Mrs M. Jones a Mrs Parry-Owen i grombil mynydd yn Llanberis i ddysgu am drydan. Dyna wefr oedd cael sefyll wrth ymyl y tyrbein dur, a’r ddaear yn crynu o dan draed! Pawb yn ffurfio cylch wedyn, gan adeiladu cylched go iawn! Mae dysgu trwy brofiadau uniongyrchol fel hyn yn sicrhau y bydd y profiadau yma yn aros yn y côf am byth! (Gobeithio!!) Fel parhad i`w gwaith, cafodd y dosbarthiadau hyn fynd ar daith i Techniquest, Wrecsam. Diwrnod anturus yn llawn o arbrofion diddorol ar y thema trydan. Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Archifdy
Cafodd dosbarthiadau Mrs Parry Owen a Mrs Marian Jones ymweliad gan swyddogion o’r Archifdy yng Nghaernarfon. Sut ddiwrnod oedd yn wynebu plentyn bach yn y dyddiau heb drydan? Dim cyfrifiadur nag ‘I-Pad’, dim ffôn nag ‘Xbox? Ond roedd pethau’n waeth fyth i`r oedolion; dim peiriant golchi na phopty, dim radio na char. Dyna hwyl oedd cael gwisgo yn nillad yr hen ddyddiau a smalio gwneud tân, tostio’r bara, glanhau’r carped a smwddio dillad! Tybed pa oes oedd orau!? Cliciwch yma i weld y lluniau.

line

Saer y Ser Bl 3
Cafodd Dosbarth Mrs Bethan Jones fynd i Neuadd Ogwen i wylio cynhyrchiad diddorol Theatr Y Fran Wen, ‘Saer y Ser’. Lwcus ydan ni fod Neuadd Ogwen ar ein trothwy!

line

Gwersi Gymnasteg
Diolch i Mr Haydn Davies am fod mor barod i ddod i mewn i`r ysgol i gynnal gwersi enghreifftiol i`r disgyblion. Pawb wrth eu boddau!

line

Gwersi Hoci
Diolch i Nicky Ashcroft am gynnal gwersi hoci i Flynydoedd 5 a 6 yn ddiweddar.

line

Cheryl Parry
Gweithgaredd arall oedd yn plesio oedd ymweliad Cheryl Parry, nyrs o Ysbyty Gwynedd a chwaer Ms Leanne, wrth gwrs! Daeth i ddosbarth Mrs Llinos Wilson i siarad am ei phrofiadau fel nyrs ac i ddangos y gwahanol offer y mae yn ei ddefnyddio yn ei gwaith o ddydd i ddydd. Diolch i chi am ddod draw a brysiwch yma eto`n fuan!

line

Diwrnod Ysgol Iach

Dyma ddiwrnod iach a bythgofiadwy gafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn nosbarth Mr Huw Jones. Toc ar ôl 9 o'r gloch y bore fe ddaeth Mr Keith Squires o ganolfan Ty'n y Maes gyda llu o ffrwythau a llysiau ynghyd ac ambell beiriant o'r gegin. Roedd yn werth gweld llygaid y disgyblion wrth syllu ar yr arfaeth a osodwyd ar y bwrdd - betys, moron, cyraints duon, afalau, orennau, ynghyd ag aloe vera, dwr cneuen coco ac iogwrt gwrth fiotig. Aeth Keith ati i defnyddio peiriannau amrywiol i gymysgu y cynnyrch maethlon ac roedd yn hyfryd gweld y plant yn barod i flasu gan ddilyn anogaeth Adam - "dwi'n barod i drio!". Yn wir, roedd yn werth trio y cymysgeddau gan eu bod mor flasus! Yna, aeth Keith ati i gynnal sesiwn ioga gyda'r plant gan greu naws hyfryd o ymlaciol o fewn y dosbarth, a'r plant yn cynhyrchu siapiau ee crocodeil, sffincs, llew, coeden a mynydd.

Ar ôl i Keith adael, bu'r plant yn defnyddio eu sgiliau mathemategol gan ymdrin a thaenlen 'excel'. Roedd gofyn iddynt greu fformiwla ar gyfer taenlen siop ffrwythau a llysiau ac fe lwyddodd y plant i ddelio â chyllidebu. Diwrnod i'w gofio a phawb yn teimlo'n iach yn gorfforol ac yn feddyliol! Diolch arbennig i Keith am ei natur hynaws ac am agor ein llygaid i ddiodydd a choginio iachus a maethlon. Cliciwch yma i weld y lluniau.

Canlyniadau Eisteddfod

Canlyniadau Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen 2015 - cliciwch yma

Canlyniadau Celf a Chrefft Eisteddfod Dyffryn Ogwen - cliciwch yma

 

line
Cystadlaethau Llwyfan Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plant

 

Cliciwch yma i weld y lluniau (Mwy o luniau i ddilyn)

 

 

 

 

 

line

Buddugwyr Celf a Chrefft Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plant

 

 

Llongyfarchiadau!

Cliciwch yma i weld y lluniau


 line

Geiriau Sioe Nadolig

Cliciwch yma i ddysgu'r geiriau

line

Bore Coffi Nadolig


poster bore coffi nadolig
Bore Coffi Nadolig - cliciwch yma
Hysbyseb

 

line

Plant Mewn Angen
£299.08 oedd y cyfanswm! Diolch yn fawr i bawb am fod mor barod i gyfrannu.

line
Apel Bocsys Esgidiau / T4U
Diolch i bawb sydd eisioes wedi dod â bocsys esgidiau yn llawn o anrhegion i ni. Dyddiad olaf ar gyfer casglu’r bocsys yw Dydd Llun, Tachwedd 23, 2015. Diolch i bawb.

line
Beicio a Doctor Beics
Da iawn i bawb ym Ml 6 am ymgymryd â’r hyfforddiant beicio. Pawb yn gwrando’n astud ac i’w gweld o bell ar y lôn fawr yn eu siacedi llachar.

Dydd Llun Tcahwedd 23, bydd ‘Doctor Beics’ yn dod i’r ysgol i atgyweirio beics unrhyw un sydd eisiau help. Felly, os yw eich beic angen sylw – dewch â fo i Ysgol Llanllechid!

line
O’r Fferm i’r Fforc
Bu dosbarth Mrs Bethan Jones yn Tesco, Bangor yn dysgu o ble mae bwyd yn dod a chafodd pob un gyfle i bobi bara a rhyfeddu at effaith y burum!

line
Gwerthu’r Pabi Coch a Chofio
Bu’r ymgyrch yn llwyddiant wrth i ni gyd ymdawelu a chofio.

line

Disgybl Dyfeisgar

plantAelodau o'r corff Llywodraethol yn cyfarfod Aron o flwyddyn pump sydd yn ddisgybl dyfeisgar. Dyma'i ddyfais diweddaraf sydd yn dangos effaith gwthiad ar wrthrych y tu fewn i'r botel ddwr!


 line

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda theulu y diweddar Gwynfor ap Ifor. Fe’i cofiwn yn dda fel rhiant a Llywodraethwr yn Ysgol Llanllechid a chofiwn am ei ddoniau a’i allu. Cofiwn amdano hefyd fel awdur yr englyn hwn i Ysgol Llanllechid:

Mwynhewch y mannau uchel, - rhagorwch
A gyrrwch y gorwel;
Awchwch y dasg aruchel
A diliau aur mannau’r mêl.

Anfonwn ein cofion cynnes at y teulu oll yn eu colled a’u galar o golli cymeriad unigryw a Phrifardd dawnus.

line

Gwasanaeth Diolchgarwch

Llongyfarchiadau i bob dosbarth , o’r Cylch Meithrin i Fl 6 ar berfformio’n raenus yn ystod ein cyflwyniadau Diolchgarwch yn neuadd ein hysgol. Diolch i chi rieni a chyfeillion yr ysgol am droi i mewn atom. Roedd neuadd ein hysgol unwaith eto, o dan ei sang. Cafwyd adborth arbennig o dda gan ein rhieni ar safon ein perfformiadau a phawb yn dotio at y côr mawr yn ei morio hi!

Wedi hyn , ar y dydd Sul canlynol, aeth rhai o’n disgyblion draw i gapel Carmel ar gyfer gwasanaeth diolchgarwch arbennig o dan arweiniad Helen Williams a llywyddiaeth Elin Mair Jones. Unwaith eto eleni, braint oedd i Mrs Davies Jones dderbyn gwahoddiad i fynd draw yno. Cafwyd gwledd, ac roedd hi mor braf gweld aelodau’r Dwylo Prysur, sef disgyblion yn eu harddegau yn dal ati, ac yn cyflwyno eu gwaith gydag arddeliad. Rhaid canmol ein plantos ni hefyd, a diolch yn fawr i Daniel am ddod ymlaen i’r sedd fawr i egluro’r cylched ddŵr mewn ffordd mor glir ac i Cadi Efa am egluro o ble mae llaefrith yn dod. Diolch i’r holl blant, o’r ieuengaf i’r hynaf, am eu gwaith ac i Mr Godfrey Northam, Ms Maggie Bryn, Mrs Helen Roberts, Mrs Wendy Jones, Mrs Anne Marie Jones, Mr Gwilym Evans a Ms Mari Rowlinson am eu haddysgu. Daliwch ati! Rydych oll yn llusernau llachar yn yr ardal!

Yn ogystal, cafodd disgyblion dosbarthiadau Mrs Parry Owen a Mrs Marian Jones fynd draw i Gapel Carmel er mwyn gweld y capel yn ei ogoniant yn dilyn y Gwasnaeth Diolchgarwch ac roedd yn werth ei weld! Cafwyd croeso bendigedig unwaith eto gan Mrs Helen Williams. Diolch o waelod calon Mrs Williams! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Haf Bach Mihangel

Gan fod yr hîn yn parhau mor annaturiol o fwyn, achubwyd ar bob cyfle i fynd allan i`r awyr agored i ddygu am ein hamgylchfyd. Cafodd dosbarth Mrs Rona Williams fodd i fyw ar daith gerdded ddiddorol dros ben gan dramwyo drwy Gae Rhosydd, Lôn Goed ac ardal Talysarn cyn ei throi hi nôl drwy bentref Rachub. A`r arweinyddion? Neb llai na Mr Ben Stammers ac Udit! Dyma beth oedd addysg, cyfle i ddysgu enwau`r coed ac astudio eu dail allan yn yr awyr agored a sylwi mewn difrif ar eu lliwiau godidog eleni. Mae pawb wedi clywed am lefydd dros y dŵr sy`n ogoneddus yn yr Hydref. Does dim angen mynd yno o gwbwl! Dewch i Rachub!!

line

Parti'r Llipryn Llwyd

plantPeidiwch a dweud wrth bawb, ond Ms Nicola oedd ein Llipryn Llwyd eleni ac actiodd y rhan yn berffaith! Doedd gan blantos bach y dosbarth Meithrin ddim syniad mai hi oedd y Llipryn ac roedd gweld eu llygiad bach yn pefrio yn gwneud ein gwaith ni`n fraint! Cliciwch yma i weld y lluniauline

Bore Coffi Nadolig

Os gwelwch yn dda, wnewch chi gofio`r dyddiad yma: Rhagfyr 5ed! Dyma pryd y cynhelir ein Bore Coffi blynyddol, a bydd Sion Corn yn siwr o alw! Dewch yn llu i`r Clwb Criced erbyn 10 o`r gloch.

line

Paid Cyffwrdd Dweud

plantUnwaith eto, cafwyd cyflwyniad oedd yn atgoffa`r disgyblion i fod yn ofalus ac i ddweud “na” wrth gyffuriau ac alcohol. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

line

Siop Ogwen

Mae Ysgol Llanllechid yn gwneud pob ymdrech i gefnogi Siop Ogwen ar y Stryd Fawr drwy werthu nwyddau Masnach Deg yno a phrynu ein llyfrau darllen Cymraeg oddi yno! Hefyd, does yna unlle gwell i wneud ein siopa Nadolig!

line

Coed Meurig

plantCoed Meurig oedd cyrchfan dosbarth Mrs Bethan Jones ac yno yr aethant yn llawen a chael croeso cynnes gan Dafydd a Fiona Cadwaladr. Rydym mor ffodus o`n hardal a mannau fel hyn, sydd mor gyfoethog o ran profiadau addysgu, ar ein trothwy. Diolch! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 line

Cyngor Ysgol

cyngor ysgolEw! Mae gennym ni Gyngor Ysgol da! Diolch am drefnu pob math o bethau i`n helpu fel ysgol, ac am eich cyflwyniadau clodwiw! Mae eich cyfraniad i Ysgol Llanllechid yn wych! Diolch i Mr Huw Edward Jones am eich arwain, ac i swyddogion y pwyllgor am fod mor drylwyr eu trefniadau. Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Cadw Cymru’n daclus

plantDiolch i`r Grŵp Gwyrdd am ein harwain a sicrhau ein bod i gyd yn cefnogi ymgyrch ‘Cadw Cymru’n Daclus’. Bu rhai o`r plant hynaf yn tacluso’r ardal leol drwy gasglu sbwriel o amgylch Maes Bleddyn, Plas Ffrancon, ar hyd Lon Bach Odro ac wrth ymyl y llecyn a elwir yn Llyn Corddi. Sawl bag o sbwriel? Ugain! Anhygoel! Braf oedd cyd-weithio gyda`r tîm Balchder Bro.

line

India

plantDaeth Sera, sy`n perthyn i Harri a Cai, i ddosbarth Mrs Parry Owen gyda dwy ffrind o’r India! Cafwyd cyflwyniad diddorol am y wlad ryfeddol hon. Diolch yn fawr am ddod i mewn atom a diolch i chi am rannu`r ffeithiau diddorol drwy gyfrwng technoleg. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 line

Cân dosbarth Mrs Marian Jones

Pa ffordd well i ddysgu am odli nag ysgrifennu cân ar y cyd fel dosbarth, a dyma ffrwyth llafur y dosbarth hwn:

Mae’n dosbarth ni
Yn llawn hwyl a sbri!
Alanna, Tianna ac Indi-anna
Sydd wrth eu boddau’n bwyta banana!
Mae Bobi, Keaton a Catrin Sion,
Ar ben y bwrdd yn canu cân!
Mae Llŷr a Llŷr a Jessica
Yn lliwio map o Affrica.
A Matthew, Cian, Harri a Ben
Yn adeiladu tý mawr pren!
Erin, Erin, Nel a Nel
Sy’n dawnsio’n wirion dan ambarel
Mae Emma, Seren, Lucas ac Ina
Yn chwerthin yn hurt fel pedwar hyena!
Mae Mali a Cadi yn edrych yn syn…..
“Mae Gwilym a Mia a Lucie mewn bin!”
Os ydych chi eisiau hwyl a sbri
Dewch draw yn syth i’n dosbarth ni!

line

Ffrwd y Foel

plant

 

Cliciwch yma i weld y fideo

 

 

 

 

Ffarwel a Diolch
Ffarweliwn a diolchwn i Samantha Edwards ar ei gwaith da yn Ysgol Llanllechid. Diolchwn am bum mlynedd o wasanaeth i`n hysgol ar y tîm glanhau. Diolch i chi am weithio`n dawel a hapus a phob dymuniad da i chi i`r dyfodol.

line

Ffair Hydref
Unwaith eto eleni, roedd Ffair Hydref Ysgol Llanllechid yn un i’w chofio, ac yn llwyddiant ysgubol. Tywynnodd yr haul ar hyd y dydd a chafwyd awyr lachar las. Welsoch chi lun y Ffair ar raglen Heno S4C? Diolch i Elin Fflur am ei chefnogaeth ac am ddod draw i agor y Ffair i ni. Pleser oedd gwrando hefyd ar Fand Pres Llanrug o dan arweinyddiaeth Mr Paul Hughes. Cafwyd cefnogaeth yr ardal a diolchwn i chi am fod mor barod i gefnogi Ysgol Llanllechid pob amser.
Hoffwn ddiolch hefyd i’r Pwyllgor gweithgar am eu holl waith di-flinio yn trefnu a pharatoi at y diwrnod mawr. Codwyd cyfanswm o £1,500 tuag at gronfa’r ysgol a bydd cyfran o’r arian yn cael ei wario fel cyfraniadau tuag at deithiau addysgol.
Cynhelir Bore Coffi Nadolig ar Rhagfyr 5ed yn Nghlwb Criced, Bethesda. Wnewch chi roi’r dyddiad yn eich dyddiadur os gwelwch yn dda?
Diolch o galon i bob un ohonoch.

line

Ysgol Iach
Rydym yn parhau gyda`n gwaith Ysgol Iach, ac yn sgil hyn cafodd pob un o`r disgyblion gyfle i reidio sgwteri o amgylch yr iard nes oeddent yn chwys domen! Pob un mewn helmed, a phob un yn gwisgo padiau penglin a phenelin! Roedd yr athrawon a`r cymorthyddion hefyd wrth eu boddau! Ond, beth ddigwyddodd i Mr Stephen Jones `dwch!!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Ysgol Werdd
Mae`r Criw Gwyrdd wrthi`n ddygn ar eu prosiectau ac yn plisoma ein defnydd o drydan yn ddyddiol! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Ail-achrediad Gwobr Ysgol Ryngwladol 2015-2018
Pleser yw cyhoeddi fod Ysgol Llanllechid wedi derbyn ail-achrediad y Cyngor Prydeinig: Ysgolion Rhyngwladol am ei gwaith arloesol yn y maes hwn. Canmolodd y Cyngor Prydeinig ein portffolio cynhwysfawr a`r partneriaethau sydd wedi eu sefydlu rhwng Jamaica, China ac India. Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol am eu gwaith caled ac ar y llwyddiant arbennig hwn.

line

Llongyfarchiadau
Llongyfarchaidau calonogol i Ms Kathryn a Mr Ramji Nyirend ar enedigaeth merch fach yn ddiweddar, sef Evie Rae, - chwaer fach i Mia. Pob dymuniad da i`r teulu oll.

line

Ymwelydd o Sbaen!
Daeth ymwelydd o Sbaen i'r ysgol yn ddiweddar. Roedd Carlos Manuel Sanchez wedi clywed am waith Ysgol Llanllechid ym maes gwrth fwlio ac yn awyddus i gael dysgu mwy am ein rhaglen gwrthfwlio KIVA, sy`n hannu o`r Ffindir.Treuliodd y diwrnod gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6 gan ymuno mewn gweithgareddau amrywiol. Gohebydd ar gyfer cylchgrawn misol yw Carlos; cylchgrawn sydd â chynulleidfa o dair miliwn o ddarllenwyr. Fe fydd erthygl am ei ymweliad ag ysgol Llanllechid yn ymddangos yn ystod y mis nesaf ac fe wnawn ei osod ar ein gwefan pan ddaw i law. Diolch i Mr Huw Edward Jones am gyd-gordio`r cyfan.

line

Parc Cenedlaethol Eryri
Fe ddaeth Mr Hywyn Williams o Barc Cenedlaethol Eryri i gyflwyno gwybodaeth am y Parc i`r disgyblion blynyddoedd hynaf. Dechreuodd ei sgwrs hynod o ddifyr trwy holi'r plant am eu lle arbennig hwy, gan mai dyna yw Eryri, - lle arbennig. Siaradodd am waith wardeiniaid y Parc, y sialensau sydd yn eu hwynebu a'r pleser o gael gweithio a byw mewn lle mor odidog. Yn ogystal, cyflwynwyd llyfrynnau ac adnoddau bendigedig i blant. Difyr dros ben!

line

Tatws Bryn
“Tatws, tatws drwy`u crwyn, tatws, tatws dryw`u crwyn!!” Roedd digonedd o datws blasus i`w gweld ar Fferm Tatws Bryn a llwyth o lysiau o bob math. Roedd y Dosbarth Derbyn wedi dotio gweld yr holl lysiau ffres sydd mor llesol i bawb! Diolch i chi Chris am y croeso cynnes a hefyd am y bocs o lysiau i gael dod yn nôl i`r ysgol. A chanlyniad y cyfan? Cawl llysiau gorau erioed! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Lon Bach Odro
Dyma i chi enw sydd yn ein swyno, a mynd ar ei hyd am dro fu hanes rhai o blant y Cyfnod Sylfaen yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i hel mwayr duon a sylwi ar fyd natur yn ei ogoniant. Lle braf. Mae plant yr ysgol hefyd wedi bod wrthi yn brysur yn casglu sbwriel ac yn dymuno atgoffa pawb i roi`r sbwriel yn y bin!

line

Parchedig John Pritchard
Dyna wledd a gafwyd pan ddaeth y Parchedig John Pritchard i gynnal gwasanaeth boreol i ni.
lineAwdures
Llongyfarchiadau i Anwen Roberts, mam Llion ac Efa Celyn ar ei champ yn ysgrifennu llyfr! Talent a hanner! Enw`r llyfr yw Monster Diaries ac mae ar werth yn Siop Ogwen – mynnwch eich copi!

line

Sain a Goleuni
Bu blwyddyn 4 ar daith i`r Wylfa er mwyn dysgu mwy am Sain a Goleuni. Dwirnod llwyddiannus. Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Myfyrwraig
Croesawn ein myfyrwraig, Leah Haf Roberts o Goleg Prifysgol Bangor i`n plith a dymunwn yn dda iddi gyda`i gwaith yn Ysgol Llanllechid.

 

Disgo Cylch Bangor/Ogwen

poster digo

 

Disgo Cylch Bangor/Ogwen - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

line

 

Gweddiwn
O Dad! Diolch am ddechrau blwyddyn ysgol arall a diolch am gael dod yn ôl at ein gilydd fel un teulu mawr. Helpa ni i gofio a meddwl am ein cyd-ddynion ymhell ac agos. Helpa ni i ddeall ein gilydd a dathlu’r hyn sy’n wahanol. Meddyliwn am y ffoaduriaid sy’n cael eu herlyn ac sy’n ffoi am eu bywydau oherwydd anghyfiawnder. Helpa arweinwyr y gwledydd i gymodi a deall y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n gyfiawn ac anghyfiawn.

Rho i ni nerth a’r gallu i ddefnyddio ein doniau i helpu eraill ble bynnag y bônt yn y byd.
Yn enw Iesu Grist,
Amen.


line

Croeso

Croeso’n ôl i holl ddisgyblion, staff a rhieni Ysgol Llanllechid ar ddechrau blwyddyn addysgol newydd sbon danlli arall! Rydym yn estyn croeso arbennig i blant bach newydd y Dosbarth Meithrin, - pob un wedi setlo’n ardderchog, ac yn mwynhau cwmni eu cyfeillion newydd.

line

Ffarwelio

Ar ddiwedd y flwyddyn addysgol cafwyd cyfarfod arbennig yn y neuadd i ddiolch a ffarwelio gyda Mrs Hanna Huws, ar ôl deuddeng mlynedd o wasanaeth amrhisiadwy i Ysgol Llanllechid. Cyfranodd mewn meysydd ar draws y cwricwlwm, ac i fywyd yr ysgol yn gyffredinol, a hynny pob tro gydag arddeliad ac i’r safon uchaf posib. Bu’n bleser cyd-weithio hefo gwraig mor ddeallus a thalentog a dymunwn yn dda iawn iddi yn ei chylch newydd. Gan mai i’r Mudiad Heddwch y bydd Mrs Huws yn gweithio iddo, byddwn yn parhau i fod mewn cysylltiad agos. Diolch Mrs Huws.

line

Dau faban newydd!

Llongyfarchiadau i Mrs Dianne Jones a’r teulu, a Ms Holly Rowe a’r teulu, - y ddwy wedi cael ychwanegiad i`w teuluoedd yn ystod gwyliau’r haf! Ganed Mila i Holly a Craig, a Becca i Dianne ac Andrew. Dymuniadau gorau oddi wrth bawb yn Ysgol Llanllechid!

line

Cydymdeimlo

Gyda thristwch y cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Charlotte Speddy. Cofiwn yn annwyl am Charlotte fel merch ifanc arbennig oedd wedi llwyddo i oresgyn cymaint yn ei bywyd, cyn i`r diwedd ddod mor arswydus o sydyn. Cofiwn am ei gwen fach ddireidus a`i phersonoliaeth hapus ac roedd ei ffrindiau i gyd, yn naturiol, fel ei theulu, yn meddwl y byd ohoni. Buom yn ffodus o gael ei chymorth yn Ysgol Llanllechid yn ystod tymor yr haf eleni pan ddaeth yma ar brofiad gwaith i helpu yn y dosbarth Meithrin. Roedd hi`n bleser ei chael yma yn rhan o`n tim. Yn wir, roedd wrth ei bodd yn y dosbarth hwn, yn enwedig o ystyried fod Caitlin fach yno! Anfonwn ein cofion cynnes at y teulu oll yn eu galar o golli un a oedd mor arbennig.

line

Gwobr Addysg Awyr Agored

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Llanllechid ar lwyddo i ennill y Wobr Arian ym maes Addysg Awyr Agored. Mae hyn yn benllanw ar waith y flwyddyn flaenorol ac yn tystio i`r holl sgiliau amrywiol y mae`r disgyblion yn eu caffael drwy`r arlwy eang o weithgareddau a gynhelir yn flynyddol – canwio, mynydda, dringo, cyfeiriannu, hwylio, sgiliau cadw`n heini yn y goedwig a.y.y.b Derbyniwyd tarian wydr hardd fel cofnod. Diolch i Mr H.E. Jones am gyd-gordio`r gwaith.

line


Ymwelwyr o’r India

Braint oedd cael croesawu Avantika a Gita i Ysgol Llanllechid o Kullu, gogledd India, sef ardal yr Himalayas. Dwy wraig arbennig sydd wedi dysgu cymaint i ni am eu harferion a`u traddodiadau yw Avantika a Gita. Yn ystod yr wythnos gyntaf roedd pob un o`n dosbarthiadau yn ymwneud â gwahanol agwedd o`r wlad ryfeddol hon ac roedd arogleuon perlysiau a chyri yn treiddio i bob twll a chornel! Erbyn hyn, mae pawb yn Ysgol Llanllechid yn gwybod sut i wneud rhai symudiadau yoga ac yn gwybod sut i fyfyrio. Bydd yr holl luniau yn ymddangos ar ein gwefan yn fuan. Dyma beth yw addysg ar ei orau!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

 

Eisteddfod Llangollen
Fel rhan o`n rhaglen Addysg Byd, cafodd dosabrth Mrs Parry Owen (Bl 2) gyfle i graffu ar ddiwylliannau o bedwar ban byd drwy gyfrwng dawns Yn Eisteddfod Llangollen. Gwelwyd dawnsfeydd o bob lliw a llun a chafodd y disgyblion gyfle i ymuno gyda rhai o`r rhyddmau ecsotig. Diwrnod lle dysgwyd llawer a diwrnod a fydd yn aros yn y côf am amser maith.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Fferm y Foel

Bu`r Dosbarth Meithrin yn Fferm y Foel, Brynsiencyn ar ddiwedd tymor yr haf. Cafwyd tywydd bendigedig a chafwyd cyfle i fwydo`r anifeiliaid a mynd am reid ar y trelar oeddd yn cael ei dynnu gan y tractor mawr coch!

line

Ffair Hydref

Unwaith eto eleni, cynhelir ein Ffair Hydref ar Fedi 26. Os ydych yn dymuno cyfrannu mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â`r ysgol, os gwelwch yn dda. Buasem wrth ein boddau yn derbyn cacennau, picls, taffi triog, bric à brac, teganau, llyfrau a.y.b. Llawer o ddiolch i`n pwyllgor gweithgar am eu gwaith caled yn trefnu. Croeso cynnes i bawb ac edrychwn ymlaen at ddiwrnod llwyddiannus arall.

line

Sioe Bypedau Rwdlan

Roedd hon yn sioe anhygoel gan Cwmni Cortyn ac edrychwn ymlaen at gael eich croesau yn ôl yn fuan. Roedd wynebau`r disgyblion ieuengaf yn werth eu gweld.

line

Royal Oak

Llawer iawn o ddiolch i Mrs Alison Jones o`r Royal Oak, Rachub am y rhodd o £50 i`r ysgol. Gwerthfawrogwn hyn yn fawr a diolchwn i gwsmeriaid y Royal Oak yn am eu cefnogaeth i Ysgol Llanllechid.

line

Disgo`r Haf

Diolch i`r Gymdeithas Rhieni/Athrawon am eu gwaith yn trefnu`r Disgo Haf yn y Clwb Criced. Roedd hi`n gyda`r nos braf a phawb yn mwynhau eistedd allan yn yr heulwen. Codwyd £400 tuag at Gronfa`r Ysgol, sy`n swm anrhydeddus iawn. Diolch i`r Pwyllgor, i chi rieni am eich presenoldeb a`ch cefnogaeth ac i`r Clwb Criced.

line

Meddwl am ein Cyd-Ddynion

Mae Ysgol Llanllechid yn awyddus i helpu ein cyd-ddyn drwy chwarae rhan fach yn yr ymgyrch i gynorthwyo`r ffoaduriaid sydd wedi cyrraedd cyfandir Ewrop, drwy gasglu bwydydd ynghyd. Os ydych yn awyddus i`n helpu, rydym yn gofyn yn garedig am y canlynol os gwelwch yn dda: reis, blawd (dim pasta), olew, tuniau tomatos, nionod a llefrith sydd ddim yn suro. Diolch i chi rhagblaen am eich cydweithrediad a diolchwn i Mrs Catrin Wager, mam Deio a Nedw am gydgordio hyn.


Babi newydd
Llongyfarchiadau gwresog i Ms Angharad a Mr Elfed Williams ar achlysur genedigaeth Steffan Gwern. Mae’n siwr bod Tomos Jac a Philip, y ddau frawd mawr, hefyd, wrth eu boddau!

line

Gwella

Peth braf yw cael dweud bod Miss Haf yn parhau i wella ar ôl ei llawdriniaeth, a bod Mr Rhys Parry Owen hefyd yn gwella ar ôl ei gyfnod yntau yn yr ysbyty. Cofion cynnes atoch eich dau.

line

Croeso`n ôl

Croeso`n ôl i Mrs Davies Jones yn dilyn ei hymweliad â`r India, a godre mynyddoedd yr Himalaya.

line

Yr Wyddfa

Cyrhaeddodd Bl6 gopa’r Wyddfa mewn dwy awr a thri chwarter gan brofi unwaith eto y manteision o fod yn ysgol iach a chadw’n heini wrth redeg o amgylch y trac yn rheolaidd. Cafwyd tywydd braf ac roedd pawb yn falch o fod wedi cyflanwi’r her yn llwyddiannus. Diolch yn fawr i Cemlyn a Morfudd am ein tywys yn ddiogel unwaith eto ac i Stephen Jones, Rhian Jones a Gwen Swann am eu gofal trylwyr o`r disgyblion.

line

Bonjour o Fl 6

Rydym wrthi’n dysgu Ffrangeg fel fflamia i baratoi at Ysgol Dyffryn Ogwen, gan ffarwelio ag Ysgol Llanllechid wrth ddweud “Au revoir et merci beaucoup!”

line

Cwpan y Byd

Cafodd plant Blwyddyn 4 gyfle i ymweld â`r Weiren Wib ac i weld Cwpan Rygbi’r Byd yn cael ei arddangos yno. Roedd y Cwpan, sef cwpan Webb Ellis ar daith o amgylch Cymru, a cafodd y plant dynnu eu lluniau gyda’r cwpan a chyda cyn-chwaraewr Cymru, Rupert Moon. Cawsant hefyd ymarfer eu sgiliau rygbi gydag aelodau o dim rygbi Bethesda! Braint yn wir! Diolch i gôr Ysgol Dyffryn Ogwen am yr adloniant. P`nawn bythgofiadwy!

line

Croesawu Rhieni a`n Disgyblion Newydd

Braint oedd croesawu ein plantos bach newydd a`u rheini i`r ysgol yn ddiweddar. Edrychwn ymlaen at gael gweithio hefo chi mewn partneriaeth llwyddiannus o fis Medi ymlaen.

line

Blasu Bwyd Môr

Cafodd dosbarth Mrs Parry-Owen wledd go iawn un bore, pan ddaeth Rachel a Dylan draw o brosiect F.L.A.G i sôn am bysgota cynaliadwy.
Ar ôl dysgu am y gor-bysgota a llygredd, cafodd pawb flasu bwyd môr wedi ei goginio o`u blaenau yn y dosbarth ac roedd yr arogl yn tynnu dŵr o`r dannedd! Roedd y bwrlwm yn denu ambell aelod arall o staff at y drws, yn y gobaith o gael tamaid!
Da iawn chi blant am roi cynnig ar flasu pob dim, ac am lyfu'r platiau'n lân!!

line

 

Diwrnod Brasil
Cafodd dosbarth Mrs Rona Williams ddiwrnod Carnifal Brasil yn yr ysgol yn ddiweddar, pan gafodd pawb y cyfle [gan gynnwys Mrs Rona Williams ei hun, wrth gwrs!] i wisgo gwisgoedd lliwgar fel pobl carnifal Rio! Roeddent i gyd wedi gwneud mygydau amryliw, ac yn cael gwledda ar fwydydd ecsotig, gan gynnwys ffrwythau a choctels a oedd wedi eu creu gan amwrywiaeth o ffrwythau lliwgar! Bu dawnsio brwdfrydig i fiwsig Brasil, a chwarae offerynnau soniarus ar hyd y coridoriau! Hefyd, cafwyd cyfle i efelychu gwaith Celf lliwgar yr artist Romero Britto. Diwrnod ardderchog!

line

Mabolgampau
Cynhaliwyd Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen a‘r Adran Iau ar ddau brynhawn braf ym Mis Mehefin. Diolch i’r nifer helaeth o rieni a ddaeth i’n cefnogi yn ystod y ddau ddiwrnod. Roedd y plant ar eu gorau, a nifer helaeth ohonynt yn llwyddo i gael sticeri! Diolch yn fawr i Mr a Mrs Scott, perchnogion Siop y Post, Rachub am eu rhodd o boteli dŵr i’r plant.
Diwrnod Tsieiniaidd Dosb Meithrin
Cafodd plant y Dosbarth Meithrin hwyl yn creu crefftau Tsineaidd yn eu gwisgoedd traddodiadol. Roedd yn werth gweld eu dreigiau a’u hetiau lliwgar, - pob un o’r plant wrth eu boddau ac yn llwyddo i egluro`n dda i ni pam eu bod yn ymwneud â`r gweithgareddau hyn. Da iawn chi blantos!

line

Bl 3 Bwyty Groegiadd

Fel rhan o’r thema ‘Teithio`, cafodd dosbarth Mrs Bethan Jones brynhawn bendigedig, braf a heulog yn dysgu am y wlad arbennig Groeg yr wythnos diwethaf, drwy flasu ychydig o`r diwylliant a chael profiadau uniongyrchol gwerth chweil. Cafwyd croeso twymgalon gan berchnogion y Bwyty Groegaidd ym Mangor Uchaf ac roeddent wedi paratoi gwledd fendigedig i ni o hwmws, olewydd, reis mewn dail gwinwydd a llawer iawn mwy! Bu pob un yn dysgu ychydig eiriau o`r iaith a holwyd cwestiynau treiddgar am y wlad gan grybwyll ychydig am ye economi bresennol. Cyn ffarwelio, dysgwyd daws Roegaidd gyda`n cyfeillion yn ein harwain ac wrth gwrs roedd hi`n hanfodol taflu ambell i blat cyn ei throi hi am y bws! Prynhawn bendigedig a chyfle gwych i ddysgu!

line

Bl2 Coedwig

Roedd diwrnod diddorol wedi ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llanberis ar gyfer dosbarth Mrs Parry-Owen. Taith, a stori ar y tren yn olrhain hanes diddorol yr ardal. Cwis, a thaith gerdded dan arweiniad Mr Osbourne Jones, lle cawsom ddysgu am y planhigion meddyginiaethol sydd i'w gweld yn ein coedwigoedd a`n gwrychoedd – rhyfeddodau natur yn wir. Roedd golygfeydd godidog i bob cyfeiriad wrth i ni ddringo uwchben yr hen ysbyty a wyddoch chi mai yno y treialwyd y peiriant pelydr-x cyntaf? Mae rhywun yn dysgu rhywbeth newydd pob dydd, tydi! Dysgwyd hefyd am ynni'r dŵr a pheirianneg yr hen chwarel, yr inclein ac olwyn Blondin. Diwrnod rhyfeddol!

line

Sŵ Môr

Aeth disgyblion Dosbarth Derbyn i Sŵ Môr Môn ym Mrynsiencyn yn ddiweddar fel rhan o`u thema, cyn cael prynhawn delfrydol ar draeth Benllech. Diolch yn fawr i Mr Derfel Owen am ei wasnaeth di-flino i Ysgol Llanllechid.

line

Sioe Amaethyddol

Llongyfarchiadau i`r holl blant a gafodd lwyddiant yn Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen eleni. Llongyfarchiadau arbennig iawn i Ceirion Jones o ddosbarth Blwyddyn 1 a lwyddodd i ennill Cwpan Wendy Eccles am y llun gorau yn yr holl sioe! Da iawn ti Ceirion – llun hyfryd o’r glöyn byw! [LLUN]

line

Criced

Rhiad cofnodi fod ein timau criced wedi mwynhau llwyddiant yn ystod y tymor cricedeto eleni. Cafodd tim blwyddyn 4 gem gystadleuol a chyfartal yn erbyn ysgol y Garnedd. Yna daeth y tim bechgyn hŷn yn ail yn y twrnament dalgylchol ,tra'r aeth y tim merched un cam ymhellach; nhw oedd buddugwyr y rownd derfynol. Ymlaen a thÎm y merched i Bwllheli wedyn lle cafwyd lwyddiant pellach a gwahoddiad i gymryd rhan mewn twrnament gogledd Cymru yn Llaneurgain. Llongyfarchiadau i'r cwbl a diolch i Mr Stephen Jones am rannu ei ddoniau a'i sgiliau yn y maes drwy hyfforddi'r chwaraewyr ifanc i safon mor ragorol. Diolch hefyd i mrs Fiona Cadwaladr am ei chymorth parod.

line

Cynllunwyr y dyfodol?
Mae disgyblion blynyddoedd 4 a 5 wedi bod yn brysur yn creu reidiau ffair amrywiol ym maes Dylunio a Thechnoleg a bu`r disgyblion yn brysur yn torri, llifio, uno, cysylltu'r gwifrau i greu cylchedau a pheintio. Cofiwyd y rheol euraidd – mesur ddwy waith a thorri unwaith! Roedd yn dda gweld y cwbl yn troelli yn llwyddiannus gan roi gwefr i'r cynllunwyr ifanc.
line

Cwm Idwal

Cafodd disgyblion Dosbarth Mr Stephen Jones daith gerdded fendigedig drwy Ddyffryn Ogwen dan arweiniad yr arweinyddion mynydd profiadol Mr Cemlyn Jones a Mrs Morfudd Thomas. Ar ddiwrnod hyfryd o haf cafwyd cyfle i werthfawrogi eu hardal ar ei orau, gan rythu ar y mynyddoedd mawreddog a'r planhigion yn eu gogoniant. Profiad bythgofiadwy arall i'r disgyblion ym maes antur awyr agored.

line


Ymwelwyr o Ganada a Chyngerdd Cerddoriaeth Clasurol

Croesawyd ffrindiau o Ganada i'r ysgol ynghyd a'u tywysydd lleol Mr Idwal Jones. Roedd y merched yn llawn hanesion difyr ac roedd y drafodaeth o gymharu dau ddiwylliant gwahanol yn hynod ddiddorol ac addysgiadol. Cafwyd gwledd y bore hwn yn neuadd ein hysgol, wedi ei drefnu gan ddwy athrawes offerynnol, sef Ms Sioned Webb a Ms Nicki Pierce, dwy sy'n rhoi eu hamser a'u doniau i hyfforddi ein disgyblion. Fe chwaraeodd y ddwy ddeuawd o gerddoriaeth clasurol gan rai o'n prif gyfansoddwyr - Sioned ar y piano a Nicki ar y soddgrwth. Wrth gwrs fe berfformiodd ein disgyblion, sy`n rhan o`n cerddorfa, nifer o ddarnau i blesio'r gynulleidfa. Roedd y safon yn ardderchog ac fe wnaeth y cyfan gryn argraff ar ein hymwelwyr o Ganada. I goroni'r cwbl cafodd ein hymwelwyr o Ganada wefr bellach pan berfformiodd criw ifanc Mrs Marian Jones eu caneuon traddodiadol.. Bore i'w gofio!

line


Mr Arwyn Oliver

Braint ac anrhydedd yn wir oedd cael y cyfle i groesawu cyn bennaeth Ysgol Llanllechid, Mr Arwyn Oliver i`n plith. Cafwyd amser gwerth chweil yn ei gwmni yn dysgu am ei daith i wersyll yng nghysgod mynydd Everest yng ngwlad Nepal. Rydym yn gyfarwydd â'r newyddion trist sydd wedi dod o'r wlad hon dros y misoedd diwethaf a llwyddodd Mr Oliver i roi blas i'r plant o ddiwylliant, hinsawdd a thirwedd y wlad, gan sôn ymhellach am y dinistr sydd bellach wedi llorio rhai o'r adeiladau a'r pentrefi a welwyd yn ei sleidiau. Roedd ein plantos yn llawn diddordeb a chafwyd cwestiynau lu. Diolch am brynhawn mor ddiddorol Mr Oliver a brysiwch draw i`n gweld eto yn fuan!

line


Athletau yr Urdd

Bu aelodau yr Urdd yn cystadlu ar lefel Cylch a Sirol yn Nhreborth. Cafodd nifer helaeth o`r disgyblion lwyddiant a diolch i Mr Stephen Jones am roi ei amser i hyfforddi a goruchwylio'r plant.

line


Noson Talentau Lleol

Cafodd disgyblion yr ysgol wahoddiad i gymryd rhan yn y noson arbennig hon a gynhaliwyd yng Nghlwb Criced a Bowlio Bethesda. Fe ganodd y côr yn llawn afiaith, a chafwyd perfformiadau unigol arbennig gan ein cantores o flwyddyn 4 - Efa Glain Jones, a'r offerynwraig pres Cerys Elen o flwyddyn 5. Noson i'w chofio a diolch i Mr Huw Edward Jones ac i Mr Derfel Roberts am y gwahoddiad.

line


Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn cymryd eu rôl o ddifrif fel cynrychiolwyr eu cyfoedion. Rhan o'u cyfrifoldebau yw adrodd yn ôl i'r Corff Llywodraethol ac fe ddaeth cynrychiolaeth dda ohonynt i drafod eu gwaith diweddar gyda'r Llywodraethwyr. Mae gerddi yr ysgol yn ffynnu a'r llysiau yn eu hanterth, ac fe gawsant ganmoliaeth pellach am drefnu y diwrnod 'Gwyllt a Gwallgo' i godi arian at dynged yr eliffant yn yr Affrig, a drefnwyd ar y cyd gyda dosbarth Mrs Marian Jones.

line

Gwyliau Haf

Dymuniadau gorau am haf hirfelyn tesog ac fe`ch gwelwn yn ôl yn yr ysgol ar Fedi`r ail.

Cydymdeimlo â Rhian Haf
Anfonwn, fel ysgol, ein cydymdeimlad dwysaf at Ms Rhian Haf a’r teulu, yn dilyn colli tad a thaid hoffus. Nid yw Ms Haf ei hun wedi bod yn dda iawn yn ddiweddar, felly brysiwch wella Ms Haf; mae pawb yn cofio atoch.

 

line
Cofion
Anfonwn ein cofion at deulu Mrs Parry Owen yn ogystal.

 

line
Llongyfarchiadau
Dymunwn longyfarch Mrs Llinos Wilson ar ei phenodiad fel Arweinydd y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Llanllechid. Pob dymuniad da i chi Mrs Wilson a llongyfarchiadau gwresog!

 

line
Charlotte Speddy
Dymunwn yn dda i Charlotte Speddy, a dreuliodd gyfnod ar brofiad gwaith yn Ysgol Llanllechid, fel rhan o’i chwrs gyda Choleg Menai. Pob lwc i ti i`r dyfodol, Charlotte.

 

line
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili
Gwych o beth, eto eleni, oedd gweld un o ddisgyblion Ysgol Llanllechid ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd! Daeth Efa Glain yn ail yn y gystadleuaeth Unawd i flynyddoedd 3 a 4, ac roedd hi’n canu’n fel eos! Da iawn ti, Efa Glain! Mae dyfodol disglair o dy flaen! Hefyd, gwelwyd gwaith celf 3D Ithel Temple Morris yn aml ar raglen yr Eisteddfod ar S4C, gan ei fod yntau wedi cael y wobr gyntaf! Rhaid nodi hefyd i ni sylwi ar un o’n cyn-ddisgyblion, sef Gwydion Rhys,Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen, yn rhoi perfformiad ysbrydoledig ar y soddgrwth, ac yn llwyddo i gael y drydedd wobr. Llongyfarchiadau i chi i gyd am ddod â chlôd i`ch ysgolion a`ch ardal! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line
Côr Glanaethwy
Llongyfarchiadau i Efa Lois, sy`n aelod o Gôr Glanaethwy, ar y profiad anhygoel o ymddangos ar lwyfan BGT! Perfformiad gwefreiddiol.

 

line
Y Sŵ
Cafodd dosbarth Mrs Marian Jones ddiwrnod gwych yn Sŵ Fynyddig Bae Colwyn yn ddiweddar fel rhan o`u astudiaethau ar anifeiliaid. Gwelwyd gant a mil o greaduriaid diddorol, gan gynnwys aligetor anferth cwbwl lonydd, llewpard yr eira a’r panda coch. Cawsom hwyl a sbri yn gwylio sioe y pengwiniaid a’r morloi, - yn ogystal a chael picnic yn yr haul! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line


Capel Carmel

Mae gan Ysgol Llanllechid bartneriaeth gref gyda Capel Carmel ac rydym yn bachu ar bob cyfle i fynd yno i drysori yr arlwy a gynigir yno. Y tro hwn, gwelwyd arddangosfa Gelf hynod o eiddo`r plantos bach ac aelodau o`r Grŵp Dwylo Prysur, oedd yn cael ei arddangos yno, yn dilyn y Gymanfa. Yn ôl yr arfer, cafwyd croeso cynnes gan Mrs Helen Williams, a chyfle i gyd- ganu hoff emynau! Diolch, Mrs Williams am gael gweld y capel a’r gwaith celf bendigedig a llongyfarchiadau i chi ar arwain y cyfan, ac am eich holl waith di-flino.

 

line
Blaen y Nant
Cafodd dosbarth Mrs Rona Williams dreulio amser hynod, yn un o`r mannau mwyaf rhyfeddol a hardd yn y byd, sef, fferm Blaen y Nant, gyda Mr Gwyn Tomos, taid Llyr a Jac Roberts. A`r diben? Cael profiad uniogyrchol o ddysgu am fywyd ar fferm fynyddig a dysgu am flwyddyn ym mywyd y ffermwr. Cafodd y disgyblion fôr o wybodaeth gan Mr Tomos a dysgu am arferion cefn gwlad ynghŷd â dysgu geirfa draddodiadol sydd, os nad ydym yn ofalus, yn edwino o`n tir. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line
Taith gerdded Cwm Idwal
Aeth disgyblion dosbarth Mr Huw Jones ar daith gerdded heriol, dan ofal dau arweinydd dringo mynydd profiadol sef, Mr Cemlyn Jones a Mrs Morfudd Thomas. Rydym yn ffodus iawn o gael cydweithio gyda’r cerddwyr profiadol hyn, sydd wedi teithio ar hyd a lled y byd gan gynnwys base camp Everest. Aeth y disgyblion ar daith o amgylch llyn Idwal, cyn cerdded yn ôl ar hyd y ffordd Rufeinig tuag at yr ysgol. Diwrnod bythgofiadwy, llawn hanes a golygfeydd ysblennydd. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line
Cynan
Mae Cynan, o ddosbarth Mrs Bethan Jones, wedi profi ei fod yn dipyn o arwr yn ddiweddar. Yn anffodus, ar hyn o bryd, mae tad Cynan yn treulio cryn amser yn yr ysbyty ac fel ysgol, anfonwn ein cofion ato. Un noswaith, pan oedd Cynan yn y tŷ ar ei ben ei hun gyda`i fam, aeth ei fam yn wael. Bu Cynan wrthi ei orau yn cynorthwyo ei fam a thra oedd ei fam yn anymwybodol, llwyddodd i ffonio ei daid a`i nain , Valerie ac Islwyn Jones i ofyn am help. Wrth lwc, roedd yn gwybod yn iawn beth oedd y rhif, a chafwyd cymorth mewn dim o dro! Da iawn Cynan! Rwyt ti`n arwr! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line
Addysg Awyr Agored: Wal Ddringo a Chyfeiriannu
Aeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 i barc Padarn, Llanberis i gymryd rhan yn yr Wyl Gyfeiriannu i ysgolion Gwynedd, ac yn ystod yr wythnosau diwethaf, maent wedi bod yn hogi eu sgiliau darllen map o amgylch yr ysgol.Yn ystod yr wythnos hon, bu pob aelod o flynyddoedd 4, 5 a 6 yn ymweld â chanolfan ddringo Indefatigable. Mae llawer un yn dilyn ôl troed eu cyn-ddisgybl, Ioan Doyle! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line


Canolfan Arddio

Aeth disgyblion dosbarth Meithrin, yn llawn brwydfrydedd, i Ganolfan arddio Fron Goch yn ddiweddar. Cafwyd hwyl yn arsylwi ar y planhigion ac offer garddio gwahanol a dysgu gweithio fel grwp wrth blanu, a chyn ei throi hi am y bws, cwbwlhawyd helfa drysor! Prynwyd llawer o blanhigion i`r ysgol i ychwanegu at ein casgliad! Diolch ‘Fron Goch’ am y croeso! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line
Gweithgareddau Chwarae
Mae pawb o`r plantos wedi bod yn mwynhau sesiynau chwarae amrywiol yn ystod amseroedd chwarae a chinio yn ddiweddar, drwy ddatblygu sgiliau creadigol. Mae`r sesiynau yn parhau a braf yw gweld yr holl chwarae dychmygol yn ystod ny diwrnodau braf diweddar. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line
Diwrnod Cerddoriaeth y BBC
Fel rhan o ddathliadau diwrnod Cerddoriaeth y BBC ar Fehefin 5ed, roedd Radio Cymru yn anelu i bontio dros 7000 o filltiroedd, sef y pellter mwyaf erioed rhwng pobl yn canu deuawd, wedi’i ardystio gan Guinness World Records. Roedd y ddeuawd arbennig hon rhwng Caerdydd a Phatagonia. Yn ymuno gyda Shân Cothi yn Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd, roedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a chôr unedig yn cynnwys aelodau o wahanol gorau, tra yn ymuno gydag Andres Evans ym Mhatagonia roedd aelodau o Gôr Ysgol Gerdd y Gaiman. Felly, fe ymunodd Ysgol Llanllechid yn yr hwyl gyda 200 o ddisgyblion yn canu Calon Lân yn angerddol yn neuadd yr ysgol. I goroni`r cyfan, canodd Tybed allwn ni hawlio rhan o'r record byd newydd?!

 

line
Diwrnod Gwyllt a Gwallgo – Crafangau a Chynffonau
Fel y gwyddoch,mae dosbarth Mrs Marian Jones, fel rhan o`u gwaith thema, wedi bod yn astudio`r eliffant â`r disgyblion ar bigau`r drain eisiau tynnu sylw pawb at y creulondeb tuag at yr eliffantod, druan. Penderfynwyd ar ffordd ymlaen drwy gyd-weithio hefo`r Cyngor Ysgol a chynhaliwd diwrnod Gwyllt a Gwallgo gan gefnogi achos ac ymgyrch WWF. O ganlyniad, daeth pawb i`r ysgol yn edrych fel anifail gwyllt ar ddydd Gwener ar ddechrau Mehefin! Os ydych yn gallu meddwl am wahnaol anifeiliaid gwyllt, gallaf eich sicrhau eu bod yn Ysgol Llanllechid y diwrnod hwnnw! Diolch i Ms Nicola, Ms Sara, Mr Tomos ac i Fiona Sherlock am fod mor garedig a gadael i ni gael `benthyg!’ ei phaent pwrpasol ac am roi o`i hamser i`n cynorthywo i beintio wynebau`r disgyblion.

Yn ystod y prynhawn, rhwng cawodydd, aeth y plant i Sgwar Rachub i dynnu sylw`r trigolion tuag at y creulondeb hwn sy`n digwydd ym myd yr eliffant. Roedd hwn yn gyfle euraidd i`r plant gael cario eu baneri a dangos eu posteri trawiadol wrth fynegi eu hanfodlonrwydd. Cerddodd y disgyblion yn eu gwisgoedd, drwy`r strydoedd yn llafarganu ac yn taro eu hofferynnau er mwyn sicrhau fod pawb yn clywed ac yn deall eu neges. Diolch i aelodau o`r cyhoedd a wrandawodd ac a gyfranodd tuag at yr achos da hwn. Mae`r ffilm a grewyd yn werth ei gweld! Cliciwch yma i weld y lluniau (dod yn fuan)


Cydymdeimlo â Mrs Lyn Ellis
Cydymdeimlwn â Mrs Lyn ar ei phrofedigaeth lem o golli ei mam yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion cynnes atoch fel ysgol ar adeg anodd i chi fel teulu.


line


Cofion

Anfonwn ein cofion hefyd at Ms Rhian Haf, a dymunwn wellhad llwyr a buan i chi.

line


Dymuniadau gorau

Dymuniadau gorau i Ms Medi Davies yn ei swydd newydd a phob lwc i`r dyfodol.


line
Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i Ithel Temple Morris ar ei gamp yn ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym maes Celf a Chrefft. Llongyfarchiadau i ti ar dy gampwaith, Ithel. Ar y llwyfan, rhaid i ni longyfarch Efa Glain ar ennill y wobr gytntaf ar yr unawd cerdd dant. Da iawn ti Efa a phob lwc i ti yng Nghaerffili! Daeth ein parti unsain a`r gerddorfa yn drydydd yn yr Eisteddfod Sir.

line
Diolch

Diolch i Mr Brynmor Jones am helpu`r disgyblion i arddio. Mae gerddi`r Cyfnod Sylfaen yn edrych yn fendigedig rwan. Diolch yn fawr.

line
Planhigion a mwy o blanhigion!

Aeth rhai o ddigyblion y Cyfnod Sylfaen gyda Mrs Marian Jones i Ganolfan Moelyci i ddysgu mwy am blanhigion. Cafwyd croeso gwerth chweil a chafwyd cyfle euraidd i ddatblygu sgiliau plannu a chwynnu! Hefyd, yn ystod y bore, cafwyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai creadigol ar y thema tyfu, lle cafodd pob un gyfle i wrando ar gerddoriaeth, peintio murluniau, creu dawnsfeydd ac ymlwybro drwy`r caeau gan arsylwi a labelu cant a mil o bethau diddorol. Yna, ar ôl eu picnic, aeth y dosbarth draw i Dreborth i Erddi Botaneg y Brifysgol lle cawsant weld planhigion rhyfeddol sy’n bwyta pryfed! Bu pob un yn syllu ar y Gwybedfagl enwog, gan ryfeddu ato`n cau am y morgrug! Roedd y cactus anferth â`r coed bananas hefyd yn ffefrynnau gan bawb.


line

Cyngor Ysgol
Mae aelodau o’r Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gael grant o £500 ar gyfer creu a datblygu ein gerddi. Diolch i Mr Ben Stammers a’i gydweithwyr am helpu’r disgyblion i blannu pob math o flodau a phlanhigion. Yn wir, mae hyn wedi harddu tu allan i’r ysgol ac mae’n bleser cerdded i fyny at y brif fynedfa drwy’r enfys o liwiau! Diolch i Mr Huw Edward Jones am gydgordio`r cyfan.

line
Becws Cae Groes a Phost Rachub
Cafodd dosbarth Mrs Rona Williams brynhawn anturus yn crwydro’r ardal leol. Aethant i‘r Becws yng Nghae’r Groes at Mr a Mrs Gwyn Williams, lle cawsant weld y cacennau cri yn cael eu crasu. Ar ôl y crasu a’r blasu, aethant draw i Siop y Post yn Rachub at Mr a Mrs Scott i brynu stampiau a phostio llythyrau. Diolch i drigolion yr ardal am eu croeso wrth i ni fynd allan ar ein teithiau cerdded yn ein siacedi llachar o amgylch yr ardal.


line

Glanllyn
Aeth criw mentrus ac anturus o flwyddyn 5, unwaith eto i Glanllyn i fwynhau tridiau o weithgareddau awyr agored ger Llyn Tegid. Cawsant brofiadau bythgofiadwy, gan gynnwys, ceufadu, adeiladu rafft, y cwrs rhaffau, cyfeiriannu a chanwio. Bws tawel iawn oedd yn dychwelyd i Blas Ffrancon ar y prynhawn dydd Gwener! Diolchwn i’r aelodau staff, sef Mr Huw Edward Jones, Ms Sara a Ms Nicola am eu gofal o`r disgyblion yn ystod yr ymweliad.
Y criw yn profi fod eu rafft wedi llwyddo i arnofio! Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Ras am Fywyd
Roeddem yn falch iawn o gael cefnogi dwy o’n cyn ddisgyblion sydd bellach yn Ysgol Dyffryn Ogwen sef, Mia Richards ac Ella Baker. Roedd y ddwy wedi trefnu ‘Ras am Fywyd’ i holl ysgolion y dalgylch, gan godi arian tuag at elusen cancr. Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i gymryd rhan yn y ras, a braf iawn cael adrodd fod Idwal Temple Morris wedi dod yn fuddudol yn ras y bechgyn, a Mared Morris wedi dod yn drydydd yn ras y genod. Llongyfarchiadau i bawb gymrodd ran, gan helpu i godi arian i achos sydd mor agos at galonnau pob yr un ohonom.

 

line


Cerdyn Coch i Hiliaeth
Cafodd blwyddyn 5 fore difyr dros ben yng nghwmni Noam Devey yn trafod hiliaeth, yn gysylltiedig â’r ymgyrch ‘dangoswch gerdyn coch i hiliaeth’. Roedd Noam yn trafod yr anhegwch sydd wedi digwydd i garfannau penodol o bobl yn y gorffennol gan helpu’r plant i ddiffinio beth yw hiliaeth mewn gwirionedd. Yn ogystal, roedd yn eu harfogi gyda’r iaith briodol fel eu bod â`r sgiliau i ymateb i sefyllfaeodd real a all godi, yn anffodus, o bryd i`w gilydd, heddiw. Diolch yn fawr iddo am ymdrin â mater mor sensitif mewn modd mor ddiddorol i’r plant. A chofiwch bob amser: `Dangoswch Gerdyn Coch i Hiliaeth!’

line

Cerddorfa
Fel rhan o`n cwricwlwm Cerddoriaeth, aeth dosbarth Mrs Parry Owen i`r Gadeirlan ym Mangor i gyngerdd arbennig iawn – Chamberfest - i ddathlu cerddoriaeth Johann Sebestian Bach. Diddanwyd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gan Ensemble Cymru a fu chwarae darnau enwog a chantata gan Bach a dysgwyd Jesu, Joy of Man`s Desiring a chafwyd cyfle i`w chyd-ganu gyda Chôr Siambr y Brifysgol ar ddiwedd y bore. Llwyddodd y dosbarth i ennill CD o gerddoriaeth Pedr a`r Blaidd.

 

line
Gweithdy Golau – Jack Simone
Diolch i dad Jack Simone – cafodd Bl 3 amser gwerth chweil yn Neuadd Ogwen yn cymryd rhan mewn gweithdy golau. Tywyllwyd yr holl le a llwyddwyd i greu patrymau gyda thortsus oedd yn gelfyddyd ynddo`i hun. Diolch i Mr Simone ac i bob rhiant sy`n fodlon ein cynorthwyo fel hyn.

 

line
Eliffantod
Mae dosbarth Mrs Marian Jones wedi bod yn astudio eliffantod, ac am greaduriaid diddorol i`w hastudio. Maent wedi bod yn ymchwilio ac yn gwybod fod yr eliffanfod yn byw hyd nes eu bod yn 70 neu hŷn; mai`r mamoth blewog oedd eu hen deidiau; mae`r ysguthrau wedi eu gwneud o ifori, ac mae ganddynt bedwar dant ac mae un yr un maint â bricsen! Mae eliffantod yn gallu nofio, crio, chwarae a chwerthin ac mae ganddynt gôf anhygoel! Maent yn garedig iawn gyda`u teuluoedd a`u ffrindiau ac maent yn helpu anifeiliaid sydd yn sâl. Ond, wyddoch chi fod tua cant o eliffantod yn cael eu lladd yn ddyddiol. Ffaith gwbwl anghredadwy. Mae`r dosbarth am ddechrau ymgyrch arbennig i gynorthwyo i achub yr eliffantod ac mae gwaith diddorol dros ben ar droed! Mwy i ddilyn yn y rhifyn nesaf!

line
Gwobr Addysg Byd a Dinasyddiaeth Fyd Eang
Mae pob math o weithgareddau diddordol ar droed wrth i ni droi ein golygon at yr Inadia. Diolch i Mrs Huws am ei gwaith caled yn arwain ac yn casglu`r holl dystiolaeth ynghyd ar gyfer yr achrediad.

 

line
Traws Gwlad y Faenol
Bu dros fil o ddisgyblion ysgolion cynradd yr ardaloedd hyn yn cymryd rhan yn y ras draws gwlad. Roedd o ddisgyblion o`n hysgol ni yn cymryd rhan. Llongyfarchiadau a da iawn chi, pob un ohonoch.

line
Noswaith o Ddawns
Aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 6 i’r Galeri yng Nghaernarfon i gymryd rhan yn y ‘Noswaith o Ddawns’ – noson o ddawnsfeydd amrywiol gan ddisgyblion cynradd ac uwchradd y sir. Perfformiodd ein criw y ddawns ddisgo yn egniol, creadigol a llawn bwrlwm. Diolch yn fawr iawn i Miss Nicola a Miss Sara am eu hyfforddi, i Mr Stephen Jones am ei waith ac i’r rhieni am eu cefnogaeth yn ystod y noson. Llongyfarchiadau i Begw, Boe-Celyn, Esme, Efa, Lauren, Caitlin, Emma, Ila, Lottie a Gemma!

 

line
Rygbi’r Urdd
Fe fu tim rygbi yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth rygbi’r sir yn ddiweddar ar gaeau Clwb Rygbi Caernarfon. Llwyddodd y tim i gyrraedd y rownd gyn derfynol gan gystadlu’n frwdfrydig. Llongyfarchiadau i Boe Celyn, Erin Harney, Begw, Gethin Saynor, Jac Griffiths, Harry, Elis, Louis a Joseph. Diolch yn fawr i’r rhieni am eu cefnogaeth ar y noson

 

line.
Bingo Pasg
Llawer o ddiolch i`n Cyfeillion am drefnu`r Bingo unwaith yn rhagor.Cafwyd noson i`w chofio! Diolch arbennig i mr derek Griffiths am alw`r rhifau mewn ffordd hwyliog ac i bawb a gyfrannodd wyau Pasg a gwobrau i`r raffl. Gwanethpwyd elw o £400. Diolchir hefyd i Mr a Mrs Diwlyn Owen a Mrs Jean Hughes am eu cymorth parod dros yr holl flynyddoedd.

 

line
Tyrd am dro Co`
Am braf oedd cael crwydro o amgylch Caernarfon a chymharu Rachub a Chaernarfon fel rhan o`n gwaith Daearyddol. Dyna fu hanes dosbarth Mrs Bethan Jones yn ddiweddar!

 

line
Plas Menai
Bu disgyblion Blwyddyn 4 ym Mhlas Menai yn mwynhau gweithgareddau amrywiol gyda Mr Stephen Jones. Cafwyd diwrnod anturus lle roedd y digyblion yn dilyn llwybrau ac yn ateb cwestiynau rhifedd penodol a oedd yn hogi eu sgiliau rhesymu a datrys problemau yn yr awyr agored.

 

line
Archifdy
Cafodd dosbarthiadau Mr HE Jones a Mr S Jones gyflwyniadau gan Gwena Williams ar oes y Tuduriaid.

 

line
Diwrnod Trwynau Coch
Cafwyd sbort a sbri ar ddiwrnod Trwynau Coch a llwyddwyd i godi £206.61 tuag at yr achos da hwn.

 

line
Brechdanau Wy a Berw`r Dŵr
Bu disgyblion y Dosbarth Meithrin yn hynod brysur yn berwi wyau ac yn paratoi brechdanau blasus – ŵy a berw`r dŵr – digon i dynnu dwr o`r dannedd!

 

line
Cyfrinach Porthamel
Wyddoch chi beth? Mae yna goedwig fach yn cuddio ar lannau`r Fenai, ac mae`n gyfrinach! Doedd neb ohonom yn gwybod am fodolaeth y goedwig fach yma, hyd nes y daeth Mr Ben Stammers, tad Mabon, yma i`n goleuo! A`r hyn sy`n rhyfeddod yw, mai yn y goedwig fach yma mae`r tlywyth teg a`r wiwerod coch yn byw! Roedd Mrs Bethan Jones a`i dosbarth wedi dotio at y lle, a threuliwyd diwrnod cyfan yng nghanol heulwen mis Ebrill yn synnu a rhyfeddu at y gwahanol gynefinoedd a`r cuddfannau, ac at yr anifeiliad bach sy`n byw nepell oddi wrthym, yn ddistaw bach. Dysgwyd llawer ac mae`n deg dweud fod amryw ohonom erbyn hyn wedi mynd draw am dro i Borthamel i weld y rhyfeddodau!

 

line
Dosbarth Derbyn
Mae aelodau o`r dosbarth Derbyn wrth eu boddau yn mynd i`r sesiynau chwaraeon wythnosol ym Mhlas Ffrancon y dyddiau hyn!

line

 

Cylchlythyr Mai 2015

Cylchlythyr

 

Cylchlythyr T. Llew Jones Mai 2015 - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

line
Codi Hyder i Siarad Cymraeg

poster

 

Eisiau siarad Cymraeg adref efo'ch plant ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Cydymdeimlo  
Anfonwn ein cofion a’n cydymdeimlad at deulu Dora a fu’n ddisgybl yn Ysgol Llanllechid. Bu farw Dora yn ddiweddar ac rydym wedi cysylltu â’r teulu i’w cefnogi yn ystod yr amser trist yma. Mae gwefan wedi ei sefydlu er côf am Dora o’r enw www.dorarainbow.com.

line

Diffyg Haul
diffyg haul

 

Caitlin yn rhyfeddu at weld yr eclipse drwy wydr tywyll diogel, cyn mynd ati i wneud camera twll pin a’i weld ben i waered.

 

 line

Yr Ail Ryfel Byd
diffyg haul

 

Daeth y disgyblion ag atgofion teuluol ac arteffactau yn fyw i’r dosbarth yn eu cyflwyniadau am yr Ail Ryfel Byd. Dyma Lauren yn son am hanes hynod perthynas dewr iddi.

 

 

 

line


Yr Ysgol yn Arwain

Gwahoddwyd Ysgol Llanllechid i gynhadledd genedlaethol yng Nghanolfan y Mileniwm, er mwyn cyflwyno gwaith cydraddoldeb y disgyblion a strwythurau cefnogol yr ysgol. Cafwyd ymateb gwresog i gyflwyniad Llanllechid gyda Chyfarwyddwraig Cyngor Hil Cymru, Uzo Iwobi yn canmol yr ysgol am “ddatblygu dinasyddion cyflawn sydd â dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithio ag eraill.”

line
Rhodd o India
diffyg haul

 

Cafwyd Taj Mahal hyfryd yn rhodd o’n hysgol bartner yn India wedi iddynt glywed fod Bl 4& 5 yn astudio Saith o Ryfeddodau’r Byd. Rhyfeddod yn wir yn ei fawredd gwyn ond cofiwn hefyd un o ryfeddodau mwy diweddar y byd sef y we, sy’n ein caniatáu i gyfathrebu efo’n ffrindiau yn India.line

Dymuniadau gorau
Dymuniadau gorau i Ms Medi Davies yn ei swydd newydd a phob lwc i`r dyfodol.

line
Diolch
Diolch i Mr Brynmor Jones am helpu`r disgyblion i arddio. Mae gerddi`r Cyfnod Sylfaen yn edrych yn fendigedig rwan. Diolch yn fawr.

line
Cyngor Ysgol
Mae aelodau o’r Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gael grant o £500 ar gyfer creu a datblygu ein gerddi. Diolch i Mr Ben Stammers a’i gydweithwyr am helpu’r disgyblion i blannu pob math o flodau a phlanhigion. Yn wir, mae hyn wedi harddu tu allan i’r ysgol ac mae’n bleser cerdded i fyny at y brif fynedfa drwy’r enfys o liwiau! Diolch i Mr Huw Edward Jones am gydgordio`r cyfan.

line
Becws Cae Groes a Phost Rachub
Cafodd dosbarth Mrs Rona Williams brynhawn anturus yn crwydro’r ardal leol. Aethant i‘r Becws yng Nghae’r Groes at Mr a Mrs Gwyn Williams, lle cawsant weld y cacennau cri yn cael eu crasu. Ar ôl y crasu a’r blasu, aethant draw i Siop y Post yn Rachub at Mr a Mrs Scott i brynu stampiau a phostio llythyrau. Diolch i drigolion yr ardal am eu croeso wrth i ni fynd allan ar ein teithiau cerdded yn ein siacedi llachar o amgylch yr ardal.

line


Glanllyn

Aeth criw mentrus ac anturus o flwyddyn 5, unwaith eto i Glanllyn i fwynhau tridiau o weithgareddau awyr agored ger Llyn Tegid. Cawsant brofiadau bythgofiadwy, gan gynnwys, ceufadu, adeiladu rafft, y cwrs rhaffau, cyfeiriannu a chanwio. Bws tawel iawn oedd yn dychwelyd i Blas Ffrancon ar y prynhawn dydd Gwener! Diolchwn i’r aelodau staff, sef Mr Huw Edward Jones, Ms Sara a Ms Nicola am eu gofal o`r disgyblion yn ystod yr ymweliad.
Y criw yn profi fod eu rafft wedi llwyddo i arnofio!

line


Ras am Fywyd

Roeddem yn falch iawn o gael cefnogi dwy o’n cyn ddisgyblion sydd bellach yn Ysgol Dyffryn Ogwen sef, Mia Richards ac Ella Baker. Roedd y ddwy wedi trefnu ‘Ras am Fywyd’ i holl ysgolion y dalgylch, gan godi arian tuag at elusen cancr. Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i gymryd rhan yn y ras, a braf iawn cael adrodd fod Idwal Temple Morris wedi dod yn fuddudol yn ras y bechgyn, a Mared Morris wedi dod yn drydydd yn ras y genod. Llongyfarchiadau i bawb gymrodd ran, gan helpu i godi arian i achos sydd mor agos at galonnau pob yr un ohonom.

line


Cerdyn Coch i Hiliaeth

Cafodd blwyddyn 5 fore difyr dros ben yng nghwmni Noam Devey yn trafod hiliaeth, yn gysylltiedig â’r ymgyrch ‘dangoswch gerdyn coch i hiliaeth’. Roedd Noam yn trafod yr anhegwch sydd wedi digwydd i garfannau penodol o bobl yn y gorffennol gan helpu’r plant i ddiffinio beth yw hiliaeth mewn gwirionedd. Yn ogystal, roedd yn eu harfogi gyda’r iaith briodol fel eu bod â`r sgiliau i ymateb i sefyllfaeodd real a all godi, yn anffodus, o bryd i`w gilydd, heddiw. Diolch yn fawr iddo am ymdrin â mater mor sensitif mewn modd mor ddiddorol i’r plant. A chofiwch bob amser: `Dangoswch Gerdyn Coch i Hiliaeth!’

line


Eliffantod

Mae dosbarth Mrs Marian Jones wedi bod yn astudio eliffantod, ac am greaduriaid diddorol i`w hastudio. Maent wedi bod yn ymchwilio ac yn gwybod fod yr eliffanfod yn byw hyd nes eu bod yn 70 neu hŷn; mai`r mamoth blewog oedd eu hen deidiau; mae`r ysguthrau wedi eu gwneud o ifori, ac mae ganddynt bedwar dant ac mae un yr un maint â bricsen! Mae eliffantod yn gallu nofio, crio, chwarae a chwerthin ac mae ganddynt gôf anhygoel! Maent yn garedig iawn gyda`u teuluoedd a`u ffrindiau ac maent yn helpu anifeiliaid sydd yn sâl. Ond, wyddoch chi fod tua cant o eliffantod yn cael eu lladd yn ddyddiol. Ffaith gwbwl anghredadwy. Mae`r dosbarth am ddechrau ymgyrch arbennig i gynorthwyo i achub yr eliffantod ac mae gwaith diddorol dros ben ar droed! Mwy i ddilyn yn y rhifyn nesaf!

line


Gwobr Addysg Byd a Dinasyddiaeth Fyd Eang

Mae pob math o weithgareddau diddordol ar droed wrth i ni droi ein golygon at yr Inadia. Diolch i Mrs Huws am ei gwaith caled yn arwain ac yn casglu`r holl dystiolaeth ynghyd ar gyfer yr achrediad.

line


Traws Gwlad y Faenol

Bu dros fil o ddisgyblion ysgolion cynradd yr ardaloedd hyn yn cymryd rhan yn y ras draws gwlad. Roedd o ddisgyblion o`n hysgol ni yn cymryd rhan. Llongyfarchiadau a da iawn chi, pob un ohonoch.

line


Rygbi’r Urdd

Fe fu tim rygbi yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth rygbi’r sir yn ddiweddar ar gaeau Clwb Rygbi Caernarfon. Llwyddodd y tim i gyrraedd y rownd gyn derfynol gan gystadlu’n frwdfrydig. Llongyfarchiadau i Boe Celyn, Erin Harney, Begw, Gethin Saynor, Jac Griffiths, Harry, Elis, Louis a Joseph. Diolch yn fawr i’r rhieni am eu cefnogaeth ar y noson.

line


Brechdanau Wy a Berw`r Dŵr

Bu disgyblion y Dosbarth Meithrin yn hynod brysur yn berwi wyau ac yn paratoi brechdanau blasus – ŵy a berw`r dŵr – digon i dynnu dwr o`r dannedd!

line


Cyfrinach Porthamel

Wyddoch chi beth? Mae yna goedwig fach yn cuddio ar lannau`r Fenai, ac mae`n gyfrinach! Doedd neb ohonom yn gwybod am fodolaeth y goedwig fach yma, hyd nes y daeth Mr Ben Stammers, tad Mabon, yma i`n goleuo! A`r hyn sy`n rhyfeddod yw, mai yn y goedwig fach yma mae`r tlywyth teg a`r wiwerod coch yn byw! Roedd Mrs Bethan Jones a`i dosbarth wedi dotio at y lle, a threuliwyd diwrnod cyfan yng nghanol heulwen mis Ebrill yn synnu a rhyfeddu at y gwahanol gynefinoedd a`r cuddfannau, ac at yr anifeiliad bach sy`n byw nepell oddi wrthym, yn ddistaw bach. Dysgwyd llawer ac mae`n deg dweud fod amryw ohonom erbyn hyn wedi mynd draw am dro i Borthamel i weld y rhyfeddodau!

line


Dosbarth Derbyn

Mae aelodau o`r dosbarth Derbyn wrth eu boddau yn mynd i`r sesiynau chwaraeon wythnosol ym Mhlas Ffrancon y dyddiau hyn!

line


Sioe Harri Tudur

Cafodd disgyblion blynyddoedd 4 a 5 brynhawn bendigedig yn dysgu am hanes y brenin Tuduraidd Harri Tudur a`r cysylltiad a Phenmynydd. Sioe un dyn oedd hon, a Danny Grehan oedd yr actor oedd yn actio'r brenin enwog. Roedd y sioe yn rhan o waith thematig y dosbarth wrth astudio cyfnod y Tuduriaid. Cafodd y plant ymuno yn yr actio a holl fwrlwm y cyflwyniad. Dyma ddull oedd yn sicr yn eu helpu i gofio yr holl hanes!

 

Cydymdeimlo â Mrs Lyn Ellis
Cydymdeimlwn â Mrs Lyn ar ei phrofedigaeth lem o golli ei mam yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion cynnes atoch fel ysgol ar adeg anodd i chi fel teulu.

line
Cofion
Anfonwn ein cofion hefyd at Ms Rhian Haf, a dymunwn wellhad llwyr a buan i chi.

line
Bingo Pasg
Llawer o ddiolch i`n Cyfeillion am drefnu`r Bingo unwaith yn rhagor.Cafwyd noson i`w chofio! Diolch arbennig i mr derek Griffiths am alw`r rhifau mewn ffordd hwyliog ac i bawb a gyfrannodd wyau Pasg a gwobrau i`r raffl. Gwanethpwyd elw o £400. Diolchir hefyd i Mr a Mrs Diwlyn Owen a Mrs Jean Hughes am eu cymorth parod dros yr holl flynyddoedd.

line
Plas Menai
Bu disgyblion Blwyddyn 4 ym Mhlas Menai yn mwynhau gweithgareddau amrywiol gyda Mr Stephen Jones. Cafwyd diwrnod anturus lle roedd y digyblion yn dilyn llwybrau ac yn ateb cwestiynau rhifedd penodol a oedd yn hogi eu sgiliau rhesymu a datrys problemau yn yr awyr agored.

line
Diwrnod Trwynau Coch
Cafwyd sbort a sbri ar ddiwrnod Trwynau Coch a llwyddwyd i godi £206.61 tuag at yr achos da hwn.

line
Gweithdy Golau – Jack Simone
Diolch i dad Jack Simone – cafodd Bl 3 amser gwerth chweil yn Neuadd Ogwen yn cymryd rhan mewn gweithdy golau. Tywyllwyd yr holl le a llwyddwyd i greu patrymau gyda thortsus oedd yn gelfyddyd ynddo`i hun. Diolch i Mr Simone ac i bob rhiant sy`n fodlon ein cynorthwyo fel hyn.

line
Archifdy
Cafodd dosbarthiadau Mr HE Jones a Mr S Jones gyflwyniadau gan Gwena Williams ar oes y Tuduriaid.

line
Planhigion a mwy o blanhigion!
Aeth rhai o ddigyblion y Cyfnod Sylfaen gyda Mrs Marian Jones i Ganolfan Moelyci i ddysgu mwy am blanhigion. Cafwyd croeso gwerth chweil a chafwyd cyfle euraidd i ddatblygu sgiliau plannu a chwynnu! Hefyd, yn ystod y bore, cafwyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai creadigol ar y thema tyfu, lle cafodd pob un gyfle i wrando ar gerddoriaeth, peintio murluniau, creu dawnsfeydd ac ymlwybro drwy`r caeau gan arsylwi a labelu cant a mil o bethau diddorol. Yna, ar ôl eu picnic, aeth y dosbarth draw i Dreborth i Erddi Botaneg y Brifysgol lle cawsant weld planhigion rhyfeddol sy’n bwyta pryfed! Bu pob un yn syllu ar y Gwybedfagl enwog, gan ryfeddu ato`n cau am y morgrug! Roedd y cactus anferth â`r coed bananas hefyd yn ffefrynnau gan bawb.

line

Llongyfarchiadau!
Llongyfarchiadau i Ithel Temple Morris ar ei gamp yn ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym maes Celf a Chrefft. Llongyfarchiadau i ti ar dy gampwaith, Ithel. Ar y llwyfan, rhaid i ni longyfarch Efa Glain ar ennill y wobr gytntaf ar yr unawd cerdd dant. Da iawn ti Efa a phob lwc i ti yng Nghaerffili! Daeth ein parti unsain a`r gerddorfa yn drydydd yn yr Eisteddfod Sir.

line
Cerddorfa
Fel rhan o`n cwricwlwm Cerddoriaeth, aeth dosbarth Mrs Parry Owen i`r Gadeirlan ym Mangor i gyngerdd arbennig iawn – Chamberfest - i ddathlu cerddoriaeth Johann Sebestian Bach. Diddanwyd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gan Ensemble Cymru a fu chwarae darnau enwog a chantata gan Bach a dysgwyd Jesu, Joy of Man`s Desiring a chafwyd cyfle i`w chyd-ganu gyda Chôr Siambr y Brifysgol ar ddiwedd y bore. Llwyddodd y dosbarth i ennill CD o gerddoriaeth Pedr a`r Blaidd.

line
Noswaith o Ddawns
Aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 6 i’r Galeri yng Nghaernarfon i gymryd rhan yn y ‘Noswaith o Ddawns’ – noson o ddawnsfeydd amrywiol gan ddisgyblion cynradd ac uwchradd y sir. Perfformiodd ein criw y ddawns ddisgo yn egniol, creadigol a llawn bwrlwm. Diolch yn fawr iawn i Miss Nicola a Miss Sara am eu hyfforddi, i Mr Stephen Jones am ei waith ac i’r rhieni am eu cefnogaeth yn ystod y noson. Llongyfarchiadau i Begw, Boe-Celyn, Esme, Efa, Lauren, Caitlin, Emma, Ila, Lottie a Gemma!

line
Tyrd am dro Co`
Am braf oedd cael crwydro o amgylch Caernarfon a chymharu Rachub a Chaernarfon fel rhan o`n gwaith Daearyddol. Dyna fu hanes dosbarth Mrs Bethan Jones yn ddiweddar!

line

Penblwydd Hapus
Penblwydd Hapus i Mrs Bethan Jones! Gobeithio i chi fwynhau eich penblwydd arbennig!

line

Eisteddfod Cylch yr Urdd
Diolch o galon i’r holl blant, staff a rhieni am fod mor barod i ddod i Eisteddfod yr Urdd. Unwaith eto, daeth ein disgyblion a chlod aruthrol i’r ysgol a llongyfarchwn pob un ohonynt – boed eu perfformiad yn y rhagbrofion neu ar y llwyfan. Da iawn chi blantos! Diolch yn fawr iawn hefyd i bawb a’u hyfforddodd i safon mor uchel a diolch i Ysgol Tregarth am eu gwaith da yn trefnu`r cyfan.


Unawd Bl 2 ac iau

3ydd - Mari Watcyn Roberts

Unawd Bl 3 a 4

1af – Efa Glain Jones
3ydd – Erin Griffiths

Parti Unsain Bl 6 ac iau

1af – Parti Ellie

Côr Bl 6 ac iau

2ail – Cor Aron Bale

Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau

2ail – Begw Evans
3ydd – Abigail Greenough

Unawd Pres Bl 6 ac iau

2il – Cerys Elen

Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau

3ydd – Parti Mari Fflur

Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau

1af -  Parti Ellie

Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4

1af – Efa Glain Jones

Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

2ail – Seren Roberts

Llefaru Unigol Bl 3 a 4

3ydd – Madeleine Sinfield

Ymgom Bl 6 ac iau

1af – Parti Begw Angharad

 

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd:

Gwaith Lluniadu 2D Bl.2 ac iau/ 2d Artwork

2il – Leusa Morris
3ydd – Hanna Pierce Jones

Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4/Creative 2D

3ydd – Elsie Owen

Gwaith Creadigol  2D Bl 5 a 6/ Creative 2D

2il – Ithel Temple Morris

Gwaith Creadigol 3D BL. 3 a 4/ Creative 3D

2il – Idris Temple Morris

Gwaith Creadigol 3D Bl 6 ac iau A.A/Creative 3D

1af – Ithel Temple Morris

Argraffu Bl 3 a 4/ Printing

3ydd – Elan Rees

Graffeg Cyfrifadurol Bl 2 ac iau/ Computer Graphics

3ydd – Ffion Tipton

Agraffu/ Addurno ar fabrig 5/6/ Printing on fabrics

3ydd- Idwal Temple Morris

Argraffu/ Addurno ar ffabrig Bl 3 a 4/ Printing on fabrics

1af – Idris Temple Morris

Gwaith Creadigol 3D Tecstiliau Bl 5 a 6/Creative Textiles 3D

1af – Efa Lois Burgess

Print Monocrom BL 2 ac iau/Monochrome print

1af – Joe Pole

Print Lliw Bl 2 ac iau/Colour print

1af – Leusa Morris

Cyfres o brintiau lliwBl 2 ac iau/ Set of colour print

1af – Joe Pole

Gemwaith Bl 3 a 4// Jewellery

2il –    Idris Temple Morris

Gemwaith Bl 5 a 6/  Jewellery

3ydd – Ithel Temple Morris

 

line

Dawnsio Disgo
Llongyfarchiadau i`r Grwp Dawnsio Disgo ar ddod yn ail yn y Steddfod Symudol a diolch o galon i Ms Nicola a Ms Sara am eu hyfforddi.

line

Antur Awyr Agored
A ninnau’n astudio’r Ail Ryfel Byd, doedd dim modd gwell i werthfawrogi dycnwch ein milwyr Cymreig na mentro i Blas Menai ar ddechrau Mis Mawrth am gyffro ar y dŵr. Bu Bl6 yn fentrus a deheuig iawn wrth rwyfo’u canwiau yn erbyn llif y Fenai gyda gwynt yn chwipio’r tonnau i gyfeiriad arall. Cafwyd canmoliaeth uchel o ddewrder a brwdfrydedd y disgyblion gan yr hyfforddwr a ategwyd gan ddiolchiadau twymgalon y disgyblion.

line

Galeri Llanllechid
Bu’n anrhydedd cael agor galeri o waith Bl6 yn Ysgol Llanllechid, wrth i deuluoedd a’r gymuned fentro draw i edmygu’r gwaith ac yn wir i greu campweithiau eu hunain. Ysbrydolwyd y disgyblion gan artistiaid lu o Gymru a thramor ac roedd eu gwaith yn ddigon o ryfeddod, gan gynnwys lanterni Tsieineaidd a baentiwyd i ddathlu Blwyddyn Newydd y Ddafad. I gyd-fynd â’r Galeri cynhaliwyd Caffi Masnach Deg ac roedd y ffrwythau, gyda`r labeli arbennig, yn flasus dros ben.

line

Anwen Burgess
Bendithiwyd Ysgol Llanllechid gan rieni talentog iawn ac yn eu plith yr artist Anwen Burgess a ddaeth i rannu ei doniau gyda Bl6. Roedd y disgyblion wedi gwefreiddio wrth wylio a gwrando, gan ddotio at eu llwyddiant yn portreadu, ar ôl yr arweiniad a gawsant ganddi. Diolch yn fawr i Anwen Burgess ar ran y dosbarth i gyd.

line

Hanes Rachub Ers Talwm
Wel, dyna sbort a gawsom yng nghwmni Mrs Helen Williams, Mrs Gwenda Jones a Mrs Vera Parry. Pleser pur oedd gwarndo arnynt yn dwyn i gôf eu hen atgofion am y fro. Cawsom fwyniant pur yn eu cwmni, a dysgu pob math o bethau, gan gynnwys sut i ddawnsio`r foxtrot a`r waltz! Diolch i Mrs Marian Jones am drefnu, ac i Mrs Wendy Jones a Ms Leanne am ddarparu`r baned orau erioed ar ddiwedd y prynhawn!

line

Taith o amgylch Rachub
Cafodd Dosbarth Blwyddyn 3 fynd ar daith gyda Mrs Bethan Jones o gwmpas y pentref  a chael eu tywys gan Mrs Helen Williams sy`n gwybod am bob twll a chornel yn  Rachub. Roedd Mrs Williams yn gallu dangos i’r plant ble ‘roedd siop Madam Chips a neuadd John ‘P’, - ble roedd llawer o bobol yn mynd i ddawnsio a chael benthyca gwisgoedd ar gyfer actio mewn dramau. Diolch i Mrs Williams am yr holl wybodaeth am hanes Rachub! Mae`n plant ni wedi cael cyfoeth yn eich cwmni.

line

Llyfrgell
Mae criw o fechgyn Bl 6 yn mwynhau bod yn rhan o brosiect darllen Uwch Gynghrair Darllen. Cawsant hwyl yn mynd i lyfrgell Bethesda, yn ogystal a darllen amrywiaeth o lyfrau, cylchgronnau ac erthyglau am beldroed.

line

Partneriaeth Ogwen
Bu`r disgyblion canlynol yn cymryd rhan yn y cyngerdd Gwyl Ddewi, a gynhaliwyd yn Neuadd Ogwen Mari Watcyn, Seren a Ffion Tipton .Da iawn chi.

line

Dydd Gwyl Dewi
Cafwyd gwledd o liwiau gwyrdd, coch a gwyn yn neuadd ein hysgol ar  ddechrau Mawrth pan gafodd pob un o`n disgyblion y cyfle i gymryd rhan yn eon cyflwyniadau Gwyl Ddewi. Roedd pob copa walltog ar ei orau, a sain ystod eang o farddoniaethyn cael ei adrodd ar gôf gan bob dosbarth yn ei dro, megis Y lLwynog gan R.Williams Parry, Yr Wylan fach Adnebydd a Hon gan T.H. Parry-Williams. Cawsom Wyl Ddewi i`w gofio a diolchaf i`r holl blant am roi o`u gorau; i chi rieni am fod mor barod i`w cefnogi ac i`r holl staff am eu gwaith caled a diolch i Mr Huw Edward Jones am ei waith di-flino yn cyfeilio i`r cyfan oll.

line

Gweithy Trydan i`r Cyfnod Sylfaen
Cafodd plant bach y Cyfnod Sylfaen fodd i fyw yn dysgu am drydan mewn gweithdai hynod ddiddorol yn ddiweddar. Roedd pob un yn dangos diddordeb ac yn gwrando`n astud.

line

Gwobr Aur
Llongyfarchiadau i Mr Stephen Jones a`r Criw Gwyrdd ar ennill Gwobr Aur Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn.

line

KIVA
Mae ein rhaglen gwrth fwlio yn mynd o nerth, o dan arweiniad Mr Huw Edward Jones a bu Elis, Begw, Lauren ac Emma ym Mhrifysgol Bangor gyda Mr Jonesyn yn cyflwyno ac yn  dathlu ein llwyddiannau, gan rannu arfer dda i gynulleidfa eang.

Llongyfarchiadau!
Llongyfarchiadau i Ms Lynne Ellis ar ei dyweddiad gyda Mathew Parry.
line
Yr Hwyaden Fach Hyll!
Aeth holl ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen i Neuadd Ogwen i wylio perfformiad o’r ‘Hwyaden Fach Hyll’. Mor braf oedd y croeso yn Neuadd Ogwen, - gyda gofod arbennig i’r plant gael eistedd yn agos at yr actorion, a chael eu gweld yn canu amrywiol offerynnau cerdd, ac ymateb i’r lliwiau a’r cysgodion ar y waliau oedd yn creu awyrgylch y gwahanol dymhorau. Roedd y stori’n apelio’n fawr, a’r actorion yn hudo’r plant i fyd ffantasi. Roedd pob plentyn wedi ei swyno, ac yn canolbwyntio’n llwyr! Mae’n fendigedig cael cyfle i weld perfformiad fel hyn yn ein neuadd leol. Diolch, Neuadd Ogwen!

line
Y Celtiaid
Er ei bod hi`n diwrnod rhynllyd, cafodd Bl 3 fodd i fyw mewn gweithdai Celtaidd yn Wrecsam! Y gwir amdani yw, mai nhw oedd y Celtiaid, a chawsant fynd yn ol mewn peiriant amser i fyw a phrofi bywyd fel yr oedd hi yn ystod oes yr hen Geltiaid!

line
Gweld Celf y Byd
Bu Bl6 yn Lerpwl yn edrych a rhyfeddu at waith celf Ewropeaidd drwy’r oesoedd, yng Ngaleri Walker, yn ogystal â gweld celfyddyd o bob cyfandir yn Amgueddfa`r Byd. Dywedodd Esme: “Roedd yn anhygoel gweld y lluniau hyfryd a chlywed am eu hanes, yn ogystal â dysgu sgiliau darlunio.” Ychwanegodd Emma: “Mwynheais ddarlunio arteffactau hynod oedd wedi eu llunio ar draws y byd ac roedd o`n ddiwrnod i`w gofio!”

line
Santes Dwynwen
Roedd yr ysgol yn fôr o goch a phinc, swsus yn cael eu chwythu i bob cyfeiriad, a chardiau cywrain cariadus yn cael eu hanfon yn y dirgel! Roedd hwyl fawr yn yr ysgol ar ddiwrnod Santes y Cariadon, a phawb yn mwynhau clywed y chwedl ardderchog yn cael ei hadrodd unwaith eto.

line
Archarwyr
Cafodd plant dosbarth Mrs Marian Jones ‘Ddiwrnod Archarwyr’ yn ddiweddar, pan oedd pob un wedi gwisgo fel ei hoff archarwr neu gymeriad o stori’r archarwyr. Cafwyd cryn amrywiaeth o Superman i`r Hylc heb son am gymeriadau gwreiddiol Mrs Marian Jones: Pry Cry, Gwibnain, Ceri a Huw, Cen Dau Ben ynghyd a chymeriadau hoffus Llyfr mawr y Plant.

line
Post Rachub
Aeth plant dosbarth Mrs Marian Jones am dro i’r post yn Rachub, ar ol bod wrthi`n ddygn yn cyfansoddi llythyron er mwyn eu postio i’w rhieni. Cafodd y rhieni syrpreis hyfryd y bore canlynol! Diolch i Mr Ian Scott am ei gymorth parod pob amser.

line
Anrheg o’r India
Cafwyd syrpreis braf ar y diwrnod cyntaf ar ôl dychwelyd i’r ysgol wrth dderbyn pecyn o’r India. Ynddo roedd sgarffiau gwlân wedi ei gwehyddu’n gyda phatrymau cain fel anrheg o’n hysgol bartner newydd yn India. Mae ein cyfeillion fel ninnau yn byw yn uchel yn y mynyddoedd. Rydym yn dysgu mwy amdanynt bob dydd, yn cysylltu a nhw yn aml a chael holi a dysgu am adeiladau diddorol fel y Taj Mahal.

line
Te Bach Cymreig
Cafodd plant dosbarth Rona Williams hwyl fawr yn paratoi te bach Cymreig,- llestri gorau, te blasus a phawb wedi bod wrthi`n creu y cacennau cri. Roedd yr arogl yn y dosbarth yn tynnu dwr o`r dannedd!

line
Parti Pyjamas
Daeth plant y dosbarth Meithrin i`r ysgol yn gwisgo eu dillad nos, gan afael yn sownd yn eu hoff dedi, fel rhan o`u thema. Cafwyd amser bendigedig a llwyddwyd i ddysgu hwiangerddi a chaneuon i suo`r teganau medal i gysgu`n sownd!

line
Gweriniaeth Siec
Braint oedd croesawu ymwelwyr o Weriniaeth Siec atom i edrych ar arferion da yn ein Cyfnod Sylfaen. Roeddent wedi gwirioni gyda`r holl waith celf a byddwn yn postio bwndel o enghreifftiau i`r Weriniaeth yn fuan er mwyn iddynt gael arddangos ymdrechion plant bach Dyffryn Ogwen mewn Oriel yno.

line
Llongyfarchiadau!
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 3 a Mrs Bethan Jones ar ennill gwobrau anhygoel o hamperi bwydydd iach gan Tesco Caernaerfon. Bu`r disgyblion wrthi`n ddyfal yn creu gwaith Celf ac roeddent wedi gwirioni`n lan pan glywsant mai nhw oedd yn fuddugol! Da iawn chi!


Blwyddyn Newydd Dda!
Blwyddyn Newydd Dda i`r holl ddarllenwyr! Dyma`r plantos  wedi creu afalau calennig yn nosbarth Mrs Parry Owen!

line
Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn â theulu Ms Leanne yn eu profedigaeth o golli nain annwyl, Mrs Annie Parry ar ddechrau`r flwyddyn. Derbyniwch ein cydymdeimlad llwyraf fel ysgol.
Yn yr un modd, cydymdeimlwn â Ms Rachel a Ms Medi. Bu farw eu modryb, sef Mrs Bethan Jones  cyn y Nadolig. Cofion atoch i gyd fel teulu.

line
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i ddau o`n cyn-ddisgyblion, sy`n bresennol yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Ogwen, ar gael cynnig lle yn Rhydychen; Gwynfor Rowlinson yng Ngholeg yr Iesu a Bethan Hughes  ym Merton. Gwych!

line
Pencampwyr Cystadleuaeth Tesco

Pencampwyr Cystadleuaeth TescoLlongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Bethan Jones ar ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth hon!

 

 

 

 


line
Llwyddiant ym Myd Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Emma Hughes are i llwyddiant ym maes criced. Cafodd Emma ei dyfarnu fel y bowliwr gorau yn y tim o dan 12 ym Mangor. Llongyfarchiadau i Ila Clark ar dderbyn ei gwobr efydd mewn gymnasteg a Louis Revilles ar dderbyn gwregys felen mewn bocsio cicio.

line
Ben Dant

Llongyfarchiadau i  Gwen, William, Daniel a Gwion ar ymddangos ar raglen Ben Dant ym mis Rhagfyr.

line
Clwb yr Henoed

Croesawyd aelodau o Glwb yr Henoed i’r ysgol yn ôl ein harfer, ac unwaith eto cawsant wledd; adloniant gan y plant yn ogystal â lluniaeth Nadoligaidd. Trist yw meddwl am farwolaeth disymwth Mr Twm Morgan, a ganodd unawd, sef carol, i ni yn ystod y bore hwn. Bydd yr atgof hwn yn aros yn ein côf am amser maith. Anfonwn ein cofion annwyl at y teulu yn eu hiraeth o golli gŵr bonheddig arbennig iawn.

line
Bore Coffi  Nadolig

Bore Coffi NadoligDiolch i bwyllgor y clwb am gael cynnal ein Bore Coffi  Nadoligaidd eto yn y Clwb Criced a diolch o galon i`r Pwyllgor Cyfeillion Ysgol Llanllechid am eu gwaith di-flino. Mae eich holl ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi`n fawr. Rhaid canmol Sion Corn am ei ffordd hamddenol gyda`r plant; roedd hi`n fraint clywed y sgyrsiau difyr. Diolch hefyd i chi rieni a ffrindiau`r ysgol am ddod draw i`n cefnogi. Gwnaethpwyd elw o £521.16 i gronfa`r ysgol , sy`n tystio i lwyddiant y bore!

line
Siwmperi Nadolig

Yn ystod mis Rhagfyr, daeth llawer o`r disgyblion i`r ysgol yn gwisgo siwmperi  Nadoligaidd ac anfonwyd cyfraniad i elusen Achub y Plant.

line
Pili Palas

Ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 9fed, cafodd plant y Dosbarth Meithrin fynd ar drip i Bili Palas i gael cwrdd â’r dyn ei hun – Siôn Corn! Cafodd pawb gyfle i ddweud wrtho eu bod wedi bod yn blant bach da. Cawsant hefyd gyfle i gwrdd â rhai o’r anifeiliaid a thrychfilod yn ogystal a chael chwarae yn yr ardal deganau meddal, cyn dychwelyd i’r ysgol yn y bws mawr gwyrdd gyda Mr Derfel Ownes! Trip gwerth chweil, a diolch i staff Pili Palas am y croeso.

line
Sioe Nadolig y Dosbarth Meithrin a’r Cylch Meithrin

Braf oedd gweld y neuadd yn llawn yn ystod sioe Nadolig y Dosbarth Meithrin a’r Ysgol Feithrin. Cawsant wledd wrth wrando ar y plant ifanc yn perfformio ‘Stori’r Geni’. Roeddent wedi dysgu casgliad da o ganeuon amrywiol ac yn edrych yn ddigon o sioe yn eu gwisgoedd crand. Yn wir, roedd naws y Nadolig yn sicr yn bresennol y bore hwnnw.


line
Cyngerdd Nadolig  y Dosbarth Derbyn

Cyngerdd Nadolig y Dosbarth Derbyn Yn nosbarth Mrs Wilson, yr hyn oedd yn achosi problem oedd fod y  seren druan wedi colli ei sglein! A wyddoch chi beth?! Gwaith  blinedig y ceirw oedd chwilio`n ddyfal am y sglein ym mhob twll a chornel! Yr hen dylwyth teg, o waelod yr ardd, oedd ar fai. Yn ystod y perfformiad, cafwyd gornest ddawnsio lle`r oedd y tylwyth teg a’r ceirw yn dawnsio yn erbyn ei gilydd, yn union fel yn ‘’Strictly Come Dancing’’. Sion Corn ddaeth i achub y dydd, gyda’i symudiadau anhygoel! Wedi hyn, cafodd pawb  Nadolig yn llawn ‘sglein a sbri!

line
Cyngerdd Nadolig Dosbarthiadau  Blynyddoedd  1 a 2

Cyngerdd Nadolig Dosbarthiadau Blynyddoedd 1 a 2Wedi i Siôn Corn gael ei herwgipio gan griw o bobl Oes y Cerrig, a’i gadw mewn ogof yn Llanddona gyda’r gwrachod a’r pryfed cop, yn ffodus iawn roedd William Ellis Williams yn hedfan ei awyren ar y traeth hwnnw am y tro cyntaf erioed! Gyda chymorth Sian Owen Tŷ’n y Fawnog (a llawer o gymeriadau adnabyddus eraill), llwyddodd William i achub Siôn Corn, ac achub y Nadolig i blant y byd! Roedd y plant yn actio ac yn canu’n  werth chweil! Diolch i’r rhieni am eu cymorth gyda’r gwisgoedd.line
Pws mewn Bŵts

Aeth disgyblion y Dosbarth Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 i’r Galeri Caernarfon i weld pantomeim ‘Pws Mewn Bwts’. Roedd hi`n sioe ardderchog gyda Martyn Geraint gyda pob un o`r cast ar eu gorau. Braf oedd gweld pob un o’r plant yn chwerthin nes oedd eu hochrau yn brifo!

line
Pip y Pengwin

Pip y Pengwin Pip y Pengwin – dyna oedd teitl sioe Nadolig yr adran iau eleni, yn dilyn hynt a helynt Pip druan wrth iddo geisio canfod ei ffordd yn ôl at ei ffrindiau yn Antarctica. Ar ôl dioddef casineb y Warden yn Sw Rachub cafodd Pip gymorth gan ei ffrind Sam i ddianc o’r sw. Ym Methesda sylwodd Pip ar y criw rygbi a’r wifren wib, cyn mentro draw i Sbaen i ganol y senoritas a’r matadors. Yn olaf, gyda chymorth Sion Corn fe arweiniodd y sled yn ddiogel i Antarctica lle daeth Pip o hyd i’w deulu. Diolch i’r plant am drio eu gorau glas yn ystod yr ymarferion ac yn enwedig ar noson y cyflwyniad. Cafodd y gynulleidfa wledd yn eu gwylio a diolch yn ogystal i’r rhieni am baratoi gwisgoedd mor fendigedig ac am bob air o gefnogaeth a chanmoliaeth; llawer un yn dweud mai hon oedd y sioe orau eto! Diolch i Mr Alun Llwyd am gael defnyddio Ysgol Dyffryn Ogwen er mwyn i ni gael llwyfanu`r perfformiad.

line
Panto Patagonia

Braf iawn yw cael cerdded i lawr i Stryd Fawr Bethesda a chael mynd i Neuad Ogwen, i fwynhau sioe. Mae`n adnodd anhygoel i`r Dyffryn ac yn un y byddwn yn sicr yn manteisio llawer arno fel  ysgol. Aeth disgyblion yr Adran Iau i Neuadd Ogwen i fwynhau cyflwyniad cwmni Mega o `Patagonia.` Roedd y panto yn un byrlymus ac egniol ac roedd y plant wedi mwynhau anturiaethau’r cymeriadau yn fawr.

line
Tren Sion Corn

Cafodd y dosbarth Derbyn drip i’w gofio wrth fynd i ymweld â Sion Corn yn Llanberis. Roedd gan Sion Corn sach fawr yn llawn o anrhegion i’r plant da sydd yn y dosbarth.

line
Sioe Nadolig Cyw

Ar ddiwrnod olaf y tymor aeth y  Dosbarth Meithrin  i Langefni i wylio sioe ‘Nadolig Llawen Cyw’. Cafodd pob un fodd i fyw yn mwynhau perfformiadau`r mor leidr enwog,  Ben Dant, y ferch fach ddireidus Igam Ogam,  Tara Tan Toc, Radli Migins o gyfres Llan-ar-Gollen, ac wrth gwrs, eu hoff gymeriad, Cyw ei hun!

line
Ffilm Affricanaidd

A dyma ni, unwaith yn rhagor, yn bachu ar y cyfle i fynd draw i Neuadd Ogwen..Roedd hi`n  brynhawn Gwener rhynllyd ym Mis Rhagfyr pan aeth disgyblion Mrs Bethan Jones yno i wylio ffilm oedd a neges gyfoes iddi. Roedd y ffilm, ‘Khumba,’ yn rhan o Wyl ffilmiau Affricanaidd Cymru, ac yn olrhain hanes sebra o’r un enw. Roedd Khumba druan yn cael ei erlid gan ei gyfoedion ofergoelus oherwydd ei fod yn hanner streipiog. Negeseuon amlwg y ffilm oedd dewrder, gobaith, dathlu a pharchu unigolion sy`n wahanol. Negeseuon pwysig sy`n clymu`n berffaith a`n rhaglenni Addysg Byd.

 

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2012

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2013

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2014